Thursday, August 6, 2009

Hình ảnh Xứ Bố Sơn, Gíao phận Vinh Thắp nến 6/8/2009

Hình ảnh Xứ Bố Sơn, Gíao phận Vinh Thắp nến Chầu Thánh Thể, Cầu nguyện cho Giáo xứ Tam Tòa ngày 6/8/2009No comments: