Thursday, October 20, 2011

Tại sao quý Ngài VP2-VHD dung dưỡng 2 tên lưu manh mang áo tu si .. mượn 200‘000.- rồi Quịt ?Tại sao quý Ngài dung dưỡng 2 tên lưu manh mang áo tu si .. mượn 200‘000.- rồi Quịt ?
 
 
Trên đây là Foto và thế danh 2 vi Sư mượn tiền cũa Chùa Phật Tổ Thich Ca ở thụysĩ (Switzerland), đã trên 15 năm nay không chịu trả, và họ có đưa ra những luận điệu (xão ngôn). xin quý vi vui lòng vào nghe >> http://minhdung-ch.blogspot.com/  . !!!
 
    Chúng tôi đề nghị quý vị Đồng Hương & Phật Tử hãy cùng chúng tôi làm sáng tỏ vấn đề:   vì muốn bảo vệ danh dự cho tam bảo và những người tu hành, nên đã trên 15 năm nay chúng tôi không muốn đem chuyện nay ra ánh sáng, dù đã bao nhiêu lần viết thư, Fax, điện thoại, nhưng 2 vi sư noi' trên đã viện những lý do linh tinh để trốn né trách nhiệm. nay nhận thấy hành vi xảo ngôn, vọng ngữ của sư Thích Giác Đẳng tức thế danh Phạm Đẳng, chúng tôi không thể im lặng tiếp tục, cho những kẽ mượn áo cà sa làm những chuyện thất nhân tâm, vô giáo dục & vô đạo đức ...
    Chúng tôi yêu cầu 2 ông sư  Thích Hộ Giác (Ngô Bữu Đạt) và Thích Giác Đẵng (Phạm Đẵng) trả lại số tiền 200'000.- Sfr mà quý vị đả nhân danh thay mặt và chịu trách nhiệm cho Chùa Pháp Luân Houston TX đã mượn số tiền nói trên của 1 ngôi chùa ở thụy sỉ (chùa PTTC Switzerland).
 
  Và chúng tôi yêu cầu ông Phạm Đẳng phải chứng minh những gì ông đã vu khống cho cộng đồng Phật Tử chùa PTTC, (chuyện đuổi (Sư) cướp Chùa).  
 
- yêu cầu ông Thích Giác Đẳng chứng minh tên:  Nguyễn Văn Nghiêm đi tu năm nào mà gọi là (sư) Bữu Trí (vợ cũa đương sự là bà Lương Thanh Thủy bão lảnh từ Pháp qua thuy sĩ)
- yêu cầu ông Thích Giác Đẳng chứng minh ai là người đuổi (Sư) tên Nguyễn Văn Nghiêm để Cướp Chùa PTTC ..? 
- yêu cầu ông Thích Giác Đẳng chứng minh từ Chơn Minh Tịnh Xá họ  thành lập ra ngôi Chùa thứ 2 là Chùa Phật Tổ Thích Ca 
- yêu cầu ông Thích Giác Đẳng chứng minh tên:  Nguyễn Văn Nghiêm là sư trụ trì Chùa Phật Tổ Thích Ca..
 
Chùa Phật Tổ Thích Ca đã được thành lập cho đến nay trên (15 năm) sau khi cho 2 vị sư nêu trên mượn số tiền 200'000Sfr.-  văn kiện vay tiền và nhân chứng còn đây, chúng tôi mong quý vị đạo hữu xa gần giúp chúng tôi làm sáng tỏ vấn đề. và vạch mặt những con người lợi dụng chiếc áo cà sa làm những chuyện thất nhân tâm, vô trách nhiệm.
 
 
http://minhdung-ch.blogspot.com/  << hồ sơ audio mời quý vị vào nghe&xem.

No comments: