Monday, December 6, 2010

Sư ông Thích An Lạc Hạnh trử ma

Đây là những hiện tượng siêu hình tại Việt Nam

- Sư ông Thích An Lạc Hạnh

- Ngụ ở Núi Vũng Tàu

Tu bên khất sĩ với tâm nguyện: Cố gắng tu hành, nếu đạt được giác ngộ đạo quả sẽ giup cho oan hồn, chiến sĩ trận vong trong thời chiến tranh sẽ được siêu thoát! Đó là tâm nguyện của sư ông.Tri Do Ma Nhap 4.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=3qlpYG0rsoc&feature=relatedTri Do Ma Nhap 5.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=WfCtom5VKn4&feature=relatedTri Do Ma Nhap 6.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=VwKq_lMXP9g&feature=relatedTri Do Ma Nhap 7.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=Cv_ObFMxRGQ&feature=relatedTri Do Ma Nhap 8.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=P_1kkxY6Mjo&feature=relatedTri Do Ma Nhap 9.mp4


http://www.youtube.com/watch?v=6Fr86faxctY&feature=related
Tri Do Ma Nhap 10.mp4


http://www.youtube.com/watch?v=VDIyHp4AFwQ&feature=relatedTri Do Ma Nhap 11.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=bn_is-zWAD8&feature=relatedTri Do Ma Nhap 12.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=f213zxwC71M&feature=relatedTri Do Ma Nhap 13.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=2vX1E4NG8Es&feature=related
Tri Do Ma Nhap 14.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=PnnHeb5B-Gw&feature=relatedTri Do Ma Nhap 15.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=lanWbeoUC4A&feature=relatedTri Do Ma Nhap 16.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=90U-Pevid-I&feature=related
Tri Do Ma Nhap 17.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=3Za_gvOx5RA&feature=related
Tri Do Ma Nhap 18.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=69jsBZMM-sk&feature=related


Tri Do Ma Nhap 19.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=Mk_gfXKulco&feature=relatedTri Do Ma Nhap 20.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=XIMB4Gjnn-w&feature=related
Tri Do Ma Nhap 21.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=jPVpY8AhQ2I&feature=relatedTri Do Ma Nhap 25.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=Lg4pOY6dmUg&feature=relatedTri Do Ma Nhap 26.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=wjzN5sgUDxA&feature=relatedTri Do Ma Nhap 27.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=edA9ARrBUb8&feature=relatedTri Do Ma Nhap 28.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=oIRGLkth-Ek&feature=relatedTri Do Ma Nhap 29 End.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=seA8Cr4prUw&feature=related

1 comment:

Unknown said...

Thiền sư Thích An Lạc Hạnh
TỊNH XÁ LIÊN HOA
Ấp 1 Xã Bạch Đằng chợ Tân Uyên Tỉnh Bình Dương
ĐT: 06503656739

Là vị thiền sư tu bên hệ phái khất sĩ, sư có tâm nguyện đắc đạo cứu độ những vong linh.