Tuesday, June 23, 2009Radio SBS Phần 1-2 Mậu Thân 40 năm sau - Tội Ác Cộng Sản
Radio SBS Phần 3-4 Mậu Thân 40 năm sau - Tội Ác Cộng Sản
Elje Vannema--the Viet Cong Massacre at HUE
Ghi Chú : Trong đoạn phát thanh của SBS có phần Khánh Ly hát trên nhứng xác người, một tác phẩm ca mừng chiến thắng của bọn tàn ác việt gian Cộng Sản và Phật Giáo Ấn Quang . Đến năm 2009 Khánh ly và những ca sĩ hải ngoại hám danh, tham lợi đi về Việt Nam ca cho Cộng Sản gọi là trình diễn, họ vẫn sống trên xác chết của người dân vô tội vì họa Cộng Sản. Khánh ly đi Việt Nam ca hát, Khánh ly vẫn tiếp tục ca tụng việt gian Cộng Sản Trinh Công Sơn. Chúng tôi không cắt xén vì muốn để lại bằng chứng tội ác đồng lõa của Khánh Ly với tội ác Cộng Sản sẽ đi vào lịch sử tội ác thảm sát Mậu Thân 1968.No comments: