Monday, February 22, 2010

HGTLT-Phật Giáo Ấn Quang «Đổi Mới»

Pht Giáo n Quang

«Đi M

Hàn Giang Trn L Tuyn.

Trước khi tôi viết bài này, thì quý đc gi đã thy Pht giáo n Quang cũng đã c đ ra cho được cái gi là «Lc lượng cư sĩ chn hưng Pht giáo» ; nhưng mun nói đến cái « Lc lượng » này, thì bt buc tôi phi nói đến nhng th « Lc lượng » ca Pht giáo n Quang, t lúc khi đu như sau :

Nếu đng cng sn Hà Ni đã tng tuyên b «đi mi » t đu thp niên 1980, thì đng thi Pht giáo n Quang cũng đã cùng hòa mt nhp điu « đi mi ».

Đây mi thc s là : «Đng thanh tương ng, đng khí tương cu».

Tuy nhiên, nhìn li tt c nhng gì Pht giáo n Quang tc «GHPGVNTN» đã làm t bao nhiên năm qua, thì xem ra Pht giáo n Quang ch mi đi mà thôi.

S dĩ nói là mi đi, là bi vì vào nhng năm tháng dài ca c hai thi Đ Nht và Đ Nh Vit Nam Cng Hòa, Pht giáo n Quang cũng đã tng đ ra nhng cái gi là «Lc lượng» như sau :

Sau tháng 8 ăm 1945, Pht giáo đã thành lp «Lc lượng Pht giáo Cu quc Trung b", do Hòa thượng Thích Đôn Hu tc Dip Trương Thun làm Ch tch kiêm Ch tch Hi Pht giáo tnh Tha Thiên và tr trì chùa Thiên M, Huế.

Năm 1947, Thích Đôn Hu đã b Pháp bt giam mt thi gian vì ti làm cng sn. Sau khi được tr t do, năm 1948, được c làm c vn đo hnh Hi Pht giáo Trung phn.

Năm 1949 , làm Chánh Hi trưởng Tng tr s Hi Pht giáo Trung Vit.

Năm 1951, Thích Đôn Hu được «cung thnh» làm đàn đu Hòa thượng trong đi gii đàn ti chùa n Quang.

Năm 1952, ti Đi hi Giáo hi Tăng già toàn quc, Thích Đôn Hu được suy c làm Giám lut Giáo hi Tăng già toàn quc.

T ngày 20-12-1960, khi cng sn Hà Ni cho thành lp «Mt trn Dân tc Gii phóng min Nam» cho đến năm 1963, Thích Đôn Hu là mt trong nhng thy chùa phát đng phong trào chng chính quyn ca Nn Đ Nht Vit Nam Cng Hòa do Tng Thng Ngô Đình Dim lãnh đo.

Sau khi Nn Đ Nht Cng Hòa b sp đ, Thích Đôn Hu vn tiếp tc gi chc «Ch tch Pht giáo cu quc».

Ngày 24-8-1964, «Lc lượng Pht giáo cu qu đã dp đu ông Trn Sô khi ông dt đa con trai 10 tui đến khám bnh ti phòng mch ca Bác sĩ Thái Can; tc Thi sĩ Thái Can, vây bt Đi tá Lê Quang M, Th trưởng Đà Nng và đt cháy sch Tòa Th Chính Đà Nng; đng thi đánh giết người và đt cháy sch s nhà ca ca đng bào hai phường Thanh Bc Li và đnh tn công đến phường Tam Tòa gn đó, nhưng nh s can thip ca quân đi nên Tam Tòa đã thoát nn.

http://www.chinhnghia.com/chongvnch1.jpg

Năm 1966, Pht giáo n Quang đã thành lp thêm các «Lc lượng» mà ti min Trung đã do Thích Đôn Hu ch đo như :

«Lc lượng Pht t quyết t, Lc lượng sinh viên hc sinh quyết t, Lc lượng thanh niên quyết t, Lc lượng Pht giáo tranh th cách mng, đ kết hp vi Lc lượng Pht giáo cu quc đ ni lon và chiếm gi min Trung đ thành lp «Chính Ph Min Trung» và đ có sc mnh quân s Pht giáo n Quang đã thành lp Quân Đoàn Vn Hnh, Lc lượng này gm nhng sĩ quan, quân nhân, cnh sát, công chc, trong đó có Bác sĩ Nguyn Văn Mn, th trưởng Đà Nng đã gia nhp Quân Đoàn Vn Hnh, Thích Minh Chiếu là Thiếu tá trưởng phòng Tuyên úy Vùng 1, quân khu 1 làm Tư lênh và «Tng Hành Dinh Quân Đoàn Vn Hnh» đã được đt ti «chùa Ph Đà", nơi đây đã tng là nhà tù tng giam hàng trăm các viên chc chính quyn và các v cán b ca Vit Nam Quc Dân Đng sut bn mươi ngày, trong đó có Giáo sư Nguyn Hu Chi, tnh trưởng tnh Qung Nam, ông Lê Nguyên Long, Trưởng ty Thông tin Qung Nam, Thiếu tá Mai Xuân Hu, qun trưởng qun Hòa Vang và quá nhiu v na «

(Xin quý đc gi hãy đc li bài : Cuc Bo Lon Bàn Th Pht Xung Đường Ti min Trung, Mùa hè 1966 đ biết được mt cách rõ ràng hơn).

Pht giáo n Quang nên biết, rt nhiu chng nhân và nn nhân vn còn sng đy, mt ngày nào đó khi các v án năm xưa ti min Trung Vit Nam được đưa ra trước lut pháp quc tế, thì các v y s sn sàng đ đng ra đòi công đo cho chính h và thân nhân ca h na.

Năm 1968, sau khi nhng người dân hin ca C đô Huế đã nhn din được b mt sát nhân ca Thích Đôn Hu ri, thì Y đã chy ra chiến khu ca Vit cng, sau đó ra Bc, trong dp này Thích Đôn Hu đã được chp hình chung vi H Chí Minh và Tôn Đc Thng.

Pht giáo n Quang hãy ch cun sách ca ta đây sp phát hành thì mi người s thy rõ ràng hơn.

Trong thi gian chiến chu ca Viêt cng Thích Đôn Hu đã gi nhng chc v như sau :

«Phó ch tch y ban Trung ương liên minh các Lc lượng dân tc, dân ch và hòa bình Vit Nam; tháng 6-1969, Thích Đôn Hu được c làm y viên Hi đng C vn Chính ph cách mng lâm thi Cng Hòa min Nam Vit Nam, đã được Vit công c đi d nhiu «Hi ngh quc tế».

Đến trước và sau ngày 30-4-1975, ti Đà Nng, Pht giáo n Quang đã thành lp :

«Lc lượng Hòa hp- Hòa gii Pht giáo th b Đà Nng, Lc lượng An Ninh Pht giáo, c hai đu được đt ti chùa Pháp Lâm, s 500, đường Ông Ích Khiêm, Đà Nng.

Sut trong thi gian này, ti Đà Nng, Thích Đôn Hu như mt ông vua Lý (Xin quý đc gi hãy đc li bài : 30-4-1975 : Máu Và Nước Mt, đ biết rõ hơn v nhng hành vi ca Thích Đôn Hu.

Năm 1976, Thích Đôn Hu đc c «đi biu Quc hi khóa VI và là y viên Đoàn, Ch tch y ban Trung ương Mt trn T quc Vit Nam và là Phó pháp ch Hi đng chng minh kiêm giám lut Giáo hi Pht giáo Vit Nam cng sn».

Thích Đôn Hu đã được cng sn Hà Ni ban thưởng, trao gn nhng th như sau :

«Huân Chương H Chí Minh, Huân Chương Đc Lp, Huy Chương Vì S Nghip Đi Đoàn Kết Toàn Dân».

Ngày 23-4-1992 (21-3-âm lch) vào lúc 19 gi 55 phút, Thích Đôn Hu đã chết ti chùa Thiên M, Huế, sng và làm gic tng cng tt c là 88 năm.

Sau khi Thích Đôn Hu chết, Pht giáo n Quang đã phù phép ra hai «tăng thng», vì thc s Thích Đôn Hu không h làm «tăng thng» mt giây phút nào c, mà ch làm «Phó pháp ch kiêm Giám lut Giáo hi Pht giáo Vit Nam cng sn» cho đến hơi th cui cùng.

Pht giáo n Quang đi mi hay mi đi ?

Như đã nói, vi quá nhiu nhng th «Lc lượng» mà Pht giáo n Quang, tc «GHPGVNTN» mà n Quang đã tng thành lp đ gây nên nhng tang thương, máu l trên khp no đường ca đt nước, đc bit là ti min Trung. Và bây gi, Pht giáo n Quang li đ thêm ra cái gi là «Lc lượng cư sĩ chn hưng Pht giáo».

Thc ra cái «Lc lượng» này nó ch là biến th t nhng cái : «Lc lượng Pht giáo cu quc : Cuc thm sát Thanh B- Đc Li, 24-8-1964 ; cho đến nhng th «Lc lượng» đ đem bàn th Pht xung đường vào mùa hè 1966, cho đến nhng màn chém giết hàng ngàn người vô ti trong cuc thm sát Tết Mu Thân 1968, xin quý v hãy đc li bài : Tưởng Nim Bn Mươi Năm Cuc Thm Sát Mu Thân : 1968-2008, và nhng ngày trước khi thành ph Đà Nng rơi vào tay ca cng sn Hà Ni .

Và chc mi người cũng đã nghe được nhng cái mm ca cái «LLCSCHPG» khi mt tên nào đó đã cướp li ca ông Chính Khí Vit, ri nói thao thao bt tuyt, nhm đ không cho ông Chính Khí Vit nói hết được ý kiến ca ông. Vi cnh này, nó đã làm sng li trong tôi nhng hình nh ca các v đã b Pht giáo n Quang bn chết ti Đà Nng như : Ông H Hân, ông Phm Lý, ông Nguyn Phn và đc bit là ông Bùi Ngc Cang đã b «Lc lượng An ninh Pht giáo» bn chết ngay gia nhà trước mt v con ca ông. Xin quý đc gi hãy đc li bài : 30-4-1975 : Máu Và Nước Mt, đ biết rõ hơn v nhng hành vi dã man và tàn ác ca Pht giáo n Quang.

Nhng người yêu nước chân chính không cn phi «đi thoi» vi lũ tham tàn bo ngược.

Ti sao tôi li có th dùng nhng t ng như thế đ ch Pht giáo n Quang ?

Xin thưa : Bi tôi đã chng kiến quá nhiu nhng hành vi tàn bo ca Pht giáo n Quang, t khi còn bé. Vì thế, bây gi tôi đã là mt người già, đã trãi qua hơn na thế k, đã đi qua mt cuc đi, tôi đã chiêm nghim, đã thy, đã biết, nên không th dùng t ng nào khác hơn đ nêu cho đích danh đi vi lũ Gic Án Quang.

Tôi còn nh, trước đây, trong mt ln anh ch Giáo sư Đng Văn Nhâm đã đến thăm gia đình chúng tôi, khi anh Đng Văn Nhâm ngõ li như sau :

«Tôi chưa bao gi mi ai viết chung vi tôi, nhưng bây gi tôi mi cô viết chung vi tôi trong cun sách Gic Thy Chùa, vì tôi trong Nam, không biết nhiu v nhng gì đã xãy ra ngoài Trung, còn cô, đã sng ti đó, vy cô có đng ý hay không ? »

Và tôi đã đng ý, do đó, trong cun «Gic Thy Chùa s 2, Anh ch Đng Văn Nhâm đã trích li nhng bài viết ca tôi trên Văn Ngh Tin Phong. Đến cun Gic Thy Chùa s 3, thì tôi đã viết lot bài Tăng Ph Min Trung, mà anh Đng Văn Nhâm đã in trong cun sách này. Ngoài ra, tôi vì tình nghĩa vi mt người ch rt thương tôi đó là ch Trn Mng Chi , tc ch Đng Văn Nhâm ch cũng là người đng hương vi tôi trên vùng đt «Ngũ Phng T Phi». Như thế mà bn chúng li buông nhng li l mt dy gia anh ch em tôi, tht đúng Là Loài Chó Sói Cn Hoài Phi Gió.

Tôi cũng đã và s gom hết, và gi li tt c nhng li ca bn chúng đã dng đng mi chuyn v tôi ; đ sau này, tôi s viết v bn chúng vi nhng điu mà chưa ai biết…

Vi nhng điu mà tôi đã k trên, nên tôi mun đ ngh vi các v là nhng người ca Quc Gia Vit Nam Cng Hòa, không nên vào các din đàn ca cái gi là « LLCSCHPG », vì c nhìn vào cách hành x ca chúng đi vi ông Chính Khí Vit thì chúng ta đã rõ. Mt ln na tôi xin lp li rng :

Cái gi là Lc lượng cư sĩ chn hưng Pht giáo, nó ch là biến th ca nhng th « Lc lượng » tng gieo máu la và tng giết hàng vn đng bào vô ti trong sut c chiu dài ca cuc chiến Quc- Cng ti Vit Nam, như t «Lc lượng Pht giáo cúu quc, Lc lượng Pht giáo tranh th cách mng, Lc lượng Pht giáo quyết t, Lc lượng sinh viên- hc sinh quyết t, Lc lượng thanh niên Pht giáo quyết t, Lc lượng Hòa hp- Hòa gii Pht giáo trước nhng ngày 30-4-1975, và còn nhiu ‘ th « Lc lượng» khác, đ bây gi chúng kết hp nhng th «Lc lượng» y thành mt, là «Lc lượng cư sĩ chn hưng Pht giáo».

Chính vì thế, tôi mun nói : ngày xưa, t nhng năm đu ca thi Đ Nht Vit Nam Cng Hòa cho đến ngày 30-4-1975, chúng ta đã không chp nhn nhng th « Lc lượng » làm gic y ri, thì hôm nay, quý v đã và đang làm nhng vic vì đi cuc chung thì không nên vào các din đàn ca cái «Lc lượng » này, và cũng không cn « đi thoi ». Tuy nhiên, vi ngn bút trên tay, thì chúng ta không bao gi ngưng ngh, chúng ta phi dùng nhng ngn bút kiếm đ « đâm nhng thng gian bút chng tà ».

Riêng v Thiếu tá Liên Thành, có th vì mt lý do nào đó nên sách ca ông đã b in sai lc, mà khó có ai có th hiu được.

Nhân đây, tôi xin nêu ra mt trường hp có tht : Tôi có mt người bn, anh Nguyn Văn Đc, có người em rut Nguyn Văn Hu thi Tú tài toàn phn b rt, c hai anh em là con người v chính đã qua đi, và c người cha rut cũng đã mt, nên sng vi người kế mu và hai cô em gái ti đường Phan Châu Trinh, Đà Nng. Nhưng vì gia sn ca cha m anh đ li rt ln, nên bà kế mu này luôn luôn tìm cách đ tranh phn cho hai cô con gái rut ca mình, bà li rt khc nghit vi hai người con ca người v chính, nhưng khi anh Đc trưởng thành thì bà li n s anh Đc. Có l vì không vui vi hoàn cnh đó, nên người em trai khi đi thi Tú tài b rt. Người anh rut thì đã có bng Tú tài toàn phn t lâu; song anh không th vào trường sĩ quan, bi anh s khi anh đi ri, thì đa em trai nh tui ca anh s sng không yên vi bà kế mu. Thế ri, sau nhiu đêm suy nghĩ, anh Đc đã quyết đnh trao tm bng Tú tài ca mình cho người em rut, đ cu này đi vào trường Sĩ quan, sau đó cu Hu tr thành mt Sĩ quan Hi quân ; còn anh Đc phi nhn ly giy t ca em mình đ tr thành mt H sĩ quan ; song sau đó anh đã d khóa Sĩ quan đc bit và cũng thành mt Sĩ quan. Cho đến trước ngày 30-4-1975, anh Đc là Đi úy thuc Tiu đoàn 61, Bit Đng Quân Biên Phòng. Có mt điu c hai anh em dù c nh mà vn thường hay ln ln v ngày, tháng, năm sinh ca mình, cũng như c hai đu không dám nói ra s tht vì s phm lut ; còn bn bè, đc bit là người tình ca h thì càng rc ri hơn, vì khi gp các đng đi ca c hai, thì h gi tên theo giy t trong đơn v, nhưng khi đến nhà thăm thì li nghe người trong nhà gi theo tên tht ca hai anh em, Đc thành Hu và Hu thành Đc.

Còn trường hp ca Thiếu tá Liên Thành thì chc cũng có mt nguyên do nào đó, mà không ai hiu được ch tr chính ông mi biết mà thôi. Và cái «LLCSCHPG » này đã khai thác vào đim này đ tn công ông.

Nhưng, bt k vì mt nguyên do nào, cũng không mt ai, k c Pht giáo n Quang, cũng không th ph nhn được rng Thiếu tá Liên Thành đã tng là Trưởng ty Cnh sát Tha Thiên- Huế. Mt điu khác na là v án ca hai « nhà sư » Thích Qung Li và Thích Như Ý, mà tôi đã viết trong bài: Tưởng Nim Bn Mươi Năm Cuc Thm Sát Mu Thân : 1968-2008, bài này tôi đã viết vào ngày 26-01-2008, trước Tết Mu Tý hai tun l, và đã đăng trên vnfa.com, s báo Xuân Mu Tý ; nghĩa là trước khi cun sách Biến Đng Min Trung ca Thiếu tá Liên Thành được phát hành; nhưng khi đc cun sách này tôi mi hay rng v án này ging như nhng gì tôi đã biết và đã viết.

Pht giáo n Quang «đi mi» như thế nào ?

Thưa có, song ch là mi đi, n Quang đã mi đi cái tên Thích Viên Đnh, đã ký tên dưới s «Tha y nhim» ca «tăng thng » Thích Qung Đ, như mi người đã thy cũng qua cái « Thông cáo báo chí ca Văn phòng Thông tin Pht giáo Quc tế – Phát ngôn nhân Vin hóa đo GHPGVNTN » tc n Quang, mà Đinh Thch Bích cũng là mt trong nhng đóa sen đã n trong lò…n, nên đã trân trng đi lên đu ri cũng đem chưng lên cái nghĩa trang đin t Exodus. Vy, chúng ta th hi ti sao bây gi là Thích Viên Đnh, mà không là Thích Qung Đ ???

V điu này, đã có nhiu suy lun khác nhau. Còn theo tôi, thì tôi đã liên tưởng đến mt loài Trăn lúc còn quê nhà.

Người Vit chúng ta thường nói là Cp d, ch ít ai nói là Trăn d ; bi ai cũng biết con cp mi ln bt mi, nó thường gm thét hung tn, sau khi v được con mi thì nó lin xé xác ra đ ăn tht. Nhưng loài Trăn thì ngược li, nó cũng hung ác như con cp, nhưng cách bt mi ca nó không như con cp, mà mi khi rình bt mt con mi, con Trăn nó không gm thét mà nó rt nh nhàng, li thêm nhng tiếng kêu như tiếng sáo trúc cũng như loài rn lc, nhưng tiếng kêu ca con Trăn nó phát ra t cái ming đ loét ca nó ln hơn, nó đã làm cho nhng con mi như b thôi miên, không th chng c, ri nó dùng cái tm thân to béo và nhn thín ca nó, đ siết cht con mi cho đến khi mm nhũn, ri nó mi nut chng con vt, đôi khi là mt con bò, con trâu to ln và có khi là con người na vào trong cái bng ca nó. Và đó, là lúc con Trăn nó đã và đang no mi, nó không cn di chuyn na, ,mà nó tìm mt nơi yên tnh, êm m, ri nó khoanh mình đ « đông miên », đ thưởng thc cái no nê trong lúc con mi đang tiêu dn trong bng ca nó, đ nuôi dưỡng cái tm thân mi ngày càng thêm khe mnh, cho đến khi con mi trong bng nó đã tiêu hết, song nhng cc xương ca con vt thì li không bao gi tiêu hóa được ; nên lúc đó, nó phi móc phn đuôi ca nó trên mt cành cây, đu ca nó thòng xung đt, còn cái mm ca nó thì há ra tht ln, đ nhng cc xương ca con mi rơi ra hết. Và chính lúc này, là lúc con Trăn đã đói tr li, thì nó li tiếp tc phát ra nhng tiếng kêu réo rt t cái mm ca nó đ rình bt nhng con mi khác.

Cũng tương t, Thích Qung Đ hin nay đã và đang no nê vi nhng con mi mà ông ta đã nut được qua nhng li kêu gi «Tháng Năm Bt tuân Dân S- Biu Tình Ti Gia» đã được phát ra t ngày 29-3-2009, vi kết qu là cái «Đi hi Vit kiu toàn thế gii ln đu tiên» s được khai din ti Hà Ni vào tháng 11-2009. Bi thế, nên cái « Thông cáo baó chí » trên đu ca Đinh Thch Bích, người ta ch thy Thích Viên Đnh ký tên là đã «Tha y nhim ca Hi đng Lưỡng vin GHPGVNTN ».

Như vy, mi người đng lm tưởng mt khi con Trăn đã no mi , thì nó không đi bt mi na. Không, khi nó no thì nó nm lim dim ng, nhưng sau đó, khi nó đói, nó li tiếp tc rình rp đ bt nhng con mi cho đến khi nó chết, và tt c nhng con Trăn khác ca loài Trăn này, chúng cũng đu ging nhau như thế, không h khác mt ly nào c.

Tr li vi cái « LLCSCHPG » :

Tôi vn nh, trước đây, qua bài viết : Tr Li Võ Văn Ái, tôi đã viết : tôi vn tm xem như cái « Thông cáo báo chí » kia là do Võ Văn Ái viết ra. Nhưng, cho đến hôm nay, theo như nhng li đ ngh ca ông Đng Phúc là vào dp « L tiu tường » ca « Tăng thng » Thích Huyn Quang, thì « Lưỡng vin Giáo hi » nên tr li v bài viết : « … Hàn Giang Trn L Tuyn Bt Lương …Người Đàn Bà Mt Gà… » , trong đó có li kêu gi :

« … người Vit dân tc nói chung và người Pht t nói riêng cũng không th tin và n trng bà, nếu không nói là quyết lit lên tiếng chng đi s gio hot và gian di ca bà Hàn Giang Trn L Tuyn ».

Và « l tiu tường » ca « tăng thng » Thích Huyn Quang đã qua t lâu, mà nhng li đ ngh ca ông Đng Phúc vn không h được « Hi đng Lưỡng vin ca GHPGVNTN » tr li mt cách xác đáng ; điu đó đã chng t rng : Nói theo cách nói ca Pht giáo thì : Bn văn viết v : … « Hàn Giang Trn L Tuyn Bt Lương và là Người Đàn Bà Mt Gà … » thì nhng k tha hành đã « Thnh th tôn ý ca Hi đng Lưỡng vin Giáo hi mà người đng đu là «Hòa thượng» Thích Qung Đ, Đ ngũ Tăng thng Giáo hi Pht giáo Vit Nam Thng nht ; tt c đu đã đng tâm như nht vi cái bn văn y ri mi trao cho «Phát ngôn nhân ca Vin hóa đo, đ phát đi trên các h thng thông tin toàn cu. Nói cho rõ ràng là bn văn đó là tiếng nói chính thc ca «Hòa thượng» Thích Qung Đ, Đ Ngũ Tăng thng GHPGVNTN » và c Giáo hi Pht giáo Thng nht na. Tt c đã đng tâm kêu gi : «không riêng người Pht t mà c người Vit dân tc phi tp trung lc lượng đ quyết lit đánh Hàn Giang Trn L Tuyn ».

Do đó, mà trước đây, qua bài : Tr Li Võ Văn Ái tôi đã nói : Nếu các ngươi đã đt ta đây lên ngang bng vi các «Tăng thng» và đã xem ta là đi th, thì ta đây cũng vô cùng hoan h đ chp nhn là đi th ca GHPGVNTN. Vy, bài viết trước đây, phi được hiu là : Tr Li Thích Qung Đ. Vì không ai li đi tr li vi mt cái loa phóng thanh.

Và cũng chính vì thế, mà hôm nay, Hàn Giang Trn L Tuyn này, đanh thép tuyên b s không bao gi đi thoi vi bt c k nào, mà ch chp nhn mt cuc đi lun duy nht vi «Hòa thượng» Thích Qung Đ, Tăng thng ca Giáo hi Pht giáo Vit Nam Thng nht (n Quang) , vì chính Thích Qung Đ là người đã phát ra cái bn văn : « Hàn Giang Trn L Tuyn Vô bng và bt lương… người đàn bà mt gà … » vi li kêu gi : không riêng tám mươi phn trăm là Pht t và c người Vit dân tc phi quyết lit lên tiếng đ đánh Hàn Giang Trn L Tuyn . Và Cuc đi lun này s phi do quý v trong Ban Điu Hành ca Trang Đin Báo Hn Vit Ch Trì và Giám Sát.

Xin quý đc gi hãy cm thông, vì chính « GHPGVNTN »tc n Quang, đã mun như thế, ch không phi do ý ca Hàn Giang Trn L Tuyn.

Cui cùng, tôi xin kính li đến quý v trên các din đàn, vi nhng ý kiến, và nhng li nói thay cho tôi tht đúng vi nhng gì mà tôi mun din đt. Tôi đã và s gi li tt c nhng li nói, cũng như nhng dòng ca quý v đã viết ; mc dù ch biết qua bút danh, ch không h biết quý v là ai ; song tôi s gom hết vào trong mt tuyn tp trong tương lai. Xin quý v hãy nhn nơi đây, vi tt c lòng tri ân thành kính ca tôi.

Hàn Giang Trn L Tuyn.

Phát Ngôn Nhân Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN … “Vô Bằng và Bất Lương”


video

Audio

Phát Ngôn Nhân Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN … “Vô Bằng và Bất Lương”

Đặng Phúc

Trích trong Tin Paris:

Võ Văn Ái: phát ngôn nhân của Văn phòng II Viện Hóa Đạo , GHPGVNTN

Trả lời bài viết vu cáo vô bằng và bất lương của bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Võ Văn Ái viết như sau :

Bài viết dài hơn 9 trang, khổ A4, chuyện nọ nối sang chuyện kia, không đầu không đuôi, quanh co khúc mắc. Người đọc có cảm tưởng nghe một người đàn bà mất gà nghi cho nhà hàng xóm đánh cắp, nên đứng ở bờ dậu văng tục giờ này sang giờ khác.

Đó là ngôn từ của GS Võ Văn Ái, phát ngôn nhân của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo. Đây là tiếng nói chính thức của GHPGVNTN trả lời cho Bà GH Trần Lệ Tuyền.

Từ 1963-2009, chúng tôi nhận thấy Phật Giáo Ấn Quang làm chủ được chính trị Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa từ 1963 cho đến nay, chưa thấy họ thốt lên lời sám hối, hay lời xin lỗi nạn nhân từ Huế đến Sài gòn, và ít ai dám đặt bút xuống viết sự thật về Phật Giáo Ấn Quang, Văn phòng II Viện Hóa Đạo. Có phải mọi người đều sợ sẽ bị tai họa như bị chôn sống, bị đập bể sọ, bị xử tử bởi Phật Giáo Ấn Quang chăng?. Chỉ có ông Đặng Văn Nhâm “điếc không sợ súng” nên viết 3 cuốn Giặc Thầy Chùa để kể tội ác Phật Giáo Ấn Quang, ông Đặng Văn Nhâm có kể tỉ mỉ những giai thọai sự lưu manh, điếm xảo của Võ Văn Ái, khi hắn còn hầu hạ sư ông Nhất Hạnh và sư bà Cao Ngọc Phượng. Xin ông Đặng Văn Nhâm kể lại cho đọc giả biết là phản ứng của Võ Văn Ái đối với bài viết của ông ra sao. Không biết tác giả của bài Con Đường Đạo hay Âm Mưu Biến Đảng Thành Đạo, Giấc Mơ Lãnh Tụ (của Phật Giáo Ấn Quang), Chiến Dịch Hoa Hồng Đỏ ổ hải ngoại , hay Biến Động Miền Trung của Thiếu tá Cảnh Sát Liên Thành, và các ký giả ngọai quốc viết về Phật Giáo Ấn Quang, GHPGVNTN v..v.. có được Võ Văn Ái phát ngôn nhân của Văn phòng II Viện Hóa Đạo đáp trả bằng văn thư “vô bằng và bất lương”, " người đàn bà mất gà " không? hay chỉ có bà HG Trần Lệ Tuyền được Võ Văn Ái “hoan hỉ” tặng cho văn thư “ vô bằng và bất lương "người đàn bà mất gà"?

Ông Liên Thành là tác giả của Biến Động Miền Trung, là Thiếu Tá Cảnh sát Thừa Thiên Huế, đang đi nhiều nơi thuyết trình và đại diện cho 5,000 cảnh sát Thừa Thiên Huế để xin lỗi đồng bào Huế. Dù ông là người đã đem hết tim óc để cứu dân Huế khỏi họa Phật Giáo Ấn Quang. Đó là tinh thần của một người phật tử. Trái lại ông Võ Văn Ái là phát ngôn nhân của Văn phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN ngày xưa ông theo đòan phản chiến, chống Việt Nam Cộng Hòa, chống Mỹ, nay ông mất nhân bản trước một nạn nhân của Phật Giáo Ấn Quang là bà HG Trần Lệ Tuyền. Võ Văn Ái chưa hề nhắc đến lịch sử tội ác của Phật Giáo Ấn Quang hay lên tiếng kêu gọi GHPGVNTN đội khăn tang sám hối, cầu siêu cho nạn nhân Miền Trung. Võ Văn Ái không là phật tử mà chỉ là tên lưu manh, tên khốn nạn. Tại sao chúng ta phải dùng những danh từ nặng nề này với tên Võ Văn Ái. Xin hãy xem "người đàn bà mất gà" là ai.

đầu xanh đội tang trắng do tội ác Phật Giáo Ấn Quang và việt gian Cộng Sản


Bà HG Trần Lệ Tuyền là ai?


Theo những dữ kiện của bà HG Trần Lệ Tuyền viết ra

1- Cha của bà là ông Trần Tăng bị việt gian Cộng Sản bắn chết năm 1964, tức là trong giai đoạn Phật Giáo Ấn Quang làm chủ Miền Trung, sau đó bọn chúng cướp tiền của ông 27,000 đồng VNCH.

2- Việt gian Cộng Sản không cho gia đình bà HG Trần Lệ Tuyền chôn cất hay ma chay người chúng xử tử, bọn chúng gian ác bắt cả gia đình đàn bà, trẻ em đem vào rừng chôn dưới hầm đất dù nắng hay mưa, hay khi hầm ngập nước khiến mẹ bà HG Trần Lệ Tuyền thức suốt đêm tát nước để các con bà không bị chết ngộp. Lúc đó "Phật Giáo Ấn Quang cứu quốc " ở đâu không đi cứu đàn bà trẻ em như gia đình của bà HG Trần Lệ Tuyền? nếu quân đội đồng minh không cứu gia đình đàn bà trẻ em vô tội khỏi bàn tay tàn ác của việt gian Cộng Sản thì ngày hôm nay đâu còn HG Trần Lệ Tuyền để được Võ Văn Ái tặng cho danh hiệu “vô bằng và bất lương” ", " người đàn bà mất gà"?

3- Bác của bà HG Trần Lệ Tuyền là ông Trần Thắng cũng bị việt gian Cộng Sản bắt, bỏ tù và giết mất xác.


minh chieu2

HT Thích Minh Chiếu, trụ trì Chùa Việt Nam, Seattle, WA
là cựu Trung tá QL/VNCH phục vụ tại một đơn vị ở Biên Hòa,
khóa 12 Võ Bị Đà Lạt, có vợ con ở California và mới đi tu sau nầy


Bà HG Trần Lệ Tuyền kể cho chúng ta những chuyện gì?

1- Trong bài viết Nhớ lại cuộc thảm sát Thanh Bồ Đức Lợi ngày 24-8-1964- liên quan đến Phật Giáo Ấn Quang – Thích Minh Chiếu là người sách động biểu tình bạo loạn có đổ máu và dẫn đoàn sinh viên Phật giáo đi đốt làng giết người ở Thanh Bồ Đức Lơi ngày 24-08-1968.

Yêu cầu Võ Văn Ái phát ngôn nhân của Văn phòng II Viện Hóa Đạo, và GHPGVNTN cho biết lời tố cáo cùa bà HG Trần Lệ Tuyền có “vô bằng và bất lương” không?


2- Cuộc bạo loạn do Phật Giáo Ấn Quang cướp chính quyền Miền Trung giam cầm tra tấn và giết người, giết quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trái phép năm 1966. (Thống kê sau vụ đó 200 nạn nhân bị giết và bị thương, khoản 6000 sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân đào ngũ chạy theo Cộng Sản [Hồi Ký của trung Tướng Trần Văn Đôn]). Tổng hành dinh Quân Đoàn Vạn Hạnh bắt giam nhiều người quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa ở chùa Phổ Đà, và nhiều các chùa khác tđược sử dụng như trại giam, phòng tra tấn, phòng xử tử. Trong 40 ngày họ bị đánh đập, bị tra tấn, có người bị giết. Người cai tù là Trung sĩ quân cảnh Nguyễn Văn Sự. Giáo sư Trịnh Thể và ông Phan Thuyết, bà HG Trần Lệ Tuyền là những người đi đến tận chủa Phổ Đà đem mềm chiếu cho nạn nhân bị Phật Giáo Ấn Quang giam cầm vô cớ. Các nạn nhân bị lột hết quần áo, chỉ có mặc quần lót, không được cấp mềm, chỉ được phát chiếu. Sau 40 ngày bị tra tấn, nhiều nạn nhân bị đánh đập dã man, một số người bị giết chết kết quả số nạn nhân là 200 người vừa bị giết, bị thuơng trong Biến Động Miền Trung 1966 [Hồi Ký của Trung Tướng Trần Văn Đôn].

Yêu cầu Võ Văn Ái phát ngôn nhân của Văn phòng II Viện Hóa Đạo, và GHPGVNTN cho biết lời tố cáo cùa bà HG Trần Lệ Tuyền có “vô bằng và bất lương” không?


3-Trong bài Ai Đã Ra Lệnh Treo Cờ Phật giáo tại Huế Tết Mậu Thân 1968 và tại Đà Nẳng ngày 29-03 đến ngày 30-4-1975 của bà HG Trần Lệ Tuyền trích:

-Tôi đã sống qua những ngày tháng kinh hoàng nhất tại Đà Nẵng . Đặc biệt, là những ngày cuối cùng trước khi ĐN rơi vào tay của cộng sản. Tôi đã nghe lời kêu gọi của HT Thích Đôn Hậu phát đi từ « Đài Phát thanh Giải phóng » và được truyền thanh tại chùa Pháp Lâm ở số 500, đường Ông Ích Khiêm ĐN, đã phát ra lời kêu gọi của « Hòa thượng » Thích Đôn Hậu như sau :

« Tôi Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Đại diện Trung ương Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam - Đại diện Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam Việt Nam,- và Chánh Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất miền Vạn Hạnh ( miền Trung). Tôi long trọng tuyên bố: Kể từ giờ phút này, GHPGVNTN đã hoàn thành sứ mạng của lịch sữ. Vì vậy, tôi yêu cầu tất cả đồng bào hãy treo cờ Phật giáo, nếu nhà nào không có, thì hãy đến mua tại các chùa, để chào mừng cách mạng đã thành công và cũng để thể hiện rằng đồng bào không chống đối chính quyền cách mạng ».


Tại Đà Nẵng vào thời điểm ấy, khi nghe những lời kêu gọi của « Hòa thượng » Thích Đôn Hậu như trên, mọi người ai cũng hiểu là « Hòa thượng » Thích Đôn Hậu vừa kêu gọi vừa cảnh cáo ngầm rằng « … để thể hiện rằng đồng bào không chống đối chính quyền cách mạng ». Nghĩa là : Ai không treo cờ Phật giáo là chống cộng sản………

Nhưng cuồng vọng ấy Phật giáo Ấn Quang cũng không từ bỏ, nên từ ngày 29/03/1975 đến 30/04/1975 tại Đà Nẵng ; Thích Đôn Hậu cũng ra lệnh treo cờ Phật giáo và Ra lệnh cho Quân-Cán-Chính-Việt Nam Cộng Hòa phải đến trình diện tại chùa Pháp Lâm, ở số 500, đường Ông Ích Khiêm, là « Trụ sở Ủy ban Hòa hợp-Hòa giải Thị bộ Đà Nẵng » , rồi cũng cấp giấy trình diện cho các vị ấy, để rồi sau đó Phật giáo Ấn Quang đã bị những cán bộ cao cấp của đảng cộng sản như : Hoàng Châu Ký, Hoàng Văn Lai, Trần Thận ... chửi như tạt nước vào mặt cũng tại chùa Pháp Lâm này. Người dân Đà Nẵng vẫn nhớ vào ngày 18/05/1975, chính Thích Đôn Hậu đã ra lệnh cho đồng bào tại Đà Nẵng và các vùng lân cận : « Mỗi gia đình ít nhất phải có một người để cầm đèn đuốc đi diễn hành trong đêm 18 rạng ngày 19/05/1975, để mừng sinh nhật của bác Hồ vị cha già của dân tộc » ; mà tôi đã viết qua trong bài 30/4/1975, Máu Và Nước Mắt.)

Xin đọc giả vào Blog ghpgvntn-toiacphatgiaoanquang.blogspot.com , Blog Biến Động Miền Trung v..v.. để biết thêm về nạn nhân của Phật Giáo Ấn Quang trong bài viết trên.


Yêu cầu Võ Văn Ái phát ngôn nhân của Văn phòng II Viện Hóa Đạo, và GHPGVNTN cho biết bài viết này của bà HG Trần Lệ Tuyền có “vô bằng và bất lương” không?


4-trong bài viết Tưởng Nim Bn Mươi Năm Cuc Thm sát Mu Thân : 1968-2008 . đề mục Nhng k đã nhúng tay vào máu ca đng bào trong cuc thm sát Tết Mu Thân , 1968.

[trích]

* Tại Sài Gòn - Hòa Thượng Thích Trí Dũng :

Và bây giờ, tôi xin phép quý độc giả để trở lại với những tên đồ tể trong cuộc thảm sát kinh hoàng này :

Trước hết, phải kể rõ cho mọi người cùng biết đến những hành vi làm giặc của một «Vị Cao Tăng » của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ( Ấn Quang) đó là « Hòa thượng » Thích Trí Dũng, hiện đương còn sống tại Việt Nam , qua những lời kể của chính « Hòa thượng » Thích Trí Dũng về những công lao từng nuôi giấu Lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định, thuộc Lữ đoàn 316, trong đó có Thiếu tướng Việt Cộng Trần Hải Phụng và một số lượng vũ khí lớn lao được chính Thích Trí Dũng đã cạy nắp mộ của ông Ngô Đình Cẩn, một người yêu nước và chống cộng, rồi đem bỏ tất cả súng đạn vào, để bắt cái xác chết của ông Ngô Đình Cẩn phải giữ súng đạn của Việt cộng từ năm 1964 cho đến ngày 30-4-1975. Đặc biệt, trong cuộc thảm sát tết Mậu Thân, Thích Trí Dũng đã là một tên đồ tể, đã từng xuống tay sát hại dân lành. Tôi xin mời quý vị cùng đọc những lời giới thiệu của « nhà báo » Việt Nhân cùng lời kể của chính Thích Trí Dũng bằng giấy trắng mực đen trên tờ Thế Giới Mới số 220, xuất bản ngày thứ hai 20-1-1997 tại Sài Gòn, nơi trang 66-67 và 68. Sau đó in thành sách : « Tài Trí Việt Nam : Người Dựng Chùa Một Cột ở Miền Nam ». Xin trích lại nguyên văn như sau :

* « Hòa Thượng Thích Trí Dũng đã đóng góp cho cách mạng rất nhiều, ông là nhà sư được Hồ Chủ Tịch viếng thăm và mời cơm… Tên tuổi ông được gắn liền với quá trình xây dựng Chùa Một Cột ( Nam Thiên Nhất Trụ) ở miền Nam … . Chùa Nam Thiên Nhất Trụ (NTNT) hiện tọa lạc tại số 1/90 đường Nguyễn Du, thị Trấn Thủ Đức, ( TP Hồ Chí Minh), được khởi công xây dựng theo mẫu chùa Một Cột tức chùa Diên Hựu- một công trình văn hóa nỗi tiếng có từ thời Lý, ở thủ đô Hà Nội.

Hòa Thượng Thích Trí Dũng kể lại :

« Khi xây dựng chùa Nam Thiên nhất Trụ ( Chùa Một Cột tại miền Nam) chính quyền Ngô Đình Diệm đã nhiều lần ngăn cản vì sợ chùa sẽ khơi dậy trong lòng người dân đang sống ở nữa miền đất nước bị người Mỹ chiếm đóng, ý thức dân tộc, sự mong muốn đấu tranh cho nước nhà thống nhất, độc lập và tự do. Lúc đó, đại diện văn phòng phủ Tổng Thống Sài Gòn bảo rằng : Hòa thượng muốn làm gì thì làm nhưng không được xây Chùa Một Cột. Tôi hỏi tại sao, họ trả lời : « Nếu Chùa Một Cột được xây dựng thì sau này cộng sản Bắc Việt sẽ vào cư ngụ ở đây ». ( Ôi ! Tổng Thống Ngô Đình Diệm là vị đã Tiên Tri được tất cả mọi sự, lời người viết). Nhưng bất chấp tất cả, chùa Nam Thiên Nhất Trụ vẫn được xây dựng. Chính trong quá trình đào hồ Long Nhẫn để định móng xây chùa, những người thợ đã phát hiện ra tảng đá lớn dài 1,3m, dày 0,2m. Nhờ mãnh vỡ, mọi người mới biết đây không phải là đá, khi đập ra, họ thấy bên trong có một cổ vật bằng bạch kim, hình tròn, đường kính 0,38m, dày hơn 1cm, nặng 6,2kg, trên mặt khắc 4 chữ Hán « Ngũ Tử Đăng Khoa » và 21 hoa văn đặc sắc, cổ vật này được nhà tư sản người Hoa là Lý Long Thân đòi mua với giá 4 triệu đồng ( bốn triệu đồng) và 200 lượng vàng (hai trăm lượng vàng) thời giá lúc đó. Người Mỹ khi khảo sát cổ vật cũng đã ngõ ý được đổi bằng một bệnh viện 3 tầng với 600 giường, có đầy đủ dụng cụ Y khoa. Cả Tổng Thống Ngô Đình Diệm khi biết cũng đã cử người xuống thương lượng xin được lấy cổ vật ấy, hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu, nhưng tôi ( HT Thích Trí Dũng) là người chủ trì việc xây cất chùa vẫn một mực chối từ và đem giấu cổ vật đi. Cho đến khi nước nhà thống nhất tôi đã tình nguyện hiến cổ vật cho nhà nước : Ngày 25-8-1988, Phó Thủ tướng Phan Văn Khải, Thượng tướng Trần Văn Trà, Thiếu tướng Trần Hải Phụng, giáo sư Trần Văn Giàu cùng các nhà nghiên cứu khảo cổ đã đến tiếp nhận cổ vật đem vế trưng bày ở phòng « Sài Gòn xưa » của Bảo tàng cách mạng TP. Hồ Chí Minh.

* Hòa Thượng Thích Trí Dũng kể về những thành tích cách mạng :

« Năm 1947, hơn 2000 nhân sĩ, trí thức yêu nước bị phái Công Giáo phản động bắt giam ở nhà hầm Phát Diệm. Lúc đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ông Hồ Tử Du với lá thư riêng của Hồ Chủ Tịch đã đến Đồng Đắc ủy nhiệm cho tôi- trên cương vị Đại diện Phật giáo Cứu quốc Trung ương- bằng mọi cách phải giải thoát. Nhờ sự hậu thuẫn của cách mạng, việc giải thoát đã thành công. Với thành tích này, tôi được Hồ Chủ Tịch khen thưởng và được tướng Nguyễn Sơn mời làm cố vấn. Sau khi giải thoát cho 2000 nhân sĩ, trí thức, tôi bị bọn Công Giáo phản động tuyên án tử hình. Để tránh sự trả thù và thể theo yêu cầu của một số Phật tử Nam Kỳ, năm 1953 tôi vào miền Nam.

Từ khi vào Nam tôi đã xây chùa Linh Giác ở Đà Lạt, chùa Phổ Chiếu, Phổ Minh ở Gò Vấp, chùa Phổ Quang ở Tân Bình, tôi quyết đinh xây dựng Chùa Một Cột tại làng Đại Học Thủ Đức, phỏng theo mô hình Chùa Diên Hựu (Một Cột) ở Hà Nội. Bị chính quyền Ngô Đình Diệm cản ngăn, tôi về mướn người rào kín khu đất định xây chùa lại, thuê thợ đến làm từ 4 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Biết được sự kiện tôi lén xây dựng chùa, chính quyền Diệm sai người đến yêu cầu tôi phá ngay vì lý do chính trị. Tôi nói với họ : Tôi chỉ biết xây chứ không biết phá. Cản ngăn không được, họ lại đưa tiền cho tôi để tôi xây dựng chùa khác, nhưng tôi không chịu . Thế là họ đành để tôi xây dựng chùa mà không lấy tiền lại.

Năm 1964, tại Chùa Một Cột (Nam Thiên Nhất Trụ) Thủ Đức qua trung gian là (bọn Cộng Sản Bắc Việt nằm vùng) anh Bùi Kỳ Vân, anh Nguyễn Đức Lộc là Chính trị viên đội Biệt động Thủ Đức, tôi gặp anh Nguyễn Văn Bá, ông Nguyễn Văn Thăng hiện đều là anh hùng Quân đội Nhân dân Việt Nam và đều ở Đội Biệt động Sài Gòn-Gia Định ngày ấy. Họ đã nhờ tôi tạo điều kiện cho Lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định thuộc Lữ đoàn 316 xây dựng cơ sở ( Cộng Sản ) bí mật tại Chùa Một Cột và Chùa Phổ Quang ở gần sân bay Tân Sơn Nhất-là hai ngôi chùa do tôi kiến tạo và trụ trì. Tôi đồng ý, thế là hai ngôi chùa này trở thành hai cơ sở hoạt động bí mật của Biệt động Sài Gòn-Gia Định cho đến ngày 30-4-1975.

chùa Phổ Quang

· Trong cuộc Tổng công kích Mậu Thân 1968, Chùa Phổ Quang là điểm khai hỏa đánh sân bay Tân Sơn Nhất ; ở đây tôi đã qua mắt địch , để che giấu một số lượng lớn vũ khí và ( Cộng Sản ) Lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định thuộc Lữ đoàn 316. Chùa Phổ Quang cũng là nơi ở của Thiếu tướng (việt gian Cộng Sản) Trần Hải Phụng và anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bá, chùa thường xuyên bị địch để ý. Để che mắt địch, chúng tôi đã cạy nắp mồ Ngô Đình Cẩn em ruột Ngô Đình Diệm, chôn trong chùa Phổ Quang để giấu vũ khí. Chính vì vậy, địch không ngờ tới. Còn sự di chuyển của các chiến sĩ Lực lượng Biệt động thì đích thân tôi đã lái xe hơi chở họ nên địch không thể ngờ được. Vì thế, vũ khí và con người được giữ gìn cho đến giờ chót. »

Quý vị vừa đọc qua những lời kể của chính « Hòa Thượng » Thích Trí Dũng, từng là thành viên lãnh đạo Trung ương Phật giáo cứu quốc từ năm 1946 ; với những thành tích thâm niên làm cộng sản. Đặc biệt trong cuộc thảm sát Mậu Thân 1968, như đã trích ở trên , là một bằng chứng không thể chối cãi, tôi nghĩ rằng không cần phải viết thêm điều gì nữa cả.

Tuy nhiên, có một điều đáng nói là trước đây vào tháng 4 năm 1998, Thích Trí Dũng sang Hoa Kỳ để làm công tác ngoại vận, khi đến các chùa Thích Trí Dũng đã bị đông đão Phật tử phản đối thì tất cả các hàng tăng lữ có mặt tại Hoa Kỳ đã ra « Thông bạch-Bạch thư » gồm có nhiều chữ ký của các sư sãi nội dung nguyên văn như sau :

Thông Bạch của hàng Giáo Phẩm Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Chúng tôi ký tên dưới đây là hàng giáo phẩm đứng đầu các tổ chức Phật giáo Việt Nam đang hành đạo tại Hoa Kỳ minh định rằng :

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Dũng, là một bậc đạo hạnh chân tu, ấu niên xuất gia, đã đi hành đạo tại miền Nam Việt Nam từ năm 1954. Đại lão Hòa thượng luôn luôn hướng về Phật sự, từ thiện, xã hội, lập chùa mở cảnh. Ngài đã tạo một ngôi chùa « Nam Thiên Nhất Trụ » tại làng Đại Học Thủ Đức từ năm 1972. Hiện nay ngôi chùa này là một danh lam mang sắc diện Văn Hóa Lịch Sử Phật Giáo hưng thịnh từ thời nhà Lý. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Dũng trong chuyến viếng thăm Phật Giáo các nước Á Châu do cộng đồng Phật Giáo thỉnh mời ; Ngài có ghé thăm các Pháp hữu Sơn Môn tại các tu viện, Phật cảnh Già Lam tại Hoa Kỳ. Ngài không hề tham gia bất cứ tổ chức chính trị nào từ năm 1954. Chúng tôi luôn luôn tôn kính Ngài là bậc Trưởng Thượng Cao Tăng.

Ngày 27 tháng 5 năm 1998.

Đồng ký tên :

- HT Thích Thanh Cát : Tăng thống Giáo hội Liên Tông Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

- HT Thích Mãn Giác : Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

- HT Thích Hộ Giác : Tăng Thống Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam hải ngoại- Chủ tịch Hội đồng điều hành Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ.

- HT Thích Giác Nhiên : Pháp chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới.

- HT Thích Minh Thông : Tổng thư ký Hội đồng Phật giáo Á Châu tại Hoa Kỳ.

[ngưng trích]

Yêu cầu Võ Văn Ái phát ngôn nhân của Văn phòng II Viện Hóa Đạo, và GHPGVNTN cho biết lời tố cáo cùa bà HG Trần Lệ Tuyền có “vô bằng và bất lương” không?

[Trích ]

Võ Văn Ái viết: Bài viết dài hơn 9 trang, khổ A4, chuyện nọ nối sang chuyện kia, không đầu không đuôi, quanh co khúc mắc. Người đọc có cảm tưởng nghe một người đàn bà mất gà nghi cho nhà hàng xóm đánh cắp, nên đứng ở bờ dậu văng tục giờ này sang giờ khác. Suốt bài bà Lệ Tuyền chỉ lan man viết điều bà muốn nói, chẳng băn khoăn đến sự thật và lịch sử…[ngưng trích]

Võ Văn Ái, phát ngôn nhân của Văn phòng II Viện Hóa Đạo chế nhạo những dữ kiện lịch sử của hàng ngàn dân Huế bị giết được bà HG Trần Lệ Tuyền kể lại như là chuyện “người đàn bà mất gà

Thưa ông Võ Văn Ái, từ lúc nào ông Võ Văn Ái và Văn phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN xem 5327 nạn nhân bị Phật Giáo Ấn Quang giết chết và 1200 người bị mất tích là “gà”? những ký giả ngọai quốc viết nhiều bài báo kể về tội ác Mậu thân, hay ông Liên Thành là tác giả Biến Động Miền Trung cũng thuộc loại “người đàn bà mất gà” không? Và trong tương lai, các nạn nhân, các nhân chứng sẽ yêu cầu lịch sử thế giới vạch trần tội ác chống con người ghi lại, tất cả những người này đều được ông Võ Văn Ái xếp vào hạng “người đàn bà mất gà” không?

Thí dụ nếu bà Faulkner, người cộng tác đồng sàn của ông Võ Văn Ái đọc được câu chuyện nạn nhân của Phật Giáo Ấn Quang và bà kể lại cho giới truyền thông phương Tây nghe thì ông Võ Văn Ái có gọi bà Faulkner là “ người đàn bà mất gà” không?


http://www.duocdanchu.com/baimoi0907_007_files/image001.jpg

Võ Văn Ái Bà Faulkner

Tiện đây Đặng Phúc tôi có đôi lời nhắn gởi đến bà Faulkner.

Chúng tôi gọi bà bằng tên thật là bà Faulkner, nhiều người Việt không rành tiếng Anh sẽ phát âm tên bà là “Phóc Nơ”, hay “Phóc Ne”. Xin đừng ai gọi là “Phất nơ”, “Phất ne” vì không thanh nhã lắm. Bà Faulkner là người Anh sỏi tiếng việt, đặc biệt là bà nói được giọng Huế ngọt ngào nên không có lý do gì bà không đọc được những giòng chữ này.

Tôi xin gởi lời chào bà với niềm trân trọng và quý mến.

Thưa bà Faulkner,


Chúng tôi yêu cầu bà Faulkner chấm dứt dùng tên của Phù Thánh Linh Nhân Hoàng Thái Hậu nước Nam là Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, của triều đại Lý Thánh Tông năm 1063. Phù Thánh Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan là người tài đức, là bật mẫu nghi có công giữ vững nước nhà khỏi giặc Tống (giặc Tàu) xâm lược, bà là người hiền đức đặt những bài kinh câu kệ để dạy dân còn được truyền tụng đến ngày nay.

Nhiều người lập bàn thờ kính nhớ công đức của Phù Thánh Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Do đó lời yêu cầu của tôi là mong bà đừng “xúc phạm” đến tên của vị chúng tôi đang thờ phượng. Chúng tôi tôn trọng văn hóa của nước Anh, kính trọng bà Elizabeth Nữ Hoàng của Anh quốc, đó là quê hương của bà Faulkner mong bà cùng chúng tôi tôn trọng vị Phù Thánh Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan.

michelle_queen

April 1st, 2009

Xin đưa một thí dụ gần đây nhất, ngày 1 tháng 4, 2009 khi bà Michelle Obama, mệnh phụ phu nhân của Hoa Kỳ, cùng với phu quân là Tổng Thống Obama đến Hoàng cung thăm viếng Nữ Hoàng Elizabeth. Trong lúc thân thiện bà Michelle Obama vịn lưng Nữ Hoàng Anh thì nhân dân Anh và báo chí thế giới phản đối phê phán là “phạm thượng”. Trong văn hóa của Việt Nam chúng tôi cũng có những phong tục như là không dùng tên ông bà tổ tiên để cho đặt tên cho con cái, không lấy tên của bật mẫu nghi Phù Thánh Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan để làm tên mình. Những giây phút đê mê riêng tư, âu yếm, quần thảo của ông- bà Faulkner không biết có đùa cợt gọi nhau là Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan / Đại Đế Henry VIII đấy chứ?!?! Chúng tôi tin rằng tên lưu manh Võ Văn Ái được cha mẹ giáo dục về phong tục và văn hóa Việt, nhưng hắn không nói cho bà Faulkner biết sự xúc phạm văn hóa Việt khi bà dùng tên Ỷ Lan.Dư luận cho rằng bà Faulkner là cựu nhân viên đài BBC, dù chương trình phát thanh tiếng Việt của đài BBC nhiều năm có thành tích làm lợi cho việt gian Cộng Sản, tuyên truyền cho việt gian Cộng Sản, giúp việt gian Cộng Sản đánh xập chế độ Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa v..v.. nhưng họ chưa xúc phạm đến Phù Thánh Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan của nước Việt. Do đó, chúng tôi mong rằng bà Faulkner chấm dứt việc xúc phạm nghiêm trọng đến người chúng tôi thờ phượng và văn hóa của dân tộc Việt.

Chúng tôi tin là bà Faulkner không nợ xương máu gì với nhân dân Huế, gia đình bà không là nạn nhân của Mậu Thân năm 1968. Rất tiếc từ khi bà tham gia vào các hoạt động của Văn phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN cho đến nay bà không được cơ quan an ninh như MI6-MI5 nhắc nhở bà về các hoạt động của Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN là điều đáng ngạc nhiên. Chúng tôi xin mời bà đọc tài liệu lịch sử của Phật Giáo Ấn Quang , Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN các thủ phạm gây tội ác đốt cháy nhiều đồng đạo, xử tử hàng ngàn người dân Huế, xử tử 4 người bác sĩ quốc tịch Đức, 2 người quốc tịch Hoa Kỳ tại Huế năm 1968, bắt cóc, giam cầm nhân viên báo chí quốc tế v..v... Nếu bà Faulkner không tin vào dữ kiện lịch sử do nhiều người Việt đưa ra mong rằng bà liên lạc Bộ Ngọai Giao Anh Quốc, thư viện quốc gia Anh Quốc, cơ quan an ninh Anh quốc, đọc báo chí thế giới v..v.. để bà hiểu rõ sự thật. Chúng tôi mong rằng bà tránh xa những người Phật giáo cực đoan, thẳng tay tàn sát người vì tham vọng của Phật Giáo Ấn Quang, Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN để bà không bị hiểu lầm bà “đồng tình, đồng lõa” với tội ác của Phật Giáo Ấn Quang Viện Hóa Đạo và GHPGVNTN. Nếu bà Faulkner tiếp tục “hoan hỉ” phục vụ cho Văn phòng II Viện Hóa Đạo và GHPGVNTN thì dư luận thế giới, truyền thông thế giới, nhân dân Việt Nam sẽ nêu tên bà trong danh sách "đồng lõa với tội ác chống nhân loại " là điều không tránh khỏi.

Xin bà Faulkner đặt mình vào vị trí của bà HG Trần Lệ Tuyền là nạn nhân của Phật Giáo Ấn Quang, là nạn nhân của việt gian Cộng Sản thì bà có thái độ gì với ông Võ Văn Ái khi ông Võ Văn Ái gọi bà HG Trần Lệ Tuyền là "người đàn bà mất gà ". "vô bằng và bất lương" ? xin bà tìm nghe những đoạn audio nạn nhân của Mậu thân được lưu trữ trên internet và cho chúng tôi biết quan điểm của bà đối với Võ Văn Ái Văn phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN.

Và nếu bà thương xót đến các nạn nhân đã chết oan ức , bà muốn đóng góp với chúng tôi trong việc vạch trần tội ác của Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN , đưa họ ra tòan án nhân loại thì chúng tôi vô cùng hoan hỉ, các oan hồn nạn nhân chỉ mong được giải oan, được siêu thoát, công đức vô lượng. Cứu một người, cứu 1 linh hồn bằng xây cất năm bảy cái chùa.


Xin trở lại câu chuyện của bà HG Trần Lệ Tuyền

Chúng tôi xin chia xẻ nỗi đau của gia đình bà HG Trần Lệ Tuyền, và nỗi đau của hàng ngàn, hàng triệu người dân Huế. Mong rằng không chỉ có một HG Trần Lệ Tuyền, hay Liên Thành lên tiếng. Xin hàng ngàn, hàng triệu nạn nhân của Phật Giáo Ấn Quang, Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN mọi người đừng sợ hãi, đừng im lặng, xin hãy cùng nhau nói lên sự thật về tội ác của Phật Giáo Ấn Quang, Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN v..v.. dù dưới danh xưng nào cũng không ai che lấp được núi xương, biển máu do bọn tàn ác giết người không gớm tay.

Theo thông bạch của Sa Môn Thích Hộ Giác Văn phòng II Viện Hóa Đạo sẽ tổ chức ngày Lễ Tiểu Tường đức cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang lúc 11 sáng Chủ Nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2009 tại Chùa Điều Ngự 14472 Chestnut St. Westminster, CA 92683. Ngày đó phải được đổi thành ngày cầu an, cầu siêu, cầu độ cho hàng ngàn nạn nhân của HT Thích Huyền Quang. Bao giờ đại diện của Văn phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN sẽ lên tiếng giải thích là GHPGVNTN có đồng ý, đồng tình với Võ Văn Ái để gọi bà HG Trần Lệ Tuyền không là “người đàn bà mất gà” hay “vô bằng và bất lương” không ?

Chỉ còn 2 ngày nữa, chúng ta chờ xem ngày Tiểu Tường của Thích Huyền Quang , GHPGVNTN có thái độ gì?

Lịch sử Việt Nam ghi lại hàng triệu nạn nhân của Phật Giáo Ấn Quang đã “sống không nhà, đi không đường, tù không tội, chết không mồ”. Xin hẹn quí đọc giả đề tài này trong bài sau.

Đặng Phúc.


No comments: