Saturday, June 27, 2009

Liên Thành Trả lời về Trinh Công Sơn 27-06-2009

Diễn Đàn PalTalk Nói Thẳng Nói Thật
Thứ Bảy, ngày 27 thang 6, 2009


video
Phần 1video
Phần 2

video

Phần 3

No comments:

There was an error in this gadget