Tuesday, May 11, 2010

Võ văn Ái dùng tiền bá tánhi chạy tội cho Tà Giáo Ấn Quang, Đôn Hậu, Trí Quang

Kính quý vị!


Lâu nay thấy anh chàng Võ văn Ái dùng tiền bá tánh đi khắp nơi chạy tội cho Tà Giáo Ấn Quang, Đôn Hậu, Trí Quang v..v.
Ngoài bọn u mê, cuồng tín, dốt nát, hoang tưởng tìm vé lên niết bàn, những người trí gỉa không ai quan tâm tới.
Tuyệt nhiên thấy Võ văn Ái không đề cập gì tới kết qủa BIỀU TÌNH TẠI GIA.
Lại thêm chuyện ông cư sĩ Lê Công (Nhà) Cầu có ý kiến về ông Liên Thành.
Cư sĩ Lê Công (Nhà) Cầu năm trước cũng ngo ngoe viết bênh vực vụ BIỀU TÌNH TẠI GIA. Lần này cũng
chẳng thấy nhắc gì tới thành qủa của vụ BIỀU TÌNH TẠI GIA cho đồng bào hải ngoại thấy cộng sản nó đã sụp đổ
những mảng to lớn như thế nào. Bây giờ lại có cái vụ sư tổ chức thi Hoa Hậu nữa mới hay.
Chẳng hay vụ thi tuyển Hoa Hậu để cho mấy tên sư hổ mang Hái hay Ngắm.
Sư sãi kiểu này, tu hành như vậy thì thật là:

Nam mô bồ tát, bồ hòn
Ông sư, bà sãi cuộn tròn lấy nhau

Thật khốn nạn cho đạo pháp, pháp nạn ở đâu ra tại hải ngoại này nhỉ? Ai đàn áp mà cứ kêu pháp nạn hòai vậy.
Pháp nạn ở ngay trong tâm bọn đội lốt tu hành làm ô danh Phật giáo, ô uế cửa thiền.
Thiệt tình chúng tôi bận nhiều việc nên không theo dõi vụ BIỀU TÌNH TẠI GIA.
Nay sực nhớ lại vậy vị nào trên diễn đàn thông hiểu xin cho biết.
Nếu cư sĩ Võ văn Ái hay Lê Công Nhà Cầu ra thông cáo, thông mèo hay thông nòng gì càng hay.

Trân trọng


Kim Âu-----Original Message-----
From: tieudietcs
To: tieudietcs@yahoogroups.com
Sent: Tue, May 11, 2010 5:51 am
Subject: [ChinhNghiaViet] Take2Tango : Sư Về Nguồn Tổ Chức... Thi Hoa Hậu + GOP


http://img689.imageshack.us/img689/849/thiendung4.jpg


Ns DBK vie^'t: "Trong khi chính em gái tôi cùng 1 chiến hữu ra chụp ảnh và quan sát thấy họ đông khoảng gấp rưỡi hay gấp 2 là cùng. Tuy nhiên buổi sáng chỉ có Thượng Tọa Viên Lý, Thượng Tọa Viên Thông của chùa Điều Ngự và sư tôi không biết. Buổi tối ngoài 2 Thầy chùa Điều Ngự còn nhiều sư Về Nguồn VC [ tôi gọi chả oan tí nào. Báo Viễn Đông Thứ Ba ngày 04/05/2010 đã cải chính không có chữ Thống Nhất có nghĩa họ đã chính thức xác nhận là GHPGVN tức là Quốc Doanh để không bị mang tiếng là tiếm danh ???]."
Ns DBK vie^'t: "Sắp tới ứng cử viên của Việt Tân hạng nhì là bà Đào Bích Ty sắp sửa làm MC giới thiệu tập 1 Huế ơi! Oan Nghiệt cho VC nằm vùng Bảo Quốc Kiếm; vào đúng ngày 23/05/ 2010 Lễ Phật Đản ở chùa Điều Ngự của VP 2 là sao ??? "
------------------

Yeah, yeah...la` sao??? La` vi` tie^'m danh, kho^ng tie^'m danh, ve^` nguo^`n, kho^ng ve^` nguo^`n, tho^'ng nha^'t, kho^ng tho^'ng nha^'t cu~ng la` ca'i bo.n cho' ma' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang ma` chu'ng chui ra!!!

http://groups.yahoo.com/group/tieudietcs/message/4689

Ne^'u quy' vi. dde^? y' mo^.t chu't thi` tho*`i gian ga^`n dda^y, bo.n dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang dde^? cho bo.n Ve^` Nguo^`n co^ng khai la`m o^ ue^' cho DDa.o Pha'p dde^? chu'ng muo^'n ta.o ra co' hai phe quo^'c doanh va` kho^ng quo^'c doanh cu?a chu'ng dda^'y!!! Chu'ng cho mo^.t be^n ddem va(n nghe^. ca ha't thi hoa ha^.u v.v...dde^? cho bo.n cho' ma' co` mo^`i co' co* ho^.i le^n a'n bo.n chu'ng!!! Trong khi ddo' thi` bo.n dda^`u so? GHPGVNTN A^'n Quang va^~n giu*~ im la(.ng nhu* ma^'y con nai to* va^.y!!!

Nhu*ng ca'i chie^u na`y thi` lu~ cho' ma' vi.t co^.ng vi.t gian vi.t ta^n va` bo.n dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang chu'ng ba^y bi.p ddu*o*.c ai???

Ne^n nho*' tru*o*'c dda^y khi Nguye^~n Ddi`nh Toa`n pho?ng va^'n Thi'ch Huye^`n Vie^.t tre^n dda`i radio ha?i ngoa.i thi` Thi'ch Huye^`n Vie^.t cu~ng dde^'ch bie^'t la`m ca'ch na`o dde^? loa.i tru*` hay ddo^'i pho' vo*'i bo.n chu'ng cho la` "quo^'c doanh" ra kho?i ca'i "kho^ng quo^'c doanh" cu?a chu'ng!!! Trong khi ddo' chu'ng la.i khen ca'i gia'o chi? so^' 9 cu?a te^n dda^`u so? Huye^`n Quang aka Le^ Ddi`nh Nha`n dda'o dde^? dda~ tha`nh co^ng trong cuo^.c gia?i pha^?u ca'i gia'o ho^.i cu?a chu'ng!!!

Va` dda^y la` chi'nh lo*`i cu?a nh DBK thua^.t la.i dda^'y nhe'!!!

http://groups.yahoo.com/group/thaoluan9/message/31044

KHI CO' NGU+O+`I HO?I CHU? TO.A D-OA`N: " GHPGVNTN CO' SA'CH LU+O+.C NA`O D-E^? D-O^'I PHO' VO+'I NHO'M TIE^'M DANH GHPGVNTN KHO^NG?".
CHU? TO.A D-OA`N D-A~ TRA? LO+`I: " GHPGVNTN KHO^NG BAO GIO+` CO' SA'CH LU+O+.C, CHI? XIN NHO+` CA^.Y TRUYE^`N THO^NG PHO^? BIE^'N SU+. THA^.T!" , HOA(.C CA^U TRA? LO+`I: " CHIE^'N LU+O+.C LA` CHU`A D-IE^`U NGU+.".
-------------

The^' khi du*.a va`o hai su*. kie^.n tre^n co^.ng vo*'i nhu*~ng ba`i vie^'t ma('m to^m cu?a te^n ma dda^`u to^? su* Ba?o Quo^'c Kie^'m thi` ha('n co^' bao che va` cha.y to^.i cho ca'i go.i la` GHPGVNTN A^'n Quang cu?a ha('n va` vi` the^' Pham Hoa Viet va^~n dda(ng ca'c ba`i cu?a ca'i go.i la` LLCSCHPG cu?a ma^'y ca^y kie^'m bi. ri? se't la` the^' dda^'y!!! Co' ddie^`u ra(`ng ns DBK thi'ch cha.y o^ mo^` ma` ma('c o^ ma? ne^n cu~ng la` ddie^`u to^'t tho^i!!! Vi` sao??? Vi` khi ns DBK cho te^n ma dda^`u to^? su* BQK la` VC thi` cu~ng ddu'ng, ne^n bo.n dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang "kho^ng tie^'m danh" cu~ng ddie^n ca'i dda^`u, vi` te^n ma dda^`u to^? su*. BQK bo? su*'c ra vie^'t ha`ng loa.t ba`i ma('m to^m dde^? ba?o ve^. cho ca'i go.i la` GHPGVNTN A^'n Quang thi` nay la.i bi. ns DBK cho la` VC!!! Co' tu*'c kho^ng??? Tu*'c chu*'!!! Ngu*o*.c la.i, khi te^n ma dda^`u to^? su* BQK dda^.p la.i ns DBK thi` bo.n dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang cu~ng ddie^n ca'i dda^`u!!! Vi` sao??? Vi` bao nhie^u na(m nay ns DBK bo? co^ng su*'c ra dde^? bao che cha.y to^.i cho bo.n dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang "kho^ng tie^'m danh", nhu*ng ro^`i cu~ng bi. dda^.p luo^n!!! DDa^'y mo*'i go.i la` tuye^.t chie^u chu*' quy' vi.!!!

To'm la.i, quo^'c doanh, kho^ng quo^'c doanh, tie^'m danh, kho^ng tie^'m danh cu~ng la` bo.n cho' ma' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang ma` chu'ng chui ra!!! Vi` the^' chu'ng ddang la`m cho ns DBK ddie^n ca'i dda^`u ve^` chuye^.n Chu`a DDie^`u Ngu*. la` va^.y dda^'y!!! Chie^'n Lu*o*.c cu?a chu'ng la` Chu`a Ddie^`u Ngu*., xe hoa cu~ng Chu`a DDie^`u Ngu*., ca ha't ga^y quy? cu~ng Chu`a Ddie^`u Ngu*., no*i trung u*o*ng cu?a ca'i go.i la` GHPGVNTN A^'n Quang vie^.n hoa' dda.o II cu~ng la` Chu`a Ddie^`u Ngu*.!!! Bu`i Kim Tha`nh cu~ng Chu`a Ddie^`u Ngu*., Tra^`n Kinh Lua^n cu?a Vi.t Ta^n cu~ng Chu`a Ddie^`u Ngu*.!!! Try to figure that one out, Huh???

Co' ddie^`u ra(`ng tieudietcs muo^'n bie^'t te^n na`o bi.p!!!

Tha(`ng cho' ma' Ho^? Mang quo^'c doanh QUA?NG Ddo^. aka DDa(.ng Phu'c Tue^. no'i: "Nhu+ng may ra DDu+'c Ta(ng tho^'ng dda~ ra Gia'o chi? so^' 9 cha(.n ddu+o+.c phong tra`o ddo', la.i thoa't na.n ddu+o+.c ca'i ddo'. To^i no'i vo+'i ba` Bennett la`m nhu+ va^.y Co^.ng sa?n chu+a pha?i ho. dda~ cha^'m du+'t mu+u toan tie^u die^.t GHPGVNTN dda^u. To^i cam ddoan vo+'i ba` a^'y, chu+`ng na`o co`n Co^.ng sa?n thi` Gia'o ho^.i chu'ng to^i kho^ng co' hy vo.ng sinh hoa.t bi`nh thu+o+`ng nhu+ tru+o+'c 1975 dda^u. Kho^ng bao gio+` ! Tru+` sinh hoa.t ddu+o+.c la` pha?i la`m tay sai cho ho.. Cuo^'i cu`ng la.i pha?i ddi ba(`ng dda^`u go^'i, gu.c ma(.t xuo^'ng. Ho. ba?o la`m gi` thi` la`m ca'i a^'y, thi` ddu+o+.c. Sa(~n sa`ng la('m, ho. mong the^' la('m."
HT Thi'ch Thie^.n Ha.nh tra? lo*`i: "GHPGVNTN kho^ng pha?i la` mo^.t to^? chu+'c chi'nh tri., ma` la` mo^.t to^? chu+'c To^n Gia'o, co' gia' tri. tinh tha^`n va` thie^ng lie^ng, to^`n ta.i kha'ch quan, co' ma(.t giu+~a the^' gian vi` su+. an la.c cu?a sinh da^n. Kho^ng le^. thuo^.c ba^'t cu+' mo^.t the^? che^' chi'nh tri. na`o, ne^n kho^ng chi.u chung so^' pha^.n co`n ma^'t cu?a the^? che^' chi'nh tri. the^' tu.c. Kinh nghie^.m ho+n 2000 na(m li.ch su+? truye^`n thu+`a Pha^.t Gia'o Vie^.t Nam va` the^' gio+'i dda~ cho tha^'y nhu+ the^'. Cho ne^n sau nga`y 30-04-1975, GHPGVNTN va^~n dda~ to^`n ta.i va` sinh hoa.t bi`nh thu+o+`ng... va` kho^ng he^` bi. gia?i the^? bo+?i ba^'t cu+' va(n kie^.n na`o cu?a ba^'t cu+' che^' ddo^. chi'nh tri. na`o, trong ddo' co' che^' ddo^. Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam. Cho dde^'n nay cu~ng va^.y, chu'ng to^i chu+a he^` bi. gia?i the^?. Vi` ly' do ddo' ma` chu'ng to^i kho^ng xin dda(ng ky' sinh hoa.t".
---------------

The^' 1 trong 2, pha?i co' te^n no'i la'o!!! Va^.y thi` te^n na`o no'i la'o??? Hay ca? hai dde^`u no'i la'o??? sao da^y ns DBK??? Mo^.t trong Hai pha?i co' te^n no'i la'o, va^.y ns DBK nghi~ te^n na`o no'i la'o??? Hay chu'ng la`m cho ns DBK ddie^n ca'i dda^`u luo^n ro^`i???? Try to figure that one out, Huh???

tieudietcs!!!

P.S. Chu'ng ba^y cha.y ddi dda^u??? Ma` Ai cho chu'ng ba^y cha.y???

Tie^u Die^.t Co^.ng Sa?n!!!

Gie^'t cha(?ng tha mo*'i la` tha`nh vie^.c!
Che'm cha(?ng nu*o*ng mo*'i die^.t qui? ru*`ng!
Quye^'t ta^m tie^'n bu*o*'c cha(?ng ngu*`ng!
DDa^`u tra^u ma(.t ngu*.a kho' mu*`ng Ky` Ba!!!

http://groups.yahoo.com/group/thaoluan9/message/68902

Bao-Kiem Dam wrote:

Trong khi đi dự Quốc Hận trưa ngày 30/04/2010 ở Tượng Đài Việt Mỹ. Sợ buổi sáng Thứ Sáu ai cũng phải đi làm, và còn rất nhiều người đị dự xem tàu USS Midway cá nhân chúng tôi kêu gọi các thân hữu nên đi dự để hỗ trợ cho dòng chính trẻ có đối lập mạnh mẽ để tránh chỉ có một phe có hành động trùm băng đảng thì sẽ rất khó phát triển. Đồng thời chúng tôi vừa lên net vừa kêu gọi bạn bè nên mặc đen.

Quá bận tôi đã đến muộn, tuy nhiên rất vui vì thấy bãi đậu xe ở đường 13, tưởng ở xa sẽ có chỗ trống. Khoảng mới hơn 11 giờ trưa một tí, parking này chờ ở cổng không vào được. Tôi vội lái xe vào parking khu Tượng Đài, chạy tuốt vào phía trong lại bị kẹt cứng, có xe đậu sai, khiến chờ mãi mới có thể lái xe trở ra khỏi parking. Tôi nhìn thấy Dương Đại Hải cũng có mặt để theo dõi phe đối lập làm ăn ra sao ???

Tôi hối hận nhẽ ra nên đi sớm để có thể có chỗ đậu xe dễ dàng hơn. Em gái tôi góp ý nên thử vào parking của Toà Án Westminster đối diện parking đường 13. Đỡ mất thì giờ,tôi quyết định chạy ra ngã 3 The American Way và Westminster vô parking công cộng cũng hết chỗ. Cuối cùng chạy vào parking của phía sau phòng họp của thị xã Westminster đậu nhờ, rồi 2 chị em mới đi bộ tới.

Nhìn quang cảnh đông đúc người tham dự, chúng tôi đã vui mừng. Dù LS Lê Công Tâm nói Ban Tổ Chức dành chỗ VIP cho chị em tôi. Nhưng chúng tôi luôn luôn thích ngồi chung với các chiến hữu cũng như các thân chủ của tôi trên bực thềm phía trước Tượng Đài [chỉ đứng lên khi bị xướng danh, cá nhân tôi không phải loại người thích phô trương].

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe truyền thông của phe đối lập, hay bọn ngả theo chiều gió nói buổi sáng của phe nhóm Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Viện janet Nguyễn có hàng trăm người dự... buổi tối phía Việt Tân có hàng ngàn người dự. LS Nguyễn Xuân Nghĩa vô liêm sỉ của Việt Tân còn khoác lác tuyên bô tăng lên hàng chục ngàn người tham dự [đủ để thấy ông ta sẽ phục vụ bản thân hay cộng đồng nhỉ].

Trong khi chính em gái tôi cùng 1 chiến hữu ra chụp ảnh và quan sát thấy họ đông khoảng gấp rưỡi hay gấp 2 là cùng. Tuy nhiên buổi sáng chỉ có Thượng Tọa Viên Lý, Thượng Tọa Viên Thông của chùa Điều Ngự và sư tôi không biết. Buổi tối ngoài 2 Thầy chùa Điều Ngự còn nhiều sư Về Nguồn VC [ tôi gọi chả oan tí nào. Báo Viễn Đông Thứ Ba ngày 04/05/2010 đã cải chính không có chữ Thống Nhất có nghĩa họ đã chính thức xác nhận là GHPGVN tức là Quốc Doanh để không bị mang tiếng là tiếm danh ???].

Theo dõi công an trọc Phước Niệm lên làm MC ở chùa Phổ Đà của sư về nguồn VC Hạnh Đạo cuối năm 2008, hiện tại lên truyền thanh và truyền hình phổ biến về Phật Giáo Vận cho VC ở ngay quận Cam... mới thấy Hoa Kỳ là một xứ Tự Do Dân Chủ để cho mọi phe phái tha hồ múa may quay cuồng!!!

Ở thời buổi kinh tế bị khủng hoảng suy thoái trên toàn cầu. Nhìn ông DB Tiểu Bang thuộc vùng cư trú của chúng tôi ăn mặc đơn giản đến dự buổi trưa... trong khi nhóm tu sĩ Phật Giáo về nguồn VC quảng cáo có thi hoa hậu áo lam, mấy chục xe hoa, kêu gọi đồng bào tỵ nạn VC đóng góp thêm... tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ!!!

Chắc chắn họ đã ngả theo chiều gió, phục vụ Tà Ngụy Quyền VC hơn là phục vụ đời sống tâm linh của đại đa số đồng bào tỵ nạn VC nghèo khổ ở ngay nước Mỹ!!! Tại sao GHPGVN về nguồn VC không dùng tiền làm xe hoa để giúp con cháu bà Trưng bà Triệu ở quê nhà không phải xuất cảng làm nô lệ tình dục??? Tu mà đầy tà niệm chắc chắn chỉ là ma quỷ khoác áo nhà tu... làm sao mà cầu nguyện cho an lạc, hòa bình của Thế Giới??? !!! BKĐ May 10/2010


http://groups.yahoo.com/group/thaoluan9/message/68920

Bao-Kiem Dam wrote:

Tại sao Trung Tâm Công Giáo lại đứng ra tổ chức giúp cho đảng Việt Tân thành lập Ban Đại Diện Thiên Tả chủ trương Hòa Hợp Hòa Giải Với Tà Ngụy Quyền VC ???!!! Tức là Trung Tâm Công Giáo tại Quận Cam đã phản bội Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt !!!

Một điều khá đặc biệt, Giáo Dân ở Hà Nội, đã dùng biểu ngữ vàng chữ đỏ để bênh vực TGM Ngô Quang Kiệt; khác với bọn Việt Gian ở hải ngoại lại lố lăng mặc áo đỏ đốm vàng...

Tại sao Trung Tâm Công Giáo Quận Cam lại lại cấu kết với nhóm khoác áo nhà tu về nguồn VC để thành lập Ban Đại Diện Thiên Tả!!! Trong khi GHPGVNTN truyền thừa đang bị Pháp Nạn bi đát nhất của lịch sử lập quốc, gây ra bởi Tà Ngụy Quyền VC [y như dưới thời đại 1000 năm đô hộ giặc Tàu !!! ].

Sắp tới ứng cử viên của Việt Tân hạng nhì là bà Đào Bích Ty sắp sửa làm MC giới thiệu tập 1 Huế ơi! Oan Nghiệt cho VC nằm vùng Bảo Quốc Kiếm; vào đúng ngày 23/05/ 2010 Lễ Phật Đản ở chùa Điều Ngự của VP 2 là sao ???

Bảo Quốc Kiếm trang 285 trong Huế ơi! Oan Nghiệt viết: "...hai tên đầu sỏ Diệm - Thiệu lừa gạt, âm thầm phối hợp với Minh - Duẩn ở miền Bắc hầu bán đứng đồng bào cho mưu đồ thống trị hoàn vũ của ngoại bang." Một người quốc gia chân chính có thể viết như thế không MC Đào Bích Ty ???!!! BKĐ may 10/2010

--- On Sun, 5/9/10, news@... wrote:


From: news@...
Subject: Take2Tango : Sư Về Nguồn Tổ Chức... Thi Hoa Hậu
To: "baogiothihetkho@..."
Date: Sunday, May 9, 2010, 8:45 PM

Sư Về Nguồn Tổ Chức... Thi Hoa Hậu
Hội Chợ Phật Đản có nhiều màn hấp dẫn lắm, như có Ca Nhạc với hàng trăm ca nhạc sĩ trình diễn đủ màn ca hát để nghe, kể cả những màn hài kịch để cười, và những màn thi đố vui để lãnh thưởng. Lại có cả vé số với giải độc đắc là một chiếc xe mới toanh đời 2010 mà giá trị tới mấy chục ngàn đô-la nữa. Nhưng chuyện bàn tính sôi nổi nhất là vụ các sư tổ chức... thi Hoa Hậu, và để cho đỡ mang tiếng - các huề thượng Ma Tăng Về Nguồn mà cũng sợ... mang tiếng nữa, thì lạ nhỉ - các sư bèn thêm hai chữ “áo lam”, tức là... “thi Hoa Hậu áo lam” cho có vẻ... thiền-sư, và nếu được... thiền-ôm như sư Cobra Nhất Hạnh ôm sư cô Chân Không Phượng Cao thì càng tốt,... tốt lắm. Về màn Thi Hoa Hậu thì trên làn sóng phát thanh 1480 AM, sư Nguyên Trí vừa cười khoái trá vừa lên tiếng dụ khị rằng: “... Các cô đừng có ngại vấn đề nhan sắc của mình, ai cũng đẹp cả, còn nếu không có áo lam thì cứ đến chùa Bát Nhã của tui, sẽ có quà tặng là hàng vải may áo, các cô chỉ nhận vải tặng mang đến thợ may là sẽ có áo để dự thi...
Xem tiếp

No comments: