Saturday, January 2, 2010

VGCS quy chụp các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Công văn quy chụp các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn
VietCatholic News (30 Dec 2009 20:22)
UBND Quận 3

VGCS quy chụp các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam


ngày 02/01/2010

Cha Phạm Trung Thành, Giám tỉnh Dòng Chúu Cứu Thế Việt Nam.

Cha Phạm Trung Thành, Giám tỉnh Dòng Chúu Cứu Thế Việt Nam.

Ngày 28/12/2009, chủ tịch chính quyền Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Ngọc Hữu ký một công văn dài ba trang gởi Linh mục Phạm Trung Thành, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và Linh mục Nguyễn Quang Duy, chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nội dung kết tội các Linh mục của Dòng đã có những sai phạm, cụ thể là đã hiệp thông với các tín hữu trong vụ Thái Hà, tòa Khâm Sứ, hậu thuẫn tăng ni Bát Nhã, lên tiếng về vụ bauxite Tây nguyên và chủ quyền biển Đông. Dòng Chúa Cứu Thế phản ứng ra sao ? RFI phỏng vấn linh mục Giám tỉnh Phạm Trung Thành :

No comments: