Saturday, June 27, 2009

Danh sách GHPGVNTN Hải ngoại

Danh sách chưa chính thức

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada (ký tên):


1. T.T. Thích Bổn Đạt, Chủ Tịch HĐĐH
2. T.T. Thích Thiện Quang, Phó CT. Nội Vụ kiêm Tổng vụ trưởng Giáo Dục
3. T.T. Thích Trường Minh, thành viên
4. T.T. Thích Trường Phước, Phó CT.Ngoại Vụ
5. T.T. Thích Nhật Trí, Tổng Thư Ký HĐĐH
6. Sư Cô Thích Nữ Từ Diệu, Tổng Thủ Quỹ HĐĐH
7. T.T. Thích Nguyên Lạc, Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát
8. T.T. Thích Trí Thành, Tổng vụ trưởng Tăng Sự
9. T.T. Thích Viên Diệu, Tổng vụ trưởng Cư Sĩ
10. T.T. Thích Tâm Hòa, Tổng vụ trưởng Hoằng Pháp
11. T.T. Thích Nhật Quán, Tổng vụ trưởng Văn Hóa
12. Đ.Đ. Thích Tâm Đăng, Tổng vụ trưởngThanh Niên
13. Đ.Đ. Thích Nguyên Mãn, Tổng vụ trưởng Tài Chánh
14. Đ.Đ. Thích Đạo Hạnh, Tổng vụ trưởng Nghi Lễ
15. Sư Cô Thích Nữ Bảo Quang, Tổng vụ trưởng Xã Hội
16. Đ.Đ. Thích Tâm Minh, Tổng vụ phó Hoằng Pháp
17. Đ.Đ. Thích Đạo Quang, Tổng vụ phó Nghi Lễ
18. Đ.Đ. Thích Pháp Lạc, thành viên
19. Đ.Đ. Thích Phước Tuệ, thành viên
20. Đ.Đ. Thích Thông Giới, thành viên
21. Sư Cô Thích Nữ Như Đức, thành viên
22. Sư Cô Thích Nữ Huệ Thuận, thành viên
23. Sư Cô Thích Nữ Phước Hiền, thành viên
24. Sư Cô Thích Nữ Tịnh Niệm, thành viên
25. Sư Cô Thích Nữ Khánh Từ, thành viên
26. Sư Cô Thích Nữ Hỷ Lạc, thành viên
27. Sư Cô Thích Nữ Hỷ An, thành viên
28. Sư Cô Thích Nữ Hỷ Ý, thành viên
29. Sư Cô Thích Nữ Phổ Tánh, thành viên.

Minh Tâm

Diệu Trạm

Tánh Thiệt

Như Điển

Diệu Tâm

Bổn Đạt Bảo Lạc

NhưHuệ


Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan (ký tên):1. Hòa thượng Thích Như Huệ, Hội Chủ Giáo Hội, thành viên Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng Thống
2. Hòa thượng Thích Bảo Lạc, Phó Hội Chủ Điều Hành, kiêm Tổng vụ trưởng TV Tăng Sự
3. Thượng tọa Thích Tịnh Minh, Phó Hội Chủ Nội Vụ, kiêm Tổng vụ phó TV Tăng Sự
4. Thượng tọa Thích Quảng Ba, Phó Hội Chủ Ngoại Vụ, kiêm Tổng vụ trưởng TV Hoằng Pháp
5. Thượng tọa Thích Trường Sanh, Phó Hội Chủ ĐTTTL, kiêm TVT.TV Văn Hóa Giáo Dục
6. Thượng tọa Thích Nhật Tân, Tổng Thư Ký
7. Đại đức Thích Nguyên Tạng, Phó Tổng Thư Ký, kiêm Tổng vụ phó TV Hoằng Pháp
8. Đại đức Thích Giác Tín, Phó TổngThư Ký
9. Ni sư Thích Nữ Tâm Lạc, Chánh Thủ Quỹ, kiêm Tổng vụ phó TV Tài Chánh
10. Thượng tọa Thích Bổn Điền, Thành viên Tăng Ni, Viện chủ Chùa Huyền Quang
11. Thượng tọa Thích Nguyên Trực, Tổng vụ phó TV Tăng Sự
12. Ni trưởng Thích Nữ Phước Trí, Vụ trưởng Vụ Ni Bộ
13. Ni trưởng Thích Nữ Chơn Đạo, Phó Vụ trưởng Vụ Ni Bộ, kiêm Tổng vụ phó TV Từ Thiện Xã Hội
14. Thượng tọa Thích Tịnh Đạo (Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Trên Thế Giới), Tổng vụ trưởng TV Cư Sĩ, kiêm Tổng
vụ phó TV Hoằng Pháp
15. Thượng tọa Thích Tâm Phương, Tổng vụ trưởng TV Từ Thiện Xã Hội
16. Thượng tọa Thích Thiện Hiền, Tổng vụ trưởng TV Tài Chánh
17. Thượng tọa Thích Tâm Minh, Tổng vụ trưởng TV Nghi Lễ
18. Thượng tọa Thích Quảng Nghiêm, Tổng vụ phó TV Từ Thiện Xã Hội
19. Thượng tọa Thích Như Định, Tổng vụ phó TV Nghi Lễ
20. Đại đức Thích Viên Trí, Tổng vụ phó TV Hoằng Pháp, kiêm Tổng vụ phó TV Nghi Lễ
21. Đại đức Thích Đạo Thông, Tổng vụ phó TV Văn Hóa Giáo Dục
22. Đại đức Thích Hạnh Hiếu, Tổng vụ phó TV Văn Hóa Giáo Dục
23. Đại đức Thích Đạo Hiển, Tổng vụ phó
TV Thanh Niên – Gia Đình Phật Tử
24. Đại đức Thích Hạnh Tri, Tổng vụ phó TV Cư Sĩ
25. Sư cô Thích Nữ Thành Liên, Tổng vụ phó TV Từ Thiện Xã Hội
26. Sư cô Thích Nữ Nguyên Khai, Tổng vụ phó TV Cư Sĩ
27. Sư cô Thích Nữ Trí Lưu (Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Trên Thế Giới), Trụ trì Chùa Linh Sơn
28. Đạo hữu Như Tạng Lâm Như Tạng, Tổng vụ phó TV Văn Hóa Giáo Dục


Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu (ký tên):
1. Hòa thượng Thích Minh Tâm, Chủ tịch Điều hành, thành viên Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng Thống
2. Hòa thượng Thích Tánh Thiệt, Phó Chủ tịch,
3. Hòa thượng Thích Như Điển, Tổng thư ký,
4. Ni sư Thích Nữ Diệu-Phước, Thủ quỹ,
5. Thượng tọa Thích Minh Giác, Tổng vụ Trưởng TV. Tăng Sự,
6. Thượng tọa Thích Tâm Huệ, Phụ tá Tổng vụ Giáo dục,
7. Thượng tọa Giác Thanh, Tổng vụ Trưởng TV. Cư sĩ,
8. Sư bà Thích Nữ Diệu-Tâm, Tổng vụ Trưởng TV Từ thiện Xã hội kiêm Vụ trưởng vụ Ni bộ,
9. Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Vụ Trưởng vụ Nghi lễ,
10. Thượng tọa Thích Nguyên Lộc, Vụ Trưởng vụ Khánh Tiết,
11. Thượng tọa Thích An Chí, Tổng vụ Trưởng TV. Thanh niên - GĐPT,
12. Thượng tọa Thích Đồng Văn, Phụ tá Tổng vụ Giáo dục,
13. Thượng tọa Thích Thông Trí, Phụ tá Tổng vụ Hoằng pháp,
14. Thượng tọa Thích Phước Huệ, Phụ tá Tổng vụ Tăng sự,
15. Thượng tọa Thích Quảng Đạo, Phụ tá Tổng vụ Tăng Sự,
16. Thượng tọa Thích Hạnh Thông, Phụ tá Tổng vụ Cư sĩ
17. Ni sư Thích Nữ Như-Viên, Phụ tá vụ Ni bộ Bắc tông,
18. Ni sư Thích Nữ Diệu-Trạm, Phụ tá vụ Ni bộ Bắc tông,
19. Đại đức Thích Hạnh Tấn, Phụ tá Tổng vụ Thanh niên - GĐPT,
20. Đại đức Thích Viên Duy, Phụ tá Tổng vụ Hoằng pháp,
21. Đại đức Thích Tịnh Phước, Phụ tá Tổng vụ Từ thiện Xã hội,
22. Ni sư Thích Nữ Minh-Hiếu, Phụ tá Tổng vụ Từ thiện Xã hội..


Thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ trong Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ (ký tên):


1. HT. Thích Thuyền Ấn, nguyên thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống;
2. HT. Thích Thắng Hoan, nguyên thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHN-HK;
3. HT. Thích Trí Chơn, nguyên thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống, Phó chủ tịch Ngoại vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK;
4. HT. Thích Chơn Thành, nguyên thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHN-HK;
5. HT. Thích Hạnh Đạo, Cố vấn Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK;
6. HT. Thích Nguyên Lai, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Cố vấn HĐĐH;
7. HT. Thích Phước Thuận, nguyên Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát GHPGVNTNHN-HK;
8. HT. Thích Tín Nghĩa, thành viên HĐGP, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ
9. HT. Thích Nguyên An, thành viên HĐGP,Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự
10. HT. Thích Nguyên Trí, thành viên HĐGP, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chánh
11. HT. Thích Pháp Tánh, nguyên thành viên Hội Đồng Giám Sát
12. HT. Thích Minh Tuyên, nguyên Vụ trưởng Vụ Cư sĩ
13. HT. Thích Minh Hồi, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Cư sĩ
14. HT. Thích Tâm Vân, nguyên Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ
15. TT. Thích Nguyên Siêu, thành viên HĐGP, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn Hóa
16. TT. Thích Vân Đàm, thành viên HĐGP, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo Dục
17. TT. Thích Minh Dung, Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK
18. TT. Thích Đồng Trí, Tổng Thư ký Tổng vụ Tăng sự
19. Sư Bà Thích nữ Như Nguyện, nguyên Tổng thư ký Tổng vụ Ni Bộ
20. Cư sĩ Trí Không - Trần Quang Thuận, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghiên Cứu & Kế Hoạch
21. Cư sĩ Quảng Thành - Bùi Ngọc Đường, Phụ tá Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghiên Cứu & Kế Hoạch
22. Cư sĩ Quảng Phước - Huỳnh Tấn Lê, Phụ tá Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ
23. Cư sĩ Tâm Huy - Huỳnh Kim Quang, Phó Tổng thư ký Hội Đồng Điều Hành
24. Cư sĩ Tâm Quang - Vĩnh Hảo, Phụ tá Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghiên Cứu & Kế Hoạch
25. Cư sĩ Quảng Thông - Huỳnh Minh, Phụ tá Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kinh Tế Tài Chánh.

No comments: