Thursday, October 1, 2009

VG Nguyễn Tấn Dũng và vợ lạy Phật tại chùa Vĩnh Nghiêm, Sài gòn


Cộng Sản Việt nam = Xã hội đen Mafia
Ai đem Hồ dâm tặc vào chùa Đại Nam Quốc Tự Bình Dương? Không biết.Tượng Hồ dâm đặt ngồi gần ngang hàng với đức Phật tổ Như Lai trong khi thầy chùa ni cô quốc doanh đồng ý ngồi trên khán đài..
VG Nguyễn Tấn Dũng và vợ lạy Phật tại chùa Vĩnh Nghiêm, Sài gòn

Cộng Sản Việt nam = Xã hội đen Mafia
Ai đem Hồ dâm tặc vào chùa Đại Nam Quốc Tự Bình Dương? Không biết.Tượng Hồ dâm đặt ngồi gần ngang hàng với đức Phật tổ Như Lai trong khi thầy chùa ni cô quốc doanh đồng ý ngồi trên khán đài..


No comments: