Monday, November 28, 2011


--------------

Mục đích Đại hội PG của GHPGVNTN- là để suy tôn những tên lưu manh , đại bịp, cướp bóc lên chức vị quan trọng, tức là chỉ có những tên lưu manh giết người mới có thể đi tiếp tục con đường luằ đảo của bọn chúng. 

Lu~ gian manh la` ca'i bo.n cho' ma' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang dda^'y nhe' HO^`NG Ha?i!!! Chu'ng mu*o*.n tie^`n ba' ta'nh va` ba^y gio*` qui.t no*. ro^`i la la`ng la xo'm dda^'y nhe' HO^`NG Ha?i!!! Bo^' khi? no', te^n tieudietcs na`y cu~ng ddang cho*` ca'i lua^.t nha^n qua? se~ ddu*o*.c a'p du.ng ra sao cho ca'i lu~ cho' ma' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang dda^'y!!!
The^' dde^? tro*? la.i va^'n dde^` cu?a Ha.t Na('ng!!!
Bo^' khi? no', Ha.t Na('ng a(n ngang no'i ngu*o*.c co' ha.ng dda^'y nhe'!!! Lu'c tru*o*'c cha.y to^.i cho te^n Cha'nh La.c aka Le^ Kim Cu*o*ng ve^` to^.i ha`nh hung ti`nh du.c tre? em va` ma. li. vu kho^'ng gia ddi`nh na.n nha^n....the^' ba^y gio*` thi` la.i a(n ngang no'i ngu*o*.c dde^? cha.y to^.i cho Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng ve^` to^.i qui.t no*.!!!
Ha.t Na('ng vie^'t: "Trước hết, tôi xin cám ơn ông tieudietcs đã nhanh chóng gửi lại email dưới đây để tôi có thể xác định lại danh xưng của chùa và Giáo Hội mà tôi đã nhớ lộn đã viết sai tên Chùa và tên Giáo Hội trong email lần trước. Tôi muốn xác định lại danh xưng Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, không phải Giáo Hội Phật giáo Tăng Gìa Khất Sĩ, và Chùa Phật Tổ Thích Ca chứ không phải Chùa Phật Tổ Như Lai."
-----
The^' chuye^.n Ha.t Na('ng vie^'t sai dde^? ro^'ng co^? ddem ta`i kho^n lie^`n ra dde^? cha.y to^.i cho Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng nhu*ng dda~ nha^.n mi`nh vie^'t sai thi` ca'i vi' du. cu?a Ha.t Na('ng no' sai tu*` lu'c ban dda^`u ro^`i pha?i kho^ng na`o??? Sao gio*` la.i co`n ro^'ng co^? tie^'p dde^? tie^'p tu.c ba`o chu*~a cho ca'i sai cu?a mi`nh ddo' Ha.t Na('ng???
Ha.t Na('ng vie^'t: "1_ Trên giấy mượn nợ do 3 ông Nguyễn Văn NGhiem ký là đại diện Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Chùa Phật Tổ Thích Ca Thụy Sĩ, Huỳnh Sang là Thủ Qũy, ông Trần Văn Long là Kiểm Soát ký. Đây là vấn đề tôi đã đưa ra ví dụ trong email lần trước. Nếu như hai vị HT Thích Hộ Giác và TT Thích Giác Đẳng đã ký tên mượn nợ từ ngân qũy của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy thì xin hỏi các ông tieudietcs và AoNhaBinh Minh Dung hai Ngài sẽ phải trả tiền cho ai?"
------
Chuye^.n ddo*n gia?n nhu* the^' na`y ma` Ha.t Na('ng co`n kho^ng bie^'t sao??? the^' Lua^.t pha'p dda^`y mi`nh cu?a Ha.t Na('ng cha.y ddi dda^u he^'t ro^`i??? DDa.i die^.n Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y CU~NG LA` Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~ la` o^ng Huy`nh Sang co' ky' te^n trong Contract (Gia^'y Vay Tie^`n) ma` hai te^n Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng mu*o*.n thi` ba^y gio*` hai te^n Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng pha?i tra? tie^`n la.i cho Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y CU~NG LA` (aka) Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~ chu*' tra? cho ai ba^y gio*` Ha.t Na('ng??? The^' co`n Ha.t Na('ng nghi~ Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng pha?i tra? tie^`n cho ai ne`???
Ha.t Na('ng vie^'t tie^'p: "2_ Hiện nay Chùa Phật Tổ Thích Ca có dòn đứng dưới danh xưng Hội Phật Giáo Nguyên Thủy và sinh hoạt theo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy nữa hay không? Hay đã không còn mang danh xưng Hội Phật Giáo Nguyên Thủy và cũng không còn sinh hoạt theo đường hướng của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, cũng như không còn ai hoặc ngân qũy của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy trong Chùa Phật Tổ Thích Ca nữa?"
------
The^' phi'a tre^n thi` tieudietcs ke`m theo mo^.t bu*'c thu* ma` dda.i die^.n cu?a ban tri. su*. la` O^ng Huy`nh Sang cu?a Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~ go*?i va`o nga`y 29, tha'ng 7, na(m 2011!!! Ro~ ra`ng la` va`o na(m 1995 cu~ng O^ng Huy`nh Sang dda.i die^.n cho Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~, thi` tho*`i gian hie^.n nay na(m 2011 dda.i die^.n dde^? ddo`i no*. cu~ng la` O^ng Huy`nh Sang cu?a ban tri. su*. Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~ !!! The^' thi` Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca va^~n co`n ddo' chu*' co' cha.y ddi dda^u dda^u Ha.t Na('ng??? Nhi`n la.i ca'i Contract "Gia^'y Vay Tie^`n" dde^? kho^n lie^`n ra chu't nu*~a Ha.t Na('ng!!!

Ha.t Na('ng vie^'t tie^'p: " Như vậy thì người của Chùa Phật Tổ Thích Ca KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÒI SỐ TIỀN DO 2 NGÀI ĐÃ KÝ TÊN MƯỢN CỦA HỘI PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY."
------
Bo^' khi? no', trong Contract "Gia^'y Vay Tie^`n" co' ghi ro~ ra`ng ra(`ng Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y (Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca) thi` Ha.t Na('ng nghi~ Ho^. Gia'c va` Gia'c Dda(?ng mu*o*.n tie^`n cu?a ai??? The^' trong ba`i tru*o*'c tieudietcs vie^'t ra(`ng "The^' trong khi nguyen nguyen cu?a ca'i go.i la` LLCSCHPG ke^u va^'t ddi hi`nh thu*'c di. bie^.t nho? to nga~ cha^'p, Ha.t Na('ng thi` gia?ng ve^` kho^ng vu*o*'ng ba^.n kho^ng bi. lo^i cuo^'n trong tra^`n ca?nh!!!! Thi` ma^'y tua^`n qua tieudietcs la.i tha^'y nguyen nguyen va` Ha.t Na('ng cu*' di. bie^.t nho? to vu*o*'ng ba^.n va` bi. lo^i cuo^'n va`o ca'i "Danh = Te^n" cu?a mo^.t Ho^.i Pha^.t Gia'o be^n Thu.y Si~ ma` hai te^n ho^? mang Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng dda~ mu*o*.n 200,000 quan Thu.y Si~ tu*` no*i a^'y!!! The^' thi` Ha.t Na('ng co`n cha^'p nhie^`u thu*' la('m dda^'y nhe' Ha.t Na('ng!!!" ...thi` co' sai chu't na`o dda^u???
Ne^'u du*.a va`o Pha'p Lua^.t ma` cho ra(`ng hai ca'i te^n=danh la` hai ca'i co* so*? kha'c nhau (two separate entities) thi` pha?i co' chu*~ "AND = VA`" pha?i kho^ng Ha.t Na('ng??? Ha.t Na('ng ra`nh lua^.t pha'p la('m ddu'ng kho^ng na`o??? The^' ne^'u cho ra(`ng "Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y" la` 1 entity (co* so*? thu*' nha^'t) va` "Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca" la` 1 entity kha'c (co* so*? thu*' nhi`n) thi` trong Contract "Gia^'y Vay Tie^`n" pha?i ghi ra(`ng: "Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng cu`ng ddi.a chi? tre^n, nay tho?a thua^.n vo*'i Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y VA` Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca, mu*o*.n so^' tie^`n 200,000Fs." DDu'ng kho^ng Ha.t Na('ng??? The^' nhi`n qua nhi`n la.i trong contract"Gia^'y Vay Tie^`n" thi` te^n tieudietcs na`y dda^u tha^'y chu*~ "VA`" dde^? chu*'ng to? ra(`ng "Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y" va` "Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca" la` hai trung ta^m kha'c nhau dda^u na`o??? Hay Ha.t Na('ng cho*i chie^u KHO^NG CO', CO' KHO^NG ro^`i phan ba^.y nu*~a ro^`i???
Va` khi ky' te^n thi` pha?i co' rie^ng hai pha^`n dda.i die^.n cho 1 entity la` Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y va` 1 entity kha'c la` Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca!!! The^' trong contract "Gia^'y Vay Tie^`n" thi` te^n tieudietcs na`y chi? tha^'y MO^.T dda.i die^.n be^n phi'a cho vay tie^`n la` Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y, Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca!!! Kho^ng co' mo^.t co* so*? hoa(.c trung ta^m thu*' hai dde^? cho vay tie^`n!!! Ddu'ng kho^ng Ha.t Na('ng???

Ha.t Na('ng vie^'t tie^'p: "Nay không còn là Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Chùa Phật Tổ Thích Ca nữa mà chỉ là Chùa Phật Tổ Thích Ca mà thôi, các ông đem giấy nợ mà các ông đại diện Hội Phật Giáo Nguyên Thủy để đi đòi, ngõ hầu muốn cướp số tiền của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, như vậy khi ra tòa sẽ phán xét các ông tội mưu đồ cướp tài sản riêng của Hội. "
------
The^' trong vu. Court cases ha`nh hung ti`nh du.c tre? em (Civil va` Criminal) cu?a te^n Cha'nh La.c aka Le^ Kim Cu*o*ng thi` Ha.t Na('ng gom hai la.i tha`nh mo^.t dde^? bi.p thie^n ha. ve^` ke^'t qua? cu?a HAI vu. kie^.n kha'c nhau!!! The^' trong tru*o*`ng ho*.p Vay Tie^`n 200,000 quan Thu.y si~ cu?a hai te^n Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng thi` Ha.t Na('ng la.i ta'ch ra mo^.t co* so*? tha`nh hai trung ta^m kha'c nhau dde^? mo^.t la^`n nu*~a dde^? bi.p thie^n ha.!!! Bo^' khi? no', tuy hai ma` mo^.t tuy mo^.t ma` ai thi` cu~ng kha'c gi` ca'i tro` Kho^ng Co', Co' Kho^ng cu?a Ha.t Na('ng ma` bo.n tu hu' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang thu*o*`ng ddem ra dde^? bi.p thie^n ha. pha?i kho^ng na`o???
Ha.t Na('ng vie^'t tie^'p: "Là Phật Tử thì ai cũng biết có Tam Quy và Ngũ Giới. Tam Quy đó là : Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Ngũ Giới đó là : Không Sát Sanh, Không Trộm Cắp, Không Tà Dâm, Không Nói Dối, Không Dùng Chất Say


Trong trường hợp nợ nần này các ông đã phạm vào giới 1, 2 và 4, vì sao? Vì trong khi tiền đó là của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy cho mượn, các ông không phải là chủ của số tiền đó mà các ông cố gắng phao vu lên rằng tiền đó là của các ông cho mượn và bêu rêu các Thầy là quỵt nợ. Như vậy các ông đã có ý đồ cướp tiền của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, đồng thời các ông muốn triệt hạ cho được uy tính của các Thầy, khiến cho các Thầy bị nhục và danh tiếng cũng bị hủy hoại. Đây là những tội nghiệp các ông đã phạm vào 3 giới Sát Sanh, Trộm Cắp, Nói Dối.
------
Pha?i ro^`i!!! Ha.t Na('ng dda^u bie^'t kha^?u nghie^.p la` gi` vi` Ha.t Na('ng co' bao gio*` no'i do^'i dda^u??? Ha.t Na('ng chi? no'i sai su*. tha^.t tho^i pha?i kho^ng na`o??? The^' sai thi` pha?i su*?a ddu'ng kho^ng Ha.t Na('ng??? Va` Ha.t Na('ng dda~ no'i sai trong ba`i post tru*o*'c ve^` ca'i te^n "Gia'o Ho^.i Pha^.t Gia'o Ta(ng Gia` Kha^'t Si~" ro^`i ddu'ng kho^ng na`o??? the^' trong ba`i post na`y thi` tieudietcs tha^'y Ha.t Na('ng kho^ng no'i do^'i ma` la.i no'i sai su*. tha^.t nu*~a ro^`i dda^'y nhe'!!! Ha.t Na('ng cho ra(`ng "ca'c o^ng" thi` trong ddo' co' te^n tieudietcs na`y "co^' ga('ng phao vu le^n ra(`ng tie^`n ddo' la` cu?a ca'c o^ng cho mu*o*.n..." Bo^' khi? no', the^' te^n tieudietcs co' cho tie^`n 200,000Fs la` cu?a te^n tieudietcs na`y cho mu*o*.n bao gio*` ddo' Ha.t Na('ng??? Trong ba`i post tru*o*'c va` tu*` tru*o*'c dde^'n nay te^n tieudietcs na`y va^~n cho thie^n ha. tha^'y 200,000 quan Thu.y si~ la` cu?a Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y (Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca) dda~ cho hai te^n Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng mu*o*.n kia ma`??? Ha.t Na('ng tu cao qua' ne^n nhi`n tha^'y nhie^`u thu*' ma` te^n tieudietcs na`y kho^ng tha^'y dda^'y nhe' Ha.t Na('ng!!!
Ha.t Na('ng vie^'t tie^'p: "Ngoài sự việc các ông vu khống, nói dối cho các Ngài là quỵt tiền nợ của các ông hay của Phật Tử Chùa Phật Tổ Thích Ca ra, tôi hoàn toàn không chia xẻ hoặc góp ý gì với những lời các ông cùng chị nguyennguyen tranh luận với nhau, bỡi các ông hiện đang mang bản chất của cái CÓ phàm trần thì làm sao hiểu được cái KHÔNG Nhà Phật. Đã là không có đủ căn tánh để thâm thấu thì cho dù có nói bao nhiêu đi nữa các ông cũng không hiểu, như vậy thì đã là KHÔNG ĐÚNG CƠ, KHÔNG ĐÚNG THỜI, KHÔNG ĐÚNG NGƯỜI để Giảng Pháp, nếu tôi vì lời kêu gọi của ông tieudietcs mà miễn cưởng Giảng Pháp Không cho ông thì ví như tôi là một kẻ không hiểu gì về lời Phật dạy sao?"
------
The^' thi` khi Ha.t Na('ng co' lo*`i qua tie^'ng la.i ddem ta`i kho^n lie^`n ra dde^? tranh bie^.n vo*'i te^n tieudietcs na`y thi` Ha.t Na('ng co' ba?n cha^'t cu?a ca'i CO' pha`m tra^`n kho^ng??? The^' khi te^n tieudietcs na`y o*? pha`m tra^`n thi` tha^'y co' te^n na`o nhu* Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng mu*o*.n tie^`n ngu*o*`i kha'c thi` co' tra'ch nhie^.m pha?i tra? tho^i!!! Ddo' la` chuye^.n cu?a DDO*`I pha?i kho^ng Ha.t Na('ng??? The^' Ha.t Na('ng quy? y ma^'y gio*'i ro^`i Ha.t Na('ng??? Ha.t Na('ng co' the^? cho te^n tieudietcs na`y bie^'t ddu*o*.c kho^ng??? 
Ha.t Na('ng vie^'t tie^'p: "Ông tieudietcs bảo tôi là khôn liền nhưng thật chất nhìn qua những bằng chứng các ông đưa ra và những việc các ông làm thì ai cũng rõ các ông mới chính là những kẻ KHÔN LIỀN. Hãy nhìn lại những gì ông đưa ra làm bằng chứng và tìm hiểu theo pháp luật trước khi nói, đừng đem giọng điệu ngang như cua, ngu như bò, láo như Vẹm ra mà đàn áp lên người khác, các Thầy tu hành nên không trả lời, cũng không quan tâm tới việc các ông làm, nhưng Phật Tử chúng tôi là hàng BẢO VỆ CHÁNH PHÁP, BẢO VỆ TAM BẢO, chúng tôi sẽ lên tiếng và sẽ đối chất với các ông cho đến cùng."
------
Dde^? tieudietcs post la.i ddoa.n trong ba`i lu'c tru*o*'c!!!
The^' khi a'p du.ng cho ma^'y te^n ho^? mang ba^.n a'o ca` sa tu ha`nh ho*n 30 na(m thi` cuo^'i cu`ng ca'i gi` cu~ng KHO^NG ca?!!! Thi' du. nhu* mu*o*.n 200,000 quan Thu.y Si~ thi` KHO^NG TRA?!!! Vi` chu'ng co' mu*o*.n nhu*ng va.n hu*~u chi? la` KHO^NG!!! Bo^' khi? no', ne^n du*o*'i ca'i nhi`n cu?a chu'ng thi` chu'ng KHO^NG mu*o*.n 200,000 quan Thu.y Si~!!! Ma` ne^'u dda~ tha^'y va.n hu*~u chi? la` KHO^NG thi` coi nhu* KHO^NG co' ai ddo`i!!! Ne^n coi nhu* la` KHO^NG co' chuye^.n gi` xa^?y ra ca?!!! Chi? co' 200,000 quan Thu.y Si~ lu'c tru*o*'c CO' trong tay ba' ta'nh ma` hie^.n gio*` KHO^NG co' ddo^`ng quan na`o ca?!!! The^' thi` 200,000 quan ddo' cha.y ddi dda^u??? Cho du` co' gia^'y chu*'ng nha^.n cho tha^'y con so^' 200,000 quan cha.y tu*` no*i na`y sang no*i no. nhu*ng vi` va.n hu*~u chi? la` KHO^NG thi` coi nhu* la` KHO^NG tha^'y, KHO^NG bie^'t, KHO^NG nha^.n, va` di~ nhie^n la` KHO^NG tra? pha?i KHO^NG na`o??? Bo^' khi? no', bo.n chu'ng tha`nh Pha^.t he^'t tro*n ro^`i!!! Ca'i gi` cu~ng KHO^NG KHO^NG KHO^NG ca?!!!
tieudietcs!!!

P.S. Chu'ng ba^y cha.y ddi dda^u??? Ma` AI cho chu'ng ba^y cha.y???

Tie^u Die^.t Co^.ng Sa?n!!!

Gie^'t cha(?ng tha mo*'i la` tha`nh vie^.c!
Che'm cha(?ng nu*o*ng mo*'i die^.t qui? ru*`ng!
Quye^'t ta^m tie^'n bu*o*'c cha(?ng ngu*`ng!
DDa^`u tra^u ma(.t ngu*.a kho' mu*`ng Ky` Ba!!!
---------- Forwarded message ----------
From: honghai <honghai386@...>
Date: 2011/10/27
Subject: Áo Nhà Binh "bộ đội" , TDCS , Phạm Luật, là VGCS !chínhcMột lũ giòi bọ gian manh

Ao' Nha` Binh " bộ đội " + Pha.m Luật + Tiêu Diệt CS là những tên lính khố xanh khố đỏ ,quen thói cướp giật , lường gạt , hù dọa ,gian manh , du côn , du đảng : những tên nầy là những tên vô loại thất học , theo thưc dân Pháp hống hách ngang tàn với đồng bào VN quen rồi; cho nên bọn sâu bọ nầy làm theo chỉ thị 36 CSVN đánh phá các tôn giáo hiện tại thì không có gì là lạ . 

Mục đích của bọn gian manh nầy làm bất cứ việc gì hể có lợi cho bọn chúng , lòng tham lam danh lợi đã làm mờ mắt nên bọn chúng đâu phân biệt đúng hay sai .

Hãy xem bọn nầy như loài giun ,sán, sâu , bọ quen sống trong cảnh dành giựt ,đấu tố; bọn chúng cũng chẳng làm gì được ai mà chị Hương Trần tổn hơi lý luận dạy dỗ . Hãy để cho nghiệp lực nhân qủa chúng tạo ra tự chuốc lấy !


VoBatPhi


Expand all
Collapse all

Nhờ chuyển: Xin mượn bằng chứng lá thư mượn nợ này để chỉ cho ông tieudietcs biết ai mới chính là kẻ KHÔN LIỀN v/v Nhờ chuyển: Trả lời những lời ngang ngược của ông Áo Nhà Binh Minh Dung và chỉ dạy cho ông thế nào là Biết Thì Thưa Thốt, Không Biết Thì Dựa Cột Mà Nghe v/v biết thì nói không biết thì ngồi nghe, đừng làm chuyện ruồi bu....
XInbox

X

Reply
More|
Huong Tran to tieudietcs, augustinus, ngoxuanhung, josephpham62, minhdung_ch, viengiactu, caocan2000, biendongmientr., luatp, ao_nhabinh, anquantran, ducqn2, nbtran76, ddpghh, hoinghi, honghanh75,honamtran5, hathanh1956, vanctnguyen, hung1106, luutrungkhao, kynguyen2000ts, PhoNang, vuicuoi, anh_vu_van, binhan5953
show details 10:19 AM (2 hours ago)

Thưa ông tieudietcs cùng qúy vị d/d và ông AoNhaBinh Minh Dung,


Trước hết, tôi xin cám ơn ông tieudietcs đã nhanh chóng gửi lại email dưới đây để tôi có thể xác định lại danh xưng của chùa và Giáo Hội mà tôi đã nhớ lộn đã viết sai tên Chùa và tên Giáo Hội trong email lần trước.


Tôi muốn xác định lại danh xưng Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, không phải Giáo Hội Phật giáo Tăng Gìa Khất Sĩ, và Chùa Phật Tổ Thích Ca chứ không phải Chùa Phật Tổ Như Lai.


Sau đây tôi xin được chân thành chia xẻ với ông tieudietcs những bằng chứng ông đưa ra về món nợ đó như sau:


1_ Trên giấy mượn nợ do 3 ông Nguyễn Văn NGhiem ký là đại diện Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Chùa Phật Tổ Thích Ca Thụy Sĩ, Huỳnh Sang là Thủ Qũy, ông Trần Văn Long là Kiểm Soát ký. Đây là vấn đề tôi đã đưa ra ví dụ trong email lần trước. Nếu như hai vị HT Thích Hộ Giác và TT Thích Giác Đẳng đã ký tên mượn nợ từ ngân qũy của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy thì xin hỏi các ông tieudietcs và AoNhaBinh Minh Dung hai Ngài sẽ phải trả tiền cho ai?


2_ Hiện nay Chùa Phật Tổ Thích Ca có dòn đứng dưới danh xưng Hội Phật Giáo Nguyên Thủy và sinh hoạt theo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy nữa hay không? Hay đã không còn mang danh xưng Hội Phật Giáo Nguyên Thủy và cũng không còn sinh hoạt theo đường hướng của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, cũng như không còn ai hoặc ngân qũy của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy trong Chùa Phật Tổ Thích Ca nữa?


Hai câu hỏi này đưa ra cho các ông tự trả lời, riêng bản thân tôi cũng như qúy Ngài thuộc GHPGVNTN VP I & ÌI VHĐ cũng như Phật Tử thuận thành đều biết rõ Chùa Phật Tổ Thích Ca không còn đứng dưới danh xưng của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy nữa, và những người lãnh đạo trong Hội Phật Giáo Nguyên Thủy cũng như ngân qũy của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy không còn nằm trong lĩnh vực hoặc nơi sinh hoạt của Chùa Phật Tổ Thích Ca nữa. Như vậy thì người của Chùa Phật Tổ Thích Ca KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÒI SỐ TIỀN DO 2 NGÀI ĐÃ KÝ TÊN MƯỢN CỦA HỘI PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY.


Như nơi chữ ký của 3 ông Nghiêm, Sang, Long là ĐẠI DIỆN, vậy thì như trong email trước tôi đã có ví dụ: Ông Smith là người đại diện cho Bank of America ký giấy tờ với tôi chấp nhận cho tôi mượn nợ, như vậy khi tôi trả nợ thì tôi chỉ trả cho Bank of America mà thôi, tôi không trả cho ông Smith. Trong vấn đề này cũng thế thôi, ông Nghiêm, Sang, Long đều là những người làm việc trong Hội Phật Giáo Nguyên Thủy và đại diện cho Hội để cho các Ngài mượn tiền, như vậy chỉ có Hội Phật Giáo Nguyên Thủy mới có quyền truy tố 2 Ngài ra tòa án nếu 2 Ngài không trả tiền nợ, 3 ông Nghiêm, Sang, Long không có quyền gì để truy tố hoặc lên tiếng về vấn đề nợ nần này, bỡi trên giấy nợ không có ông nào ký chính mình là chủ nợ và số tiền đó từ nơi ngân qũy của mình bỏ ra.


Nay không còn là Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Chùa Phật Tổ Thích Ca nữa mà chỉ là Chùa Phật Tổ Thích Ca mà thôi, các ông đem giấy nợ mà các ông đại diện Hội Phật Giáo Nguyên Thủy để đi đòi, ngõ hầu muốn cướp số tiền của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, như vậy khi ra tòa sẽ phán xét các ông tội mưu đồ cướp tài sản riêng của Hội.


Trên giấy trắng mực đen ông tieudietcs đưa ra đã rõ ràng, các ông chỉ dám đem vấn đề nợ nần này bêu rêu trên diễn đàn, hòng mong những người nhẹ dạ, ngu si, không hiểu biết về luật pháp tin lời các ông, nhưng các ông phải nhớ rằng, thế gian này có rất nhiều người có học thức, Phật Tử cũng có nhiều người có học thức và kiến thức, cho dù đời cha, mẹ, ông, bà của họ không hiểu luật pháp thì bản thân họ cũng hiểu, họ sẽ giải thích rõ ràng cho gia đình họ được hiểu, bỡi thế cho nên bao lâu nay các ông rêu rao chuyện này ngoài diễn đàn nhưng chẳng đi tới đâu cả, đó là bỡi vì PHẬT TỬ KHÔNG NGU, người đời cũng không ngu để nghe lời láo khoét như cộng sản của các ông.


Vừa qua tôi đã dạy cho ông tieudietcs về luật pháp, sau đây tôi sẽ dạy cho ông về Đạo Pháp:


Là Phật Tử thì ai cũng biết có Tam Quy và Ngũ Giới. Tam Quy đó là : Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Ngũ Giới đó là : Không Sát Sanh, Không Trộm Cắp, Không Tà Dâm, Không Nói Dối, Không Dùng Chất Say


Trong trường hợp nợ nần này các ông đã phạm vào giới 1, 2 và 4, vì sao? Vì trong khi tiền đó là của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy cho mượn, các ông không phải là chủ của số tiền đó mà các ông cố gắng phao vu lên rằng tiền đó là của các ông cho mượn và bêu rêu các Thầy là quỵt nợ. Như vậy các ông đã có ý đồ cướp tiền của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, đồng thời các ông muốn triệt hạ cho được uy tính của các Thầy, khiến cho các Thầy bị nhục và danh tiếng cũng bị hủy hoại. Đây là những tội nghiệp các ông đã phạm vào 3 giới Sát Sanh, Trộm Cắp, Nói Dối.


Ngoài sự việc các ông vu khống, nói dối cho các Ngài là quỵt tiền nợ của các ông hay của Phật Tử Chùa Phật Tổ Thích Ca ra, tôi hoàn toàn không chia xẻ hoặc góp ý gì với những lời các ông cùng chị nguyennguyen tranh luận với nhau, bỡi các ông hiện đang mang bản chất của cái CÓ phàm trần thì làm sao hiểu được cái KHÔNG Nhà Phật. Đã là không có đủ căn tánh để thâm thấu thì cho dù có nói bao nhiêu đi nữa các ông cũng không hiểu, như vậy thì đã là KHÔNG ĐÚNG CƠ, KHÔNG ĐÚNG THỜI, KHÔNG ĐÚNG NGƯỜI để Giảng Pháp, nếu tôi vì lời kêu gọi của ông tieudietcs mà miễn cưởng Giảng Pháp Không cho ông thì ví như tôi là một kẻ không hiểu gì về lời Phật dạy sao?


Ông tieudietcs bảo tôi là khôn liền nhưng thật chất nhìn qua những bằng chứng các ông đưa ra và những việc các ông làm thì ai cũng rõ các ông mới chính là những kẻ KHÔN LIỀN. Hãy nhìn lại những gì ông đưa ra làm bằng chứng và tìm hiểu theo pháp luật trước khi nói, đừng đem giọng điệu ngang như cua, ngu như bò, láo như Vẹm ra mà đàn áp lên người khác, các Thầy tu hành nên không trả lời, cũng không quan tâm tới việc các ông làm, nhưng Phật Tử chúng tôi là hàng BẢO VỆ CHÁNH PHÁP, BẢO VỆ TAM BẢO, chúng tôi sẽ lên tiếng và sẽ đối chất với các ông cho đến cùng.


HNTTFrom: tieudietcs <tieudietcs@...>
To: tieudietcs@yahoogroups.com; Huong Tran <hatnangusa@...>
Sent: Wednesday, October 26, 2011 10:16 PM
Subject: Fwd: Nhờ chuyển: Trả lời những lời ngang ngược của ông Áo Nhà Binh Minh Dung và chỉ dạy cho ông thế nào là Biết Thì Thưa Thốt, Không Biết Thì Dựa Cột Mà Nghe v/v biết thì nói không biết thì ngồi nghe, đừng làm chuyện ruồi bu....

--------------------
tieudietcs tha^'y Ha.t Na('ng dda~ kho^n lie^`n ve^` nhie^`u va^'n dde^` tru*o*'c kia dde^? da.y cho te^n tieudietcs na`y the^' na`o la` Lua^.t Pha'p va` the^' na`o la` DDa.o Pha'p!!! Trong ba`i vie^'t phi'a du*o*'i cu?a Ha.t Na('ng thi` mo^.t la^`n nu*~a co' dde^` ca^.p dde^'n DDa.o Pha'p va` Lua^.t Pha'p!!! The^' nhu*ng cu~ng vi` ca'i kho^n lie^`n cu?a Ha.t Na('ng ma` no' cho thie^n ha. tha^'y ca'i bo.n dde^. tu*? cu?a bo.n dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a ho^? mang quo^'c doanh GHPGVNTN A^'n Quang no' xa?o ngo^n xa?o quye^.t xa?o tra' ra sao!!!

Ba^y gio*` du*.a va`o ba`i vie^'t cu?a nguyen nguyen ma` tieudietcs co' go'p y' va`o nhe' Ha.t Na('ng!!!

nguyen nguyen co' vie^'t: "Một số người không hiểu như các ông cho rằng Niệm Phật Đường nhỏ bé như cái Am, cái Cốc, không to lớn như chùa và không đủ tiện nghi trong các công tác sinh hoạt Phật giáo, nhưng thực sự Niệm Phật Đường và Chùa cũng giống nhau thôi!"

Va` sau ddo', nguyen nguyen vie^'t tie^'p: "Người Phật tử học Phật thấm nhuần giáo lý Phật Đà, qua trình độ trung cấp Phật học ai cũng đều hiểu rằng ý nghĩa sắc không của Phật giáo, vạn hữu chỉ là không! Không lớn, không bé, không nhỏ, không to, không có thanh hương vi xúc pháp và NẾU biết được như thế, thì ĐIỀU CỐT YẾU phải vất đi những hình thức dị biệt, ngã chấp mới mong cầu thành Phật."
-------------------
Ha.t Na('ng tha^'y nguyen nguyen gia?i thi'ch ca'i KHO^NG cu?a su*. hie^.n hu*~u nho? to dde^? ddi dde^'n ke^'t lua^.n cho ra(`ng o^ng Minh Dung co' ca'i 'kie^'n thu*'c no^ng ca.n va` ca'i ta^m he.p ho`i" va.ch la' ti`m sa^u ddu'ng kho^ng na`o??? Va` nhu*~ng chuye^.n qua la.i giu*~a o^ng Minh Dung va` nguyen nguyen cu~ng vo`ng quanh hai te^n Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng mu*o*.n 200,000 quan thu.y si~ sau bao nhie^u na(m ro^`i ma` dde^'ch chi.u tra?!!! DDu'ng kho^ng Ha.t Na('ng!!!
Cu~ng du*.a va`o ba`i cu?a nguyen nguyen thi` ca'i KHO^NG ma` nguyen nguyen muo^'n no'i dde^'n, pha^`n nhie^`u la` "Sa('c Kho^ng" ke`m theo "Cha^'p Kho^ng" cu?a Ha.t Na('ng!!! Ddu'ng kho^ng na`o??? Ha.t Na('ng ne^n go'p y' vo*'i nguyen nguyen trong ca'i go.i la` Lu*.c Lu*o*.ng Cu* Si~ Cha^'n Hu*ng Pha^.t Gia'o mo*'i ddu'ng chu*' Ha.t Na('ng!!! Ha.t Na('ng tha^'y ca'i LLCSCHPG cu?a Ha.t Na('ng no' xa?o ngo^n ddu? be^` tha^'y kho^ng na`o??? Ddo^i lu'c co' ta`i kho^n lie^`n thi` kho^ng to^'t dda^u Ha.t Na('ng!!!
The^' trong khi nguyen nguyen cu?a ca'i go.i la` LLCSCHPG ke^u va^'t ddi hi`nh thu*'c di. bie^.t nho? to nga~ cha^'p, Ha.t Na('ng thi` gia?ng ve^` kho^ng vu*o*'ng ba^.n kho^ng bi. lo^i cuo^'n trong tra^`n ca?nh!!!! Thi` ma^'y tua^`n qua tieudietcs la.i tha^'y nguyen nguyen va` Ha.t Na('ng cu*' di. bie^.t nho? to vu*o*'ng ba^.n va` bi. lo^i cuo^'n va`o ca'i "Danh = Te^n" cu?a mo^.t Ho^.i Pha^.t Gia'o be^n Thu.y Si~ ma` hai te^n ho^? mang Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng dda~ mu*o*.n 200,000 quan Thu.y Si~ tu*` no*i a^'y!!! The^' thi` Ha.t Na('ng co`n cha^'p nhie^`u thu*' la('m dda^'y nhe' Ha.t Na('ng!!!
The^' tieudietcs co' ke`m theo "Gia^'y Vay Tie^`n" ma` ddo^i be^n co' ky' ke^'t va` coi ddo' la` mo^.t Contract va^.y!!!
DDe^? ddi va`o pha^`n mu*o*.n tie^`n 200,000 quan thu.y si~ nhe' Ha.t Na('ng!!!
Ha.t Na('ng vie^'t: "Vấn đền mượn số tiền 200,000 quan Thụy Sĩ đó là điều hiễn nhiên có thật, bỡi nó là pháp trần có hình tướng thì làm sao gọi là không được, vì thế cho nên một khi có tiền để mượn thì phải có chủ của tiền mượn đó. Chủ của số tiền 200,000 quan Thụy Sĩ đó là ngân qũy của Giáo Hội Phật Giáo Tăng Gìa Khất Sĩ. Đã là có chủ nhân thì phải trả cho đúng người, nếu trả sai người thì tức là LẦM LẪN. Trong các pháp của thế nhân có một loại gọi là LUẬT PHÁP, luật đã định mượn của ai thì trả lại cho người đó, trả sai người cũng bằng như là chưa từng trả, để tôi lấy một ví dụ để cho ông tiêu diệt cư sĩ và ông luật phạm v..v.. dễ hiểu như sau:"--------------------
The^' trong "Gia^'y Vay Tie^`n" co' gi` no'i dde^'n "Gia'o Ho^.i Pha^.t Gia'o Ta(ng Gia` Kha^'t Si~" dda^u Ha.t Na('ng??? Bo^' khi? no', hay la` Ha.t Na('ng cho*i tro` Co' Kho^ng, Kho^ng Co' nu*~a ro^`i??? Trong "Gia^'y Vay Tie^`n" co' vie^'t ro~ ra`ng ra(`ng "Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y" tu*'c la` hay cu~ng la` trong parenthesis () la` "Chu` Pha^.t To^? Thi'ch Ca" nhe' Ha.t Na('ng!!! Ha.t Na('ng tha^'y "Co'" hay "Kho^ng" ddo' Ha.t Na('ng???
Va` dda.i die^.n ky' te^n cu~ng la` "Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y, Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~" ro~ ra`ng chu*' te^n tieudietcs na`y dda^u tha^'y gi` "Gia'o Ho^.i Pha^.t Gia'o Ta(ng Gia` Kha^'t Si~" cu?a Ha.t Na('ng ddu*a va`o dda^u na`o??? Bo^' khi? no', con ma('t cu?a Ha.t Na('ng va` nguyen nguyen trong ca'i go.i la` LLCSCHPG tha^'y nhie^`u ca'i ma` thie^n ha. kho^ng nhi`n tha^'y la('m dda^'y nhe' Ha.t Na('ng!!!
The^' sang pha^`n Bank of America, CitiBank va` o^ng Smith cu?a Ha.t Na('ng ddu*a ra la`m vi' du.!!!
O^ng Smith tru*o*'c kia la`m cho Bank of America dda~ dda.i die^.n bank cho Ha.t Na('ng mu*o*.n tie^`n, sau ddo' o^ng Smith nghi? vie^.c sang la`m cho Citibank ro^`i va^~n dda.i die^.n cho Bank of America ddo`i no*. Ha.t Na('ng thi` di~ nhie^n Ha.t Na('ng ddo*`i na`o tra? no*. pha?i kho^ng na`o??? Ha.t Na('ng tha^'u hie^?u lua^.t pha'p ghe^ nhe'!!!
The^' nhi`n va`o Contract "Gia^'y Vay Tie^`n" thi` co' nhu*~ng tha`nh pha^`n nhu* sau:
O^ng Smith = O^ng Huy`nh Sang
Bank of America = Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y, Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~
Ha.t Na('ng = Ho^. Gia'c, Gia'c DDa(?ng
---------
O^ng Huy`nh Sang dda.i die^.n cho Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~ cho Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng mu*o*.n 200,000 quan Thu.y si~ , sau mu*o*`i ma^'y na(m lie^n tu.c, O^ng Huy`nh Sang mo^.t la^`n nu*~a cu~ng dda.i die^.n cho Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~ ddi ddo`i no*. Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng thi` Ha.t Na('ng nghi~ ra(`ng Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng co' ne^n tra? no*. kho^ng ddo' Ha.t Na('ng??? Va` ne^'u kho^ng tra? thi` thie^n ha. cho la` Qui.t No*. la` ddu'ng ro^`i!!! Ne^n nho*' ra(`ng O^ng Huy`nh Sang kho^ng la`m vie^.c gi` cho cho^~ kha'c ma` cho dde^'n gio*` ho^m nay va^~n co`n dda.i die^.n cho Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~ !!! trong khi ddo' thi` o^ng Smith cu?a Ha.t Na('ng dda~ ddi la`m cho Citibank ro^`i dda^'y nhe'!!!
Ha.t Na('ng co' vie^'t: "Ví dụ trên đây của tôi muốn cho các ông thấy rằng, những gì các ông đã và đang vu khống cho Ngài HT Thích Hộ Giác và TT Thích Giác Đẳng cũng giống như ví dụ của tôi vậy. Đã là mượn từ một công ty hoặc một tổ chức, hội đoàn Giáo hội nào thì phải trả đúng vào công ty, tổ chức, hội đoàn, Giáo hội đó chứ không phải vì người đã đứng ra làm người đại diện hay người làm chứng mà trả cho người đó. Điều dễ hiểu và đơn giản như vậy mà các ông không nhìn thấy thì rõ ràng là ĐỒ NGU, càng nói, càng viết thì càng cho người ta thấy sự ngu xuẩn của các ông và sự đê hèn của những kẻ muốn cướp tiền của người khác mà thôi."
---------
The^' te^n tieudietcs na`y vu kho^'ng gi` cho te^n Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng ddo' Ha.t Na('ng??? Vi' du. cu?a Ha.t Na('ng ddu*a ra dda^u co' gio^'ng nhu* tru*o*`ng ho*.p cu?a Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~ cho vay tie^`n hai te^n Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng dda^u na`o!!! DDie^`u de^~ hie^?u co' gia^'y tra('ng mu*.c dden chu*~ ky' ro~ ra`ng ma` Ha.t Na('ng kho^ng nhi`n tha^'y thi` Ha.t Na('ng la` ddo^` gi` ddo' Ha.t Na('ng??? O^i...cu~ng la` su*. kho^n lie^`n cu?a Ha.t Na('ng trong ca'i go.i la` LLCSCHPG dda~ tha^'y nhie^`u thu*' ma` thie^n ha. kho^ng the^? tha^'y ddu*o*.c!!!
Vi` the^' te^n tieudietcs na`y no'i ra(`ng bo.n tu hu' (GHPGVNTN A^'n Quang) chu'ng dda~ tha`nh Pha^.t he^'t ro^`i ne^n nhu*~ng gi` chu'ng sanh du*o*'i tra^`n gian na`y nhi`n tha^'y thi` chu'ng KHO^NG tha^'y gi` ca?!!! Ddu'ng kho^ng Ha.t Na('ng???
tieudietcs!!!
P.S. Chu'ng ba^y cha.y ddi dda^u??? Ma` AI cho chu'ng ba^y cha.y???

Tie^u Die^.t Co^.ng Sa?n!!!

Gie^'t cha(?ng tha mo*'i la` tha`nh vie^.c!
Che'm cha(?ng nu*o*ng mo*'i die^.t qui? ru*`ng!
Quye^'t ta^m tie^'n bu*o*'c cha(?ng ngu*`ng!
DDa^`u tra^u ma(.t ngu*.a kho' mu*`ng Ky` Ba!!!

---------- Forwarded message ----------
From: Huong Tran <hatnangusa@...>
Date: 2011/10/26
Subject: Re: Nhờ chuyển: Trả lời những lời ngang ngược của ông Áo Nhà Binh Minh Dung và chỉ dạy cho ông thế nào là Biết Thì Thưa Thốt, Không Biết Thì Dựa Cột Mà Nghe v/v biết thì nói không biết thì ngồi nghe, đừng làm chuyện ruồi bu....
To


Thưa ông Áo Nhà Binh Minh Dung,


Để trả lời những điều ông đòi hỏi cũng như những lời ngang ngược ông viết dưới đây, tôi xin mạng phép có lời xin lỗi trước nếu trong câu nói của tôi có xúc phạm đến ông.


1_ Vấn đề chứng minh số tiền 200,000 quan Thụy Sĩ do Ngài HT Thích Hộ Giác và TT Thích Giác Đẳng mượn của Giáo Hội Phật Giáo Tăng Gìa Khất Sĩ thì sẽ có chứng minh, nhưng chứng minh đó sẽ trình trước tòa với quan tòa. Xin hỏi ông Áo Nhà Binh Minh Dung là ai? Là quyền hành gì trong số tiền nợ này mà ông đòi chứng minh? Cho dù ông có đúng thật là người đã từng đứng ra thay mặt cho Giáo Hội Tăng Gìa Khất Sĩ ký tên cho mượn đi nữa, nhưng ông không phải là chủ của số tiền đó thì ông cũng không có quyền để đòi hỏi chứng minh, và cũng không ai cần phải đưa ra chứng minh cho ông xem, những người được xem giấy tờ chứng minh này chỉ có những người như sau:

a)_ Luật sư của hai bên bị cáo và nguyên cáo và quan tòa phúc thẩm.
b)_ Luật sư của nguyên cáo có thể trình bày giấy tờ chứng minh này cho khổ chủ để xác nhận.


Ngoài ra không một ai khác có quyền đọc hay nhìn thấy giấy tờ chứng minh này cho đến khi tòa án kết thúc sự kiện. Ông Áo Nhà Binh Minh Dung là ai trong vụ này mà đòi trình bày giấy tờ chứng minh? Như vậy đã qúa rõ ràng chính ông mới là người không biết về luật pháp, không thông đạt mọi dữ kiện và tin tức, vì thế cho nên tôi xin được dạy cho ông một câu: "BIẾT THÌ THƯA THỐT, KHÔNG BIẾT THÌ DỰA CỘT MÀ NGHE".


2_ Vấn đề nợ nần giữa 2 vị Tu Sĩ với Phật Tử thì đã rõ ràng, trên mặt giấy tờ pháp lý thì phải có 2 người đứng ra ký tên làm chứng, nhưng tiền bạc lại xuất ra từ một ngân qũy khác, như vậy ví dụ của tôi không có sai. Người đàn ông thay mặt cho chùa Phật Tổ Như Lai ký tên đó cũng chỉ là nhân chứng, người đứng tên cho mượn và ký tên là thuộc về Giáo Hội Phật Giáo Tăng Gìa Khất Sĩ, đồng thời tiền bạc cũng xuất phát từ ngân qũy của GHPGTGKS. Cũng ví như khi một người đi mượn tiền của nhà Bank of America thì phải có người thay thế cho chủ của Bank of America đứng ra ký tên, nhưng tuyệt đối con nợ này khi trả tiền, người đứng ra thay thế chữ ký đó không được nhận xu nào mà tiền đó hoàn toàn phải trả về lại cho ngân qũy đã mượn. Ông Áo Nhà Binh Minh Dung chắc cũng thuộc loại không có Credit nên không hiểu gì về việc mượn nợ này, hèn chi ông cho ví dụ của tôi là sai bét. Như vậy chứng tỏ ông là một KẺ NGU MÀ THÍCH DẠY ĐỜI. Ông Áo Nhà Binh Minh Dung có hiểu nghĩa của chữ "Người không có Credit" không? Loại người này cho dù lời nói hay việc làm của họ đều KHÔNG ĐƯỢC TIN TƯỞNG


3_ Như tôi đã nói, số tiền mượn nợ đó xuất phát từ đâu thì để cho toà án quyết định, bản thân của ông Áo Nhà Binh Minh Dung đã không là chủ nợ, cũng không là người thay thế chủ nợ thì có quyền gì để quyết định số tiền đó từ đâu mà ra? Tôi không cần thiết phải chứng minh cho ông bất cứ điều gì, chỉ cần biết điều tôi nói là đúng với sự thật, ông Áo Nhà Binh Minh Dung nếu thấy tôi nói không đúng thì hãy đem vấn đề ra tòa thì ông sẽ có được chứng minh mà thôi, điều dễ hiểu như vậy mà ông không hiểu, điều dễ làm như vậy mà ông không làm là vì lý do gì? Có phải là lý do các ông đã rõ ràng số tiền đó thuộc GHPGTGKS chứ không phải thuộc Chùa Phật Tổ Như Lai, cho nên các ông sợ bị thua ngoài tòa mà không dám vác chiếu ra tòa để xử cho xong vụ này, các ông chỉ làm công việc của bọn đầu trâu mặt ngựa nào đó giao phó để tung lời tuyên truyền láo khoét, hòng làm nhục thanh danh các Ngài nói riêng, Phật Giáo nói chung, như vậy sẽ dễ cho bọn Về Nguồn lấn lướt làm tới cướp giựt quyền lãnh đạo Phật Giáo rồi cống hiến cho bọn cộng sản Việt Nam toàn quyền điều động Phật Giáo không? Xin ông đừng nuôi hy vọng có thể dùng những điều dối trá để gây tổn hại cho các Ngài trong hàng lãnh đạo Phật Giáo GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo của Ngài HT Thích Quảng Độ, bỡi Phật Tử chúng tôi sẽ không bao giờ nghe lời tuyên truyền dối trá đó của các ông, chúng tôi sẽ đồng lòng, đồng sức bảo vệ Phật Giáo không rơi vào tay bọn Về Nguồn, cộng sản. Vì thế cho nên, những điều ông nói ra, ông viết ra đã chứng minh rõ ràng các ông là những kẻ VỪA ĂN CƯỚP, VỪA LA LÀNG. Ông đang sống trong một nước có luật pháp rõ ràng, hãy dùng luật pháp mà giải quyết vấn đề cho sáng tỏ đi, nếu không thì cũng nên CÂM HỌNG LẠI đừng tự chuốc nhục vào thân.


Tôi rất vui khi thấy ông viết rằng các ông sẽ không bỏ qua việc nợ nần này, tôi mong rằng các ông nên đem chuyện xử bằng luật pháp, đừng dùng thái độ côn đồ để giựt tiền người khác. Nếu các ông có thể xử lý việc này bằng luật pháp và thắng được thì đó mới là vạch mặt người ta, còn như cứ đem lời du côn, xảo trá, dối lừa dư luận mà cho là vạch mặt thì chỉ có trên đất nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa mới làm được mà thôi. Thiết nghĩ rằng văn chương của tôi hành rất đúng và rất rõ ràng để diễn tả con người và vấn đề, tôi thấy không cần thiết phải thận trọn hơn nữa vì nếu thận trọng qúa thì đâm ra dùng chữ không hết ý, không rõ ý.Tôi rất tôn trọng mọi người, nhưng đối với tôi những kẻ lợi dụng sự việc để làm nhục người khác, cướp của người khác, hại người khác như các ông thì tôi hoàn toàn không có một chút nào tôn trọng, cho nên TÔI KHÔNG CẦN PHẢI TÔN TRỌNG CÁC ÔNG VÀ CŨNG KHÔNG CẦN PHẢI DÈ DẶT TRONG LỜI NÓI CỦA TÔI ĐỐI VỚI HÀNG CƯỚP VẶT. Thiết nghĩ rằng tuy tôi không tôn trọng các ông nhưng những lời tôi nói cũng vẫn còn nhẹ lắm rồi đó, nếu cho phép tôi được nói thẳng thì lời lẽ, văn chương của tôi sẽ khác chứ không giống như vậy đâu!


HNTT
 
 
Thao Nguyen wrote:
 
Vui thiệt là vui. Hội Phật Giáo Nguyên Thủy cho Trung Tâm Phật Giáo chùa Pháp Luân vay tiền......bây giờ có hai ông không có liên hệ với Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy hay chùa Pháp Luân đứng ra đòi tiền rồi thóa mạ hàng giáo phẩm. May là trong giấy nợ rỏ ràng là chùa mượn tiền cho Giáo Hội mà chúng nó cứ vu oan cho cá nhân các nhà tu hành vay tiền. Đây là những phật tử "gương mẫu" muốn lấy tiền của Giáo Hội hay chùa đưa cho cá nhân.
Xin đồng bào Phật tử lưu ý nhất là các chùa như Chùa Việt Nam tại Houston. Hảy đòi hỏi các nhà tu hành phải để cho các chùa do Giáo Hội đứng tên vì đây là tiền của do bá tánh đóng góp.
Không thì sẽ bị đám "phật tử" nó vu khống bắt đưa tiền lại đó !!!

----- Forwarded Message -----
From: Joseph Pham
To: "BTGVQHVN-2@yahoogroups.com" <BTGVQHVN-2@yahoogroups.com>
Sent: Sunday, November 27, 2011 5:03 PM
Subject: Fw: [PhoNang] Re: [Daploisongnui] Fwd: [ChinhNghiaViet] Re: [GoiDan] Fw: Chùa PHAP LUAN Houston TX USA mượn 200‘000.- cũa Chùa Phật Tổ Thích Ca rồi Quịt
Dem sosang 2 thang troc Ho Giac aka Ngo Buu Dat, Giac Dang aka Pham Dang voi may chu "DAU TRAU MAT NGUA" thi toi cho loai suc sanh do qua'. No ten hon loai suc sanh ngan lan. Nhung ten khon nan nao chay toi cho 2 thang troc thuoc tap doan cho ma GHPGVNTN cung mang cai toi dong loa.
----- Forwarded Message -----
From: SONNY PHAM
To: PhoNang@yahoogroups.com; ChinhNghiaViet <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com>; GoiDan <GoiDan@yahoogroups.com>
Sent: Sunday, November 27, 2011 4:50 PM
Subject: [PhoNang] Re: [Daploisongnui] Fwd: [ChinhNghiaViet] Re: [GoiDan] Fw: Chùa PHAP LUAN Houston TX USA mượn 200‘000.- cũa Chùa Phật Tổ Thích Ca rồi Quịt
Vi hữu à:
Đồng tiền nó có hai mặt. Chuyện đời nó có 2 bên trình bày rồi. Không bên nào chịu giải quyết theo tình, theo đạo,
thì nên đưa ra luật pháp giải quyết. Vi hữu nói như vậy thì không đi đến đâu, chỉ còn có kết luận hoặc : cãi chầy cãi cối
do thua vì lý (nếu có lý, sao không nhờ pháp luật giải quyết, nhứt là có giấy tờ "đàng hoàng"?), sợ gì mà không đưa kẻ nợ ra tòa cho rồi, hoặc giả bộ ù lì đánh võ miệng, chia rẽ tôn giáo thì lại phạm giới, phạm tội với tam bảo, mang lại nghiệp chướng cho chính mình; vi hữu muốn tạo thêm nghiệp chướng thì cứ tiếp tục đâu có gì phiền phức cho chúng sanh đâu ? Nhứt là tự cho mình trong đạo giới từ bi mà ngôn ngữ xử dụng quả thiệt rất đáng phàn nàn, tui thiết tưởng con dân VNCH tiên học lễ, hậu học văn, ngay như em bé lớp năm đâu có ăn nói viết lách lung tung như kiểu vi hữu, thiệt là không thể tượng tượng được trong cõi ta bà này. Thiện tai, Thiện tai !!!
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Phật Tổ.
Sonny

2011/11/26 tieudietcs <tieudietcs@...>
Nhu* tieudietcs dda~ no'i nhie^`u la^`n ro^`i Sonny Pham!!!
 

Friday, November 18, 2011

Trịnh Tống-Làm Sao Để Chấn Hưng Phật Giáo

LTS Việt Gian Võ Văn Ái còn ra công bịp mọi người bằng cái bánh vẻ Rafto. Ai cũng biết đây là trò bịp của những kẻ ham danh hám lợi như Thích Quảng Độ, Nếu Quảng Độ thật sự tu hành không cần 1 trang, hay 18,000 trang Phật Đại Tự Điển . Quảng Độ chỉ cần  học, hiểu, hành thiền chữ NGỘ thì hoạ may chấn hưng được bản thân khỏi  NGHIỆP CHƯỚNG BIỂU TÌNH TẠI GIA , BẤT TUÂN DÂN SỰ.


Ngộ


Làm Sao Để Chấn Hưng Phật Giáo
Bài viết này xin đưa ra một số những phân tích và đề nghị những giải giáp nhằm chấn hưng Phật giáo, vốn đang trong tình cảnh ngày một đen tối, trước những sự đánh phá tàn bạo không thương tiếc của những kẻ ác ý, cũng như sự xuống cấp của những vị chức sắc trong giới phật tử….

Chuyện là sáng nay khi mở chiếc computer để đọc tin tức hàng ngày như thường lệ, tôi đã khá bất ngờ trước việc trao giải Nobel Hòa Bình cho 3 người phụ nữ Phi Châu. Nhớ lại cách đây không lâu, Thánh Tăng Mỹ Nhiệm Công Quảng Độ từng được các đồng bào phật tử từ trong nước đến hải ngoại đã hết lòng ủng hộ để đưa ngài đến bờ danh vọng với một giải thưởng Nobel Hòa Bình. Quả thực, hoa thơm, cỏ lạ cùng tiền bạc là cái mà Đại Lão Hòa Thượng “tốt tu” Quảng Độ không thiếu, cái mà ngài hiện nay ngài đang thiếu đó là một vinh quang mang tầm cỡ quốc tế mà sau bao nhiêu năm phấn đấu mà vẫn chưa có được đó là Giải Nobel Hòa Bình. Chẳng phải tổng thống nước Mỹ là Obama, nhà tranh đấu cho tự do của Myanmarlà Aung San Suu Kyi, ngay đến cả những tên bất tài ác ôn như Lê Đức Thọ cũng được trao giải Nobel Hòa Bình đó sao. Vậy mà Thánh Tăng của một giáo hội lẫy lừng danh tiếng với 90% người Việt Nam là tín đồ như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà lại không được? Thế là thế nào???

Này nhé, xét về mặt tranh đấu, Obama chỉ rút quân ra khỏi Iraq sau khi người tiền nhiệm là G. W. Bush tuyên bố là không tìm thấy vũ khí hủy diệt ở Iraq, tức là việc hiển nhiên. Bà San Suu Kyi tranh đấu cho tự do của người dân Myanmar, nhưng cũng đã đâu có kết quả gì, có chăng chỉ là thành tích đi tù, nếu xét về khoản này thì bà ta thua Thánh Tăng nhà ta xa lắc. Còn tên Việt Gian Lê Đức Thọ ư? Nhẽ ra phải tặng cho nó giải Nobel Chiến Tranh mới đúng chứ, hòa bình ở chỗ nào? Nó đưa quân xâm lược đàn áp giết chết biết bao người Việt Nam, chẳng nhẽ đó là Hòa Bình? Ngược lại, hãy xem những thành tựu mà Đại Lão Hòa Thượng “tốt tu” đã làm nhé:

- Thứ nhất: Ngài là một người thông kim bác cổ, đông học cũng giỏi mà tây học cũng thông, một mình ngài trong khung cảnh lao tù mà vẫn dịch trọn vẹn bộ Phật Quang Đại Từ Điển 18000 trang. Trong tù mà còn vậy huống chi là ở ngoài. Không những thế ngài có 1 bộ óc có thể nói là siêu việt xuất chúng, làm 400 bài thơ rồi để ngay ở trong đầu sau nhiều năm chép lại mà không sai 1 dấu phẩy. Thử hỏi, siêu máy tính của IBM có thể làm được như ngài không? Chắc chắn là không. Đó là sơ lược về tài năng nhé.

- Thứ hai: Ngài là người tranh đấu không ngừng nghỉ, luôn làm hết mình để cống hiến cho Phật Giáo. Từ những năm trước 1975, ngài cùng với sư Trí Quang là một cặp bài trùng đứng ra cổ động đồng bào đứng dậy tranh đấu cho tự do tôn giáo ở Miền Nam. Vì cuộc đấu tranh đó mà các chính quyền đều phải run sợ trước uy quyền của Phật Giáo. Những ai cứng đầu cứng cổ thì lập tức bị các đệ tử của ngài ra tay trừng trị thẳng tay. Chính thế mà người Mỹ phải ngậm ngùi quay về nước, các chính quyền đều tan rã rồi bó tay để nhìn đất nước bị rơi vào cảnh “thống nhất”. Ngay sau khi VGCS đàn áp dân lành cũng như các phật tử trung kiên của ngài, thì ngài cùng sư phụ của ngài là Đôn Hậu rồi Huyền Quang tiếp tục đấu tranh bằng cách phát biểu bất mãn. Vì lý do VGCS quản lý xã hội vô cùng hà khắc, nên ngài cùng các phật tử của ngài đã không thể xuống đường đòi tự do như trước nên ngài đành quay về với chiến thuật dùng trí nhân để thay cường bạo, lấy đại nghĩa để thắng hung tàn. Mặc dù vậy, VGCS vẫn bỏ tù ngài để ngài bớt thời gian đấu tranh mà tập trung vào dịch Phật Quang Đại Từ Điển và làm thơ. Cũng chính vì sự kiên cường của ngài mà đã có 1 giáo sư tên là Lưu Trung Khảo đã cảm khái mà tặng ngài là “Sen nở trong lò”!!! Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại đến vậy mà nhét vô lò còn bị mắt lửa ngươi vàng, nhưng ngài nhét vô trong lò thì thành đóa sen. Rõ là ngài trí dũng hơn người không!?

- Thứ ba: Sau những năm tháng ở trong lao tù Cộng Sản, ngài đã ngộ ra một chân lý đấu tranh xưa nay chưa từng có. Dựa vào thuyết vô vi của Lão Tử, ngài đã phát triển một hình thức đấu tranh là không làm gì cả cho Cộng Sản nó chết, học thuyết của ngài đã được thể hiện qua lời kêu gọi biểu tình tại gia nổi tiếng của ngài. Phương pháp này có một ưu điểm là bất cứ ai cũng có thể làm được trừ những người vô gia cư, nhưng không sao họ cứ nằm một xó cũng được, khắp gầm trời này đâu mà chẳng là nhà. Người quân tử là đầu đội trời chân đạp đất mà. Đây là cái mà ngài đã gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu, vì không làm gì cả thì công an biết đâu mà bắt, có cớ gì mà bỏ tù được? Rõ ràng, những năm tháng nằm trong nhà đá của VGCS, đã giúp cho ngài thấy rõ 1 chân lý là không chơi trội để thiệt tấm thân ngàn vàng.

- Thứ tư: Xuất phát từ sự giác ngộ của đạo pháp, trong suốt cuộc đời tu hành của ngài, Thánh Tăng Thích Quảng Độ đã thương yêu ngay cả con kiến. Dù gặp khó khăn những lúc đấu tranh cho nguy nan của đạo pháp, ngài cũng không nỡ nhìn đạo hữu phải tự thiêu để cúng dường tam bảo. Vì vậy, ngài đã sắp đặt cho đệ tử đổ xăng, quẹt lửa, tiêm thuốc mê, giúp đỡ đồng đạo thuận lợi cho "phật sự " mà không đau đớn. Dưới sự cai trị bất công của chính quyền Miền Nam ngài đã giúp 37 phật tử được thỏa tâm nguyện cúng giường tam bảo. Ngài không phải là người nhân từ sao?

Như vậy ở ngài đã hội tụ đầy đủ phẩm chất của một nhà đấu tranh quốc tế, ngài có thừa đức độ, tài năng, nhiệt huyết, cống hiến. Cũng từ miệng của ngài, một câu nói bất hủ mà không ai là không biết đó là “Mái chùa che trở hồn dân tộc”, nghĩa là không có mái chùa thì hồn dân tộc sẽ bơ vơ. Đấy cũng chính là lý do tại sao đã có hơn 80 triệu dân Việt Nam đã chọn con đường theo ngài. Để cho danh của ngài được vang xa, các đệ tử của ngài từ trong nước ra đến hải ngoại đã dùng hết sức, kê vòi đu đủ vào đít ngài để thổi tiếng thơm của ngài đi xa. Kết quả đã không phụ công các phật tử trung kiên của ngài, khắp nơi trên thế giới đã được nghe danh của ngài, từ các dân biểu, nghị sĩ, chính trị gia của Âu Châu, Hòa Kỳ, Canada, Úc Châu đều đã xin được viếng thăm và tỏ lòng ngưỡng mộ ngài. Như vậy chẳng nhẽ tục ngữ nói “hữu xạ tự nhiên hương” là sai? Tại sao ở Đại Lão Hòa Thượng “tốt tu” hội tụ đủ những nhân tố tuyệt vời đến vậy mà cái giải Nobel Hòa Bình cứ tuột khỏi tay ngài hoài như vậy???
Nguyên Nhân
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của ngài trong việc dành giật giải Nobel Hòa Bình lần này. Theo tôi là có những nguyên nhân như sau:
Thứ nhất: Ngay sau khi lời hiệu triệu biểu dương lực lượng, bất động tại gia của ngài được công bố, VGCS đã rất hoang mang đến mức chúng đã tung ra hải ngoại 1 tên Th/T công an tôn giáo vô cùng nguy hiểm với biệt danh Chính Khí Việt, tức Phạm Trọng Luật. Tên này ăn lương full-time nên chỉ có việc ngồi nhà post những bài đánh phá làm hạ uy tín của ngài. Mặc dù đã có những phật tử trung kiên như Trương Khôi với cây kiếm Bảo Quốc, Trần Kiên Cường, Nữ sĩ Phạm Hoài Việt, quan năm Trần Văn Thưởng, vv.. đã ra tay khống chế, không những thế một nhóm khác với Không Vô Thúc Vũ, Lão Bà Nguyên Nguyên, Hương Trần, Tuệ Kiếm cũng ngày đêm ưu tư, thao thức vì ngài trên diễn đàn paltalk, nhưng kết quả là danh tiếng của ngài ngày càng bốc mùi xú uế. Sở dĩ có những kết quả tồi tệ như vậy là bởi vì thay vì chuyên tâm bảo vệ cho ngài, những phe nhóm bảo vệ ngài bị mất đi sự chỉ huy tối cao từ ngài nên đánh nhau thì nhiều mà đánh giặc thì ít.
Thứ hai: Mặc dù lời kêu gọi biểu tình tại gia của ngài là vô chiêu, nên hữu chiêu của công an VGCS không biết đường nào mà lần, người ta ở nhà nhậu nhẹt cũng là biểu tình, người ta ngủ cũng là biểu tình, chơi game cũng là biểu tình, sinh hoạt vợ chồng cũng là biểu tình, thậm chí đi tiểu tiện đại tiện cũng là biểu tình, cho nên có trời mà công an VGCS có thể phát hiện được. Nhưng hiềm nỗi, đồng xu nào cũng có 2 mặt, chính vì thế nên ủy ban trao tặng giải Nobel Hòa Bình cũng không biết đường nào mà đánh giá được công lao của ngài. Phải nói rằng có lẽ đó là khuyết điểm duy nhất của chiêu thức độc đáo của ngài.
Thứ ba: Mặc dù các nhà khoa học ở Na Uy, Thụy Điển đã cố gắng khách quan hết mực, song, hầu hết họ là những người phương Tây, vốn không có cái suy nghĩ của một phật tử. Trái lại, họ bi ảnh hưởng năng nề của lối suy nghĩ của 1 người có đức tin Thiên Chúa Giáo. Chính vì vậy, việc họ có thể bị ảnh hưởng bởi nhóm Cần Lao Công Giáo ngông cuồng là hoàn toàn có thể.
Thứ tư: Phát ngôn viên của ngài tại hải ngoại là cư sĩ Võ Văn Ái và nữ sĩ Ỷ Lan đã không thực hiện tốt các thông tư của ngài, đưa những thông tin mang tính chất đàm thoại cá nhân lên mặt báo công khai làm cho ngài nhiều phen bể mánh chữa không xuể. Hơn thế nữa, các phật tử cũng từng dị nghị về một bà đầm mà dám phạm húy Ỷ Lan, một liệt nữ của lịch sử dân tộc.
Thứ năm: Những vị chức sắc trong giáo hội ngày càng suy đồi đạo đức, tha hóa biến chất, nên đã có Thích Chánh Lạc chỉ chăm lo chuyện sờ mông, bóp vú đàn bà hơn là chuyện tu hành, đến ngay cả trẻ vị thành niên cũng không tha. Gần đây, Thích Hộ Giác và Thích Giác Đẳng còn bị tố cáo là lừa đảo cướp tiền trắng trợn của những phật tử ở Thụy Sĩ. Những ung nhọt như vậy đã làm cho các phật tử dần mất niềm tin nơi giáo hội và sự ủng hộ với ngài Thánh Tăng “tốt tu”.
Với những lý do nêu trên, một cuộc chấn chỉnh trong giáo hội cần phải được thực hiện, bởi nếu không sớm muộn những uy tín của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ bị sụp đổ hoàn toàn và công lao của các ngài Tăng Thống như Đôn Hậu, Huyền Quang, và ngài Thánh Tăng “tốt tu” sẽ thành công dã tràng se cát. Không những vậy, mà ngay cả ước mơ thầm kín, thiết thực của ngài Thánh Tăng cũng sẽ thành mây khói. Thực tế đã chứng minh, mặc dù chỉ có một mình tên Th/T công an Phạm Trọng Luật ngày đêm post bài trong khi cả 80 triệu phật tử đã không thể làm gì để ngăn chặn được. Ngược lại, hình ảnh của ngài Thánh Tăng ngày càng đen như bôi than, giả thử ngài xuất hiện trước công chúng lúc này chắc người ta lầm tưởng ngài với một công nhân hầm mỏ!!!
Giải Pháp
Rõ ràng tình hình đã ngày càng trở nên nguy kịch, và thất bại từ việc dành giật giải Nobel Hòa Bình đã cho thấy những nhược điểm của Giáo Hội Phật Giáo Thông Nhất dưới sự lãnh đạo của ngài Đại Lão Hòa Thượng “tốt tu” Quảng Độ. Và như vậy cần phải có những biện pháp để chấn hưng phật giáo. Theo thiển ý của tôi, những cư sĩ chấn hưng phật giáo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ phải làm những việc như sau:

Thứ nhất: Hai phe Bảo Quốc Kiếm và Tuệ Kiếm cần phải ngưng chống nhau mà đoàn kết thành một khối dưới sự lãnh đạo của Đại Lão Hòa Thượng “tốt tu” Thích Quảng Độ để cùng nhau đánh phá tên công an Phạm Trọng Luật. Đạo Phật lấy từ bi làm trọng, ngay đến con kiến cũng thương, vì vậy ông Bảo Quốc Kiếm và bà Tuệ Kiếm nên bỏ chữ Kiếm đi, kẻo dễ bị hiểu lầm là đám xã hội đen du đãng nên suốt ngày mang kiếm với đao ra để dọa giết người. Các thầy vẫn nói, buông đao xuống thành phật chẳng nhẽ quý vị không muốn thành phật mà thành tướng cướp??? (** Xin lưu ý bạn đọc , bọn GHPGVNTN-AQ Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo chụp nón cối cho Phạm Trọng Luật là "công An tôn giáo" vì Phạm Trọng Luật vạch trần tội ác của bọn Việt gian núp trong áo sư tăng)

Thứ hai: Sở dĩ các nhà khoa học trong ủy ban trao giải Nobel Hòa Bình không thể nào đánh giá đúng được tiềm năng của lời kêu gọi bất tuân dân sự của ngài “tốt tu” Quảng Độ nên cần phải làm cho các nhà khoa học đó cũng sử dụng vô chiêu thì mới đánh giá khách quan và trung thực được. Giải pháp là cần phải dịch gấp bản kêu gọi bất tuân dân sự ra Anh ngữ để truyền bá rộng rãi trong giới khoa học xã hội ở Nauy, Thụy Điển, thuyết phục họ cùng hiệp thông với ngài Quảng Độ để cho … Cộng Sản chết sớm.

Thứ ba: Những người phương Tây vốn nặng đầu óc Thiên Chúa Giáo, họ chưa thấu hiểu được sự huyền diệu của đạo Phật. Do đó, với khả năng Anh ngữ và vốn Tây học của mình Đại Lão Hòa Thượng “tốt tu” Thích Quảng Độ cần dịch thêm một bản Phật Quang Đại Từ Điển 18,000 trang sang Anh ngữ để truyền bá đạo Phật nhằm đưa họ thoát khỏi vòi bạch tuộc của Cần Lao Công Giáo.

Thứ tư: Vì sự bất mãn trong đồng phật tử đối với nữ sĩ Ỷ Lan, vì lỗi phạm húy, nên cư sĩ Võ Văn Ái cần có lời khuyên với bà Faulkner nên đổi tên thành Ỷ Ái hoặc Ỷ gì cũng được chứ không nên tiếp tục dùng tên Ỷ Lan.Đồng thời cư sĩ Võ Văn Ái cũng nên chuyển công việc phát ngôn cho Viện Hóa Đạo 2 cho người khác khôn ngoan hơn vì những bê bối trên thực tế đã chứng tỏ năng lực không phù hợp của ông Ái.

Thứ năm: Ngay lập tức chấn chỉnh hàng ngũ giáo phẩm trong giáo hội. Đối với Thích Chánh Lạc, mặc dù đã tu hành đến chức Thượng Tọa, Hòa Thượng, nhưng có ngộ mà không có giác cho nên bị nhục dục sai khiến không thể kiềm chế được bản thân, trước sau không tránh được chuyện làm bậy. Chữa bệnh phải bắt đúng bệnh, bệnh của Thích Chánh Lạc nằm ở hạ bộ, vì vậy muốn giữ tịnh khiết cho thầy thì cần cắt bỏ tinh hoàn quăng xuống sông làm phúc cho cá. Riêng đối với hai thầy Thích Giác Đẳng và Hộ Giác bệnh nằm ở lưỡi vì dù tâm không muốn làm bậy nhưng cái lưỡi uốn éo khôn lường, vì thế mà nay thì bảo không vay tiền, mai thì bảo tiền cúng dường, một thì lại nói vay của hội Phật Giáo Nguyên Thủy, vì vậy cần cắt lưỡi để cái lưỡi khỏi làm tội cái thân cũng như không ảnh hưởng đến uy tín của Giáo Hội.
Những lời trên đây là tâm huyết trăn trở nhiều ngày của một phật tử thuần thành rất mong Đại Lão Hòa Thượng “tốt tu” Thích Quảng Độ cũng như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hoan hỉ giác ngộ.
8/10/2011
Trịnh Tống
---------------------------------------------

Anonymous has left a new comment on your post "Trịnh Tống-Làm Sao Để Chấn Hưng Phật Giáo": 

Để ủng hộ ông Việt Thường, bạn đọc "Tay chơi Hà Nội" xin được mạn phép đóng góp thêm vần thơ ghế đá, cùng toàn dân Việt trong nước và hải ngoại vạch mặt chỉ tên bọn Việt gian đội lốt cộng sản: Bài thơ ghế đá có tựa đề "Muốn tìm tội ác Việt gian?", hoặc "Công thức tìm Việt gian":

"Muốn tìm tội ác Việt gian.
Hán Mao, Hồ chó, Mác Lê cộng vào.
Đảng Hồ tội ác ngàn năm nhân vào.
Cưa đôi Nhất Hạnh trọc đầu sẽ ra."

***
Đối với câu thứ tư, xin toàn dân nước Việt cứ tùy theo công thức trên, vớ được tên Việt gian nào, đúng như ông Việt Thường đã chỉ ra:Từ bọn đầu xỏ cho đến chó săn tay sai, cả đực lẫn cái, thiến rồi chưa thiến, đã bị quỷ sứ bắt rồi hay chưa, đều phải gọi cho đúng tên đúng tội của chúng, đúng Việt gian rồi thì cho chúng nó vào "câu thứ tư" để "cưa xẻ tùy ý". Ví dụ: Đôn Hậu, Trí Quang, Quảng Độ, Văn Lý, Võ Văn Ái...cả ba bốn triệu đứa đảng viên Việt gian CS hãy tự soi gương sờ đầu dần đi là vừa.

Ví dụ:
"Cưa đôi Quảng Độ rậm rầu sẽ ra".
Hoặc:"
"Khứa đôi Võ Ái, Văn lùn sẽ ra".

Xin lưu ý, đã gọi là "công thức" thì phải có "căn nguyên, gốc gác" của nó, không thể cứ tùy tiện mà được. Ai có thêm "công thức" mới, bài vè mới, bất kể, hãy xin đóng góp! trân trọng!

Xin kính mời toàn dân bổ xung cho công thức và vế thứ tư được "hoàn tất". Có Vần thơ ghế đá trên đây hay không thì ngày tận diệt của bọn Việt gian CS cũng cứ đến, phải đến, không thể khác được. Nhưng có một điều chắc chắn là, càng có nhiều người nhận rõ bộ mặt giả nhân giả thú của chúng thực chất chỉ là một lũ Việt gian thì ngày tận diệt của chúng sẽ phải đến gần hơn. 

Cảm ơn BBT và nhà báo Việt Thường.

Trân trọng
Khán Thính giả tại Đức.
Tay chơi Hà Nội
------------------------

********************************************************************************************************************

Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam
& Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam 
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : queme.democracy@gmail.com
Web : http://www.queme.net
********************************************************************************************************************
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TI PARIS NGÀY 10.11.2011
Na Uy kỷ niệm 25 Năm Giải Nhân quyền Quốc tế Rafto – Bài tham luận của Ông Võ Văn Ái tại Hội nghị Chuyên đề về Nhân quyền ở Na Uy
PARIS, ngày 10.11.2011 (QUÊ MẸ) - Từ ngày 4 đến 6.11.2011, Sáng hội Rafto tổ chức Hội nghị chuyên đề về Những thách thức tương lai cho Nhân quyền và lễ trao Giải Nhân quyền Quốc tế Rafto. Đài Á châu Tự do đã có bài tường thuật phát về Việt Nam trong chương trình hôm thứ hai 8.11 vừa qua. Xin mời bạn đọc theo dõi bản ấy tường thuật ấy dưới đây :

Na Uy kỷ niệm 25 Năm Giải Nhân quyền Quốc tế Rafto

Ỷ Lan, RFA, Bergen, Na Uy - 2011-11-07
Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 11 này, Sáng hội Rafto tại Vương quốc Na Uy tổ chức Kỷ niệm 25 Năm Giải Nhân quyền Quốc tế Rafto tại thành phố Bergen.
Khoảng 200 người và tổ chức trong thế giới đáp lời mời về tham dự cùng với 25 vị Khôi nguyên Giải Rafto. Trong số này thiếu hai người vì hoàn cảnh chính trị tại Miến Điện và Việt Nam, bà Aung San Suu Kyi và Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Tuy nhiên ông Võ Văn Ái được Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ nhờ thay mặt ngài đến Bergen phó hội. Và thông điệp thu âm của hai vị đã được phát ra tại hội nghị.

Những thách thức tương lai cho nhân quyền

Bà Shirin Ebadi, Khôi nguyên Giải Rafto và Giải Nobel Hòa bình. Source humanrighthouse
Bà Shirin Ebadi, Khôi nguyên Giải Rafto và Giải Nobel Hòa bình. Source humanrighthouse
Kể từ năm nay, ngoài việc trao giải thường niên, Sáng hội Rafto có sáng kiến tổ chức hai ngày Hội nghị Chuyên đề về “Những thách thức Nhân quyền trong các thập niên tới” trên ba lĩnh vực kinh tế, nhân quyền trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Ông Võ Văn Á được mời tham luận về “Những thách thức tương lai cho nhân quyền”.
Nhân dịp này chúng tôi tìm phỏng vấn một số vị khôi nguyên Giải Rafto. Trước hết là bà Shirin Ebadi, Khôi nguyên Giải Rafto và Giải Nobel Hòa bình. Hỏi về tình hình Iran bà cho biết :
Shirin Ebadi : Tình hình nhân quyền ở Iran ngày một tệ và xấu hơn. Có rất nhiều tù nhân chính trị, nhiều nhà báo bị bắt giam, nhiều sinh viên bị cấm cố. Nạn nghèo đói gia tăng. Tháng bảy vừa qua, Hội đồng Nhân quyền LHQ đã công cử một Báo cáo viên Đặc nhiệm Nhân quyền đến điều tra Iran. Ông đã có bản Phúc trình về tình hình vi phạm nhân quyền khủng khiếp tại nước tôi ngày hôm nay.
Ỷ Lan : Bà có thông điệp gì gửi ra thế giới không thưa bà ?
Shirin Ebadi : Xin đừng ngửa tay nhận thứ tiền bạc dơ bẩn. Xin đừng để cho bọn độc tài ngự trị trong đất nước của bạn. Về các nhà kinh doanh, thì công ty của quý vị hãy xem xét cho thật kỹ rằng nơi xứ sở quý vị làm ăn có tôn trọng nhân quyền hay không, hay quý vị chỉ làm công cụ củng cố cho chính quyền độc tài.
Ỷ Lan : Bà có lời gì nhắn gửi đến các nhà đấu-tranh bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam ?
Shirin Ebadi : Rồi sẽ tới lúc nhân dân đạt thắng lợi. Chắc chắn phải như thế, Xin chớ nản lòng thối chí.
Bà Souhayr Belhassen, Chủ tịch Hội Nhân quyền Tunisia, đồng thời là Chủ tịch Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền
Bà Souhayr Belhassen, Chủ tịch Hội Nhân quyền Tunisia, đồng thời là Chủ tịch Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền.
RFA screen cap.France24
Bà Souhayr Belhassen, Chủ tịch Hội Nhân quyền Tunisia, đồng thời là Chủ tịch Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền cho biết về hiện tình ở Tunisia :
Souhayr Belhassen : Những chi đang xẩy ra tại Tunisia, thật là kỳ diệu.Vừa là một hứa hẹn phi thường vì độc tài bị đánh đổ, kéo theo sự đánh đổ của những tên độc tài khác trong vùng, như chị biết đấy, trường hợp của Khaddafi, của Moubarak, và chúng tôi hy vọng sẽ tới phiên Baschar al-Assad. Nhưng còn một thành công thứ hai cho nền dân chủ, kết quả là cuộc bầu cử hôm 23.10 vừa qua tại Tunisia đưa đảng Hồi giáo vào chính quyền - sự kiện này nói cho đúng không phải là mối đe dọa, nhưng bắt chúng tôi những người tranh đấu bảo vệ nhân quyền, hay tranh đấu cho nữ quyền như tôi phải cảnh giác.
Bà Rebiya Kadeer, nhà lãnh đạo dân chủ Ughur. AFP
Bà Rebiya Kadeer, nhà lãnh đạo dân chủ Ughur. AFP
Là chủ tịch Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền, chúng tôi cùng với bằng hữu và các tổ chức trong thế giới tiếp tục hậu thuẫn sự liên kết với các người đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại Tunisia, để cho các quyền tự do vừa đoạt được, nhất là các quyền cho phụ nữ được phòng giữ.
Có mặt tại hội nghị, là bà Rebiya Kadeer, nhà lãnh đạo dân chủ Ughur. Khi hỏi những gì bà muốn đạo đạt tại hội nghị Rafto, bà nói :
Rebiya Kadeer : Tôi yêu cầu cộng đồng thế giới áp lực Trung quốc mạnh hơn nữa để Trung quốc ngưng các cuộc đàn áp nhân quyền đối với nhân dân Uyghur. Tôi cũng yêu cầu cộng đồng thế giới áp lực Trung quốc trả tự do cho hằng nghìn người Uyghurs đang chết mòn trong tù ngục Trung quốc. Tôi kêu gọi Trung quốc giải thoát cho tất cả người Uyghurs bị cưỡng búc di dân vào lục địa Trung quốc như những lao công rẻ tiền.
Tôi cũng kêu gọi chính quyền Trung quốc ngưng ngay việc thực dân Trung quốc tràn vào Đông Turkistan, và bảo vệ sinh thái vùng này. Hãy để cho toàn thể nhân dân Đông Turkistan được chung sống hài hòa và thống nhất. Tôi cũng kêu gọi chính quyền Trung quốc chịu ngồi xuống đối thoại ôn hòa để đem lại hòa bình và ổn định trong vùng. Tôi cũng kêu gọi thêm rằng, Trung quốc hãy ngừng xâm lấn vào lãnh thổ Việt Nam, ngừng vi phạm nhân quyền đối với nhân dân Việt cũng như tôn trọng mọi quyền của người dân Việt.

Sẽ là một cuộc chiến không ngừng nghỉ

Nhân dịp hội nghị và phát giải Rafto, bà Trude Devland, Thị trưởng thành phố, tổ chức dạ yến tại Điện Hakonshallen, nơi mà từ thế kỷ thứ XIII các vua dùng làm nơi tiếp tân. Bà đọc diễn văn khai hội, nhắc nhở tới lý tưởng nhân quyền và gọi tên từng người đoạt Giải Rafto 25 năm qua đến tham dự, hoặc người đại diện của các vị vắng mặt. Bà đã dành đôi lời riêng biệt gửi tới thính giả Đài Á châu Tự do tại Việt Nam như sau :
Trude Devland : Nhân danh Thị xã Bergen và Sáng hội Rafto, tôi muốn nói rằng chúng tôi không bao giờ quên các bạn. Chúng tôi không bao giờ quên các quyền cơ bản mà nhân dân Việt Nam phải được hưởng trong tư thế con người ở bất cứ tình huống nào. Và chúng tôi quyết đấu tranh cho các bạn với tất cả trái tim chúng tôi, với tất cả mọi phương tiện không ngừng nghỉ !
Bài tham luận của ông Võ Văn Ái trình bày hiện trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam, thách thức mới của Trung quốc trong cuộc xâm lăng trên lãnh thổ và biển, đảo Việt Nam. Ông đề xuất một điều mới, mà ông cho biết như sau :
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.RFA screen capture
Võ Văn Ái : “Chỉ tiêu Tổng sản lượng quốc gia GDP đã thất bại trong việc đo lường mức sống thực của người dân tại các nước độc tài như Việt Nam. Vì vậy tôi kêu gọi Sáng hội Rafto cùng với nhân dân các nước Bắc Âu, trước kia từng đi đầu trong cuộc vận động cho Hòa bình và Hòa giải Việt Nam ở thời chiến, thì nay hãy là bệ phóng cho quan niệm “Tổng Giá Trị Hạnh phúc Quốc dân”, tức GNH (Gross Nationnal Happiness) mà một quốc gia tại Á châu là Bhutan đã thực hiện thành công, và hồi tháng 7 vừa rồi được Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu thông qua”.
Giải Rafto năm nay được trao cho một người Phi châu, ông Frank Mughisha, người Uganda, lãnh tụ phong trào bảo vệ những thiểu số người đòi hỏi quyền tự do luyến ái.
Cuộc lễ trao giải được trang nghiêm tổ chức tại Hí viện thành phố, với những diễn văn ngắn gọn, súc tích, và thơ nhạc hòa quyện xúc động thấu tâm can. Cuộc lễ mở đầu với mấy lời thu âm trích từ Thông điệp của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Hòa thượng nói :
Thích Quảng Độ : “Trước tiên tôi gửi lởi chào mừng nồng nhiệt đến tất cả quý vị khôi nguyên Giải Nhân quyền Quốc tế Rafto nhân lễ kỷ niệm 25 năm tại thành phố Bergen. Chúng ta chưa hề gặp nhau, ấy thế mà chúng ta như cùng một nhà. Một gia đình đặc biệt do một con người đặc biệt lập nên - đó là Giáo sư Thorold Rafto, mà thần trí ông thở phà vào một phong trào đem lại biết bao hứng cảm cho nhân dân trong thế giới.
“Dù chúng ta sống trong những thế giới cách biệt nhau, nói nhiều thứ tiếng khác nhau, phục vụ cho những mục tiêu khác nhau, nhưng chúng ta đều gắn bó nhau trong cùng tiêu đích cho tự do, đấu tranh cho công lý và nhân quyền. Ước gì tôi có thể hóa thành chim để bay tới Na Uy tham dự lễ kỷ niệm 25 Năm Giải Nhân quyền Quốc tế. Đây là niềm hy vọng lớn của tôi”.
Lễ phát giải kết thúc bằng cuộc đi bộ rước đuốc của các khách mời quốc tế, nhân sĩ thành phố do các vị Khôi nguyên Giải Rafto dẫn đầu. Như một dòng sông ánh sáng chảy dài cuồn cuộn trong đêm mờ mịt trên đường phố núi Bergen.
Ỷ Lan, Phóng viên Đài Á châu Tự do tại Bergen, Na Uy.
*****
Dưới đây là toàn văn bản tham luận của Ông Võ Văn Ái tại Hội nghị chuyên đề Rafto do Quê Mẹ dịch từ bản Anh văn :

Những thách thức cho Nhân quyền trong bối cảnh Việt Nam

Tham luận của Ông Võ Văn Ái tại Hội nghị Chuyên đề về Nhân quyền
nhân kỷ niệm 25 Năm Giải Nhân quyền Quốc tế Rafto – 4-6.11.2011
Thưa Ông Chủ tịch
Cùng quý vị Khôi nguyên Giải Rafto, và các Bạn
Tôi rất hân hạnh hiện diện hôm nay tại thành phố Bergen tham dự Kỷ niệm 25 Năm Giải Nhân quyền Quốc tế Rafto. Tôi đại diện cho Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, vị Cao tăng Phật giáo của Việt Nam được trao giải năm 2006. Vì lâm tình trạng quản chế, năm đó Hòa thượng không thể sang Na Uy nhận giải.
Hôm nay, năm năm sau, hoàn cảnh ngài vẫn y như trước. Ngài vẫn là người tù ngay trong chùa viện của ngài ở Saigon, bị cấm tự do di chuyển và không được tự do tiếp xúc với mọi người. Bị tù đày, lưu xứ rồi quản chế suốt ba mươi năm qua chỉ vì những lời kêu gọi ôn hòa của ngài cho tự do và nhân quyền.
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ sẽ vui thích biết bao nếu được đến Na Uy hôm nay. Hòa thượng nói với tôi : “Ước chi tôi là chim, tôi sẽ cùng đạo hữu bay đến Bergen”. Nếu Hòa thường có mặt ở đây, Hòa thượng sẽ trình bày cho quý liệt vị nghe về sự đàn áp và lạm quyền mà nhân dân Việt Nam phải chịu đựng mỗi ngày tại Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ rằng, sự vắng mặt của Hòa thượng mang ý nghĩa mạnh mẽ nhiều hơn một lời tuyên bố. Rằng Việt Nam bắt Hòa thượng phải im lặng và giam cầm một hiền nhân lương hảo không cho nói lên những gì quý liệt vị muốn am tường về chế độ Cộng sản.
Những vi phạm nhân quyền hầu như giống nhau ở khắp mọi nơi, và tình hình ấy ở Việt Nam chỉ khác các nơi khác ở một vài chi tiết so với các tham luận viên đến từ Tân Cương, Mễ Tây Cơ, Uganda, Belarus, Congo. Hôm nay, tôi muốn nhìn xa hơn những vấn đề nhà nước đàn áp và chà đạp những tự do chính trị hay kinh tế, để hướng đến chủ đề mà Sáng hội Rafto kêu gọi chúng tôi tham luận :“Những thách thức tương lai đối với Quyền Con Người” và những phương thức trị liệu mà chúng ta có thể đề xuất để bảo vệ nhân quyền trước những hình thức đột kích mới.
Ở Việt Nam rõ ràng là chúng tôi đang đối diện với những thách thức mới đầy lo ngại. Từ ngày Việt Nam mở cửa đổi mới theo kinh tế thị trường dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản, người ta chứng kiến sự bùng nổ những bất công xã hội, với một thiểu số người cán bộ chỉ huy cao cấp sống trong xa hoa kỳ quái, trong khi đa số dân nghèo quanh thành thị và thôn quê sống qua ngày trong thiếu thốn. Dưới chính sách giải tỏa kinh tế, những dịch vụ cơ bản như y tế và giáo dục đều phải trả tiền, vì vậy dân nghèo không thể đem con cái đến bệnh viện chữa trị, đặc biệt các cháu gái phải bỏ học. Khủng hoảng tài chính tại Việt Nam rất trầm trọng trong năm nay, đưa tới sự lạm phát phi mã lên tới 27% và giá cả thực phẩm, xăng dầu, nhà ở tăng vọt. Các cuộc đình công tại công xưởng, thay vì tìm cách lắng dịu những nỗi bất bình hoặc tăng lương, Việt Nam lại ban hành sắc luật mới bắt những công nhân trả 3 tháng lương cho chủ nếu cuộc đình công bất hợp lệ. Toàn cầu hóa biến thành xí nghiệp bóc lột thân phận người lao động. Nhiều công ty ngoại quốc đã dời công xưởng bên Trung quốc sang Việt Nam vì nhân công ở Việt Nam rẻ hơn lại chẳng có Công đoàn bênh vực cho quyền lợi người công nhân.
Nạn buôn bán phụ nữ và thiếu nữ phát triển một cách hoảng sợ, thường với sự đồng lõa của Công an và giới chức Đảng. Nhiều thiếu nữ Việt Nam đưa sang Trung quốc, nơi thiếu đàn bà vì chính sách một con. Bị bán như gái mải dâm hay để sinh đẻ cho bọn đàn ông không đủ tiền cưới vợ, lắm khi trở thành cuộc hành lạc cho cả làng và sống trong những điều kiện tàn bạo.
Ảnh hưởng của Trung quốc mang lại một thách thức nhân quyền khác. Sự đe dọa của Trung quốc không là chuyện mới mẻ, vì dân tộc chúng tôi đã chịu hàng nghìn năm Bắc thuộc, và nhiều trăm năm chống ngoại xâm để bảo vệ chủ quyền. Nhưng hôm nay đây, chúng tôi đang phải chống trả với một cuộc chiến khác. Trung quốc không xâm lấn chúng tôi bằng quân đội, nhưng với cuộc di dân, nền kinh tế tinh thông và xâm nhập lãnh thổ, lãnh hải.
Ngày nay, hàng nghìn công nhân Trung quốc túa vào Việt Nam để làm việc cho những dự án Trung quốc trúng thầu. Một số dự án này gây nhiều tranh cãi, như việc khái thác Bô-xít trên Tây nguyên, không những tàn phá sinh thái và môi trường các dân tộc ít người, mà còn là mối đe dọa nền an ninh Việt Nam, những làng người Trung quốc dựng lên nơi địa điểm chiến lược vùng biên giới ba nước Việt Nam, Lào và Cam Bốt.
Dưới tiêu chuẩn thông thường, hàng hóa rẻ mạt của Trung quốc tràn ngập chợ búa Việt Nam, gây ra cảnh mất công ăn việc làm. Người Trung quốc không cần chiếu khán nhập nội Việt Nam. Một biên giới Trung Việt dài 1300 cây số ở phía bắc, biến thành vùng buôn lậu cho đủ thứ hàng hóa. Trung quốc đòi hỏi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nơi dung chứa các mỏ dầu và khí đốt, cũng như xâm nhập lãnh hải Việt Nam bắt bớ, bắn giết ngư dân Việt, và xâm phạm trắng trợn các biển, đảo. Hơn ba tháng qua, hàng nghìn người Việt đã xuống đường biểu tình ôn hòa tại Hà Nội và Saigon để phản đối sự xâm lấn này. Nhưng đảng Cộng sản, với đa số lãnh đạo thân Trung quốc, chẳng có phản ứng nào cả. Trái lại còn đàn áp người biểu tình, đồng thời mở rộng vòng tay với Bắc Kinh.
Chúng tôi phải giải quyết sao đây trước những thách thức cháy bỏng này ?
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ nói rằng, vấn nạn Trung quốc chỉ được giải quyết bằng con đường dân chủ, để cho toàn dân có tiếng nói định hướng vận mệnh họ.
Hà Nội thì nói, mọi vấn đề do sự tăng trưởng kinh tế quyết định. Nhân dân cần cơm áo, không cần tự do. Thước đo của tiến bộ là sự tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc dân, tức chỉ tiêu GNP (Gross National Product) (1).
Nhưng chính sách này hoàn toàn thất bại tại Việt Nam. Thực thế, các kinh tế gia trong thế giới ngày nay đều công nhận cung cách theo đuổi sự tăng trưởng GNP, là thước đo giá trị thị trường hàng hóa cùng những sản phẩm quốc dân, không đem lại hạnh phúc. Thực tế, trong cuộc thăm dò mới đây qua 178 quốc gia, một nước nghèo ở Á châu được sắp hạng cao thứ mười trên thang “hạnh phúc”. Quốc gia này là Bhutan, nơi không đo sự tiến bộ bằng Tổng sản phẩm quốc dân, GNP, mà bằng GNH (Gross Nationnal Happiness), Tổng Giá trị Hạnh phúc quốc dân.
Ý niệm GNH được nhà vua lúc bấy giờ, Jigme Wangchuk, phát kiến năm 1972. Nhà vua tin rằng sự phát triển thực sự cho xã hội loài người khi sự phát triển vật chất và tâm linh đi song hành để bổ sung và tăng cường lẫn nhau. Sau khi mở cuộc thăm dò rộng lớn trong quần chúng, nhà vua nhận ra bốn cột trụ cho một xã hội hạnh phúc :
1. Duy trì sự phát triển kinh tế ;
2. Thăng tiến các giá trị văn hóa và tâm linh ;
3. Bảo vệ sinh thái ; và
4. Thiết lập sự cai quản thiện hảo quốc dân (good governance).
Các điều này được đo đạt qua 72 dấu chỉ hình thành qua 9 lĩnh vực, từ phát triển kinh tế đến tâm lý hạnh phúc.
Chính phủ cho thành lập Hội đồng Tổng Giá trị Hạnh phúc quốc dân đệ trình các báo cáo trực tiếp lên Thủ tướng. Hội đồng mở những cuộc thăm dò trong quần chúng, định giá các nhu cầu, và kiểm tra mọi chính sách của chính phủ để bảo đảm sự tăng cường GNH, Tổng Giá trị Hạnh phúc quốc dân. Trong một nước nghèo như Bhutan, giảm nghèo hẳn nhiên phải là việc ưu tiên. Thế nhưng các chính sách lại nhằm thăng tiến hạnh phúc qua mọi thể thức, với một loạt hành động để giáo dục về quan điểm GNH tại học đường. Một trong những thể thức ấy là tọa thiền.
Tọa thiền là một bộ phận tu học của Phật giáo, và Hội đồng đã quan sát và nhận thấy rằng, dù theo bất cứ tôn giáo nào, tọa thiền giúp đỡ cho sự an lạc tinh thần, đặc biệt trị liệu tâm trạng căng thẳng (stress) mà con người đối diện với đời sống hiện đại. Tọa thiền được đưa vào học trình các trường. Mục tiêu, theo họ nói, nhằm cho thiếu nhi được trải nghiệm sự tự tại (stillness) trong đời sống hằng ngày. Vì niềm tự tại có sức mạnh làm tan biến mọi bối rối trong cuộc sống. Tự tại cũng mang lại sự trầm tĩnh. Cung cấp cho trẻ em một nền giáo dục như thế giúp chúng trở thành những công dân lanh lợi và có trách nhiệm khi lớn tuổi.
Triết học của GNH đã làm cho thế giới chú tâm. Tháng 5 vừa qua, tổ chức Kinh tế Hợp tác và Phát triển có trụ sở tại Paris (OEDC, Organization for Economic Cooperation and Development) hoạt động trong 34 quốc gia, đã lập một danh mục gọi là “Danh mục Đời sống hữu hảo của Bạn” (YourbetterLife Index) để lượng giá sự an toàn của người dân, và tìm cách mở rộng danh mục này đến các nền kinh tế vừa nổi trội như Brazil. Do Bhutan đề xướng, tháng 7 vừa qua Đại hội đồng LHQ đã thông qua Quyết nghị công nhận sự mưu cầu hạnh phúc là mục tiêu cơ bản của nhân loại, mục tiêu không tìm thấy trong trong GNP.
Không phải ngẫu nhiên mà hôm nay tôi đưa ra ý niệm trên đây trong cuộc thảo luận tại Bergen về những thách thức cho nhân quyền. Na Uy không hề nói tới GNH, Tổng Giá trị Hạnh phúc quốc dân, thế nhưng, Na Uy đã thiết lập với mô thức riêng của mình về hạnh phúc con người, một xã hội chăm nom lo cho người nghèo, môi sinh, kinh tế và chính trị an toàn cho mọi công dân. Đây chính là kiểu mẫu gợi hứng chúng ta trong cuộc tìm kiếm cho nhân quyền.
Để kết luận, tôi xin cất lời kêu gọi Sáng hội Rafto và tất cả các bằng hữu Na Uy có mặt hôm nay. Trên cao độ của cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua, Bắc Âu là những nước đi đầu kêu gọi cho Hòa bình và Hòa giải các phe phái. Hôm nay, tôi kêu gọi quý vị cũng đi đầu, làm bệ phóng cho sự thức tỉnh toàn cầu về quan điểm độc đáo của Tổng Giá trị Hạnh phúc quốc dân, GNH, như đáp án cho những thách thức để mang lại sự tôn trọng, thăng tiến và hoàn mãn Quyền Con Người trong thế giới.
Xin đa tạ sự lắng nghe của chư liệt vị.
Võ Văn Ái