Wednesday, July 21, 2010

Tài Liệu của Thư Viện Đại Học Hoa Kỳ liên quan đến Thích Đôn Hậu

Tài Liệu của Thư Viện Đại Học Hoa Kỳ liên quan đến Thích Đôn Hậu

Tin Paris. Tài liệu này của Văn khố Douglas Pike thuộc Viện Đại Học California ( UCLA), đã chuyển giao cho Viet Nam Center Lubbock. Số tài liệu : 231 0509021a - Juspao doc 111Một vài "phóng ảnh" dưới đây được trích ra từ tài liệu anh ngữ nghiên cứu về những người lãnh đạo của Chánh Phủ Cách Mạng Lâm Thời/ CPCMLT (Provisional Revolutionary Government : PRG) , Mặt Trận Tổ quốc Giải Phóng Nam Việt Nam hay Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (National Front Liberation of South Viet Nam: NFLSV) , và những tổ chức phụ thuộc, 1973.
Theo thư liệu của CPCMLT (Việt Cộng) , nói về tiểu sử của T. Đôn Hậu, thì Ông tuyên bố công khai năm 1967, là không " chấp nhận" Tổng Thống Chế ở Miền Nam, và bắt liên lạc với "Kháng Chiến". Khi Việt Cộng vào Huế Tết 1968, Hậu bỏ thành phố, và theo họ , tìm trú ẩn sau chiến tuyến của họ, do đó khỏi bị họ tàn sát. Ông trở thành Phó chủ tịch trong Liên Minh Quốc Gia, Dân Chủ và Lực Lượng Hòa Bình.

Trong mọi hoạt động, danh sách các người tham dự Nghị Hội Tháng 11 năm 1972, được tuyên dương rộng rãi trong nhiều tháng , những người của CPCMLT và Mặt Trận Giải Phóng coi như là có uy tín với quần chúng. Trong nhiều tuần sau đó, là màn giới thiệu những nhân vật trong danh sách và vài người dù không có tên trong đó. Những chức vị của CPCMLT được nêu tên trong các buổi phát thanh trên radio. Các diễn văn trong các buổi meeting do các vị có tên dưới đây ( có Thích Đôn Hậu ) được phát thanh trên Đài radio Giải Phóng từ ngày 10.11 đến 22.11 :


  • Sau đây là danh sách thành phần của Hội Đồng Cố Vấn của MTGPMN (có tên Thích Đôn Hậu)


No comments: