Sunday, November 22, 2009

Nguyen Duc An GÓP Ý CHUNG QUANH SÁCH "BDMT" VÀ TÁC GIẢ LIÊN THÀNH

Re: [Thaoluan9] GÓP Ý CHUNG QUANH SÁCH "BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG" VÀ TÁC GIẢ LIÊN THÀNH

Florida Nov 22,09
Thua Quí vị,
I- Tôi dồng ý voi tác giả NDMT: nên dọc BDMT , nếu tha+'c ma+'c chúng ta có toàn quyên da+.t vấn dề voi tác giả qua nhiêù hình thức.
Nếu có chuyện hội luận, cần một Chủ Tọa Doàn Có Kiên Thức và vô tự
II- TT Ngô dình Diệm là mô.tnguoi Quôc gia chân chính, liêm khiết, KHÔNG có dầu óc kỳ thị Tôn giáọ
Tuy nhiên, TT Ngô Din`h Diệm hoàn toàn chịu trách nhiệm truoc lịch sử qua hành dộng ba+'t bớ các tu sĩ Phật giáo của Mật Vụ do ông Ngô dinh Nhu chỉ huy, ra lê.nh.
TT Ngô dình Diệm cũng trách nhiệm về hành dộng dổ dầu vào lửa và nhưng loi nói hoàn toàn Thiếu Thủ Doạn chính trị của Bà Ngô dình Nhu liên hệ toi Phạt Giáọ
III-Trong một quốc gia dân chủ, thuong tôn luật pháp: việc Phật giáo xuống duong, biểu tin`h KHÔNG THỂ chấp nhận duoc; dac biệt trong tình trạng chiến tranh một mất một còn của VNCH.
Biến dông Miền Trung do các TT- Trì Quang, Dôn Hậu cầm dầu là một nhát dao chí tử dâm sau lưng chiến sĩ VNCH. Dù các vị Thuong Toạ này dã là hoạc Chưa Là CS, kết qủa cũng vần là nhát dao chí tử dâm vào chính phủ, chiến sĩ VNCH.
CSVN KHÔNG xài các ông Siêu Sư này vì họ KHÔNG CẦn dám này nưã, y chang như MTGPMN ( Truong Nhu Tảng ) và khá nhiều tên CS-30-4 khác.
Nguyen Duc An MD
Florida

No comments: