Tuesday, September 29, 2009

Video Bon Lao Dong Tau Danh Nhan Dan Viet Nam


video Bọn Lao Động Tàu kéo nhau đến đánh cả làng Viet Nam , không có một tên công an nào giải vây cho làng

No comments: