Monday, August 30, 2010

Liên Thành - Thanh Huyền- có nên hòa hợp hòa giải không ?
Chính Khí Việt ngày 28-08-2010 phần 2

Audio Lưu trữ 1
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-LienThanhThH20100828P2CoNenHoaHopHoaGiai335.wmv

No comments: