Monday, November 28, 2011


--------------

Mục đích Đại hội PG của GHPGVNTN- là để suy tôn những tên lưu manh , đại bịp, cướp bóc lên chức vị quan trọng, tức là chỉ có những tên lưu manh giết người mới có thể đi tiếp tục con đường luằ đảo của bọn chúng. 

Lu~ gian manh la` ca'i bo.n cho' ma' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang dda^'y nhe' HO^`NG Ha?i!!! Chu'ng mu*o*.n tie^`n ba' ta'nh va` ba^y gio*` qui.t no*. ro^`i la la`ng la xo'm dda^'y nhe' HO^`NG Ha?i!!! Bo^' khi? no', te^n tieudietcs na`y cu~ng ddang cho*` ca'i lua^.t nha^n qua? se~ ddu*o*.c a'p du.ng ra sao cho ca'i lu~ cho' ma' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang dda^'y!!!
The^' dde^? tro*? la.i va^'n dde^` cu?a Ha.t Na('ng!!!
Bo^' khi? no', Ha.t Na('ng a(n ngang no'i ngu*o*.c co' ha.ng dda^'y nhe'!!! Lu'c tru*o*'c cha.y to^.i cho te^n Cha'nh La.c aka Le^ Kim Cu*o*ng ve^` to^.i ha`nh hung ti`nh du.c tre? em va` ma. li. vu kho^'ng gia ddi`nh na.n nha^n....the^' ba^y gio*` thi` la.i a(n ngang no'i ngu*o*.c dde^? cha.y to^.i cho Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng ve^` to^.i qui.t no*.!!!
Ha.t Na('ng vie^'t: "Trước hết, tôi xin cám ơn ông tieudietcs đã nhanh chóng gửi lại email dưới đây để tôi có thể xác định lại danh xưng của chùa và Giáo Hội mà tôi đã nhớ lộn đã viết sai tên Chùa và tên Giáo Hội trong email lần trước. Tôi muốn xác định lại danh xưng Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, không phải Giáo Hội Phật giáo Tăng Gìa Khất Sĩ, và Chùa Phật Tổ Thích Ca chứ không phải Chùa Phật Tổ Như Lai."
-----
The^' chuye^.n Ha.t Na('ng vie^'t sai dde^? ro^'ng co^? ddem ta`i kho^n lie^`n ra dde^? cha.y to^.i cho Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng nhu*ng dda~ nha^.n mi`nh vie^'t sai thi` ca'i vi' du. cu?a Ha.t Na('ng no' sai tu*` lu'c ban dda^`u ro^`i pha?i kho^ng na`o??? Sao gio*` la.i co`n ro^'ng co^? tie^'p dde^? tie^'p tu.c ba`o chu*~a cho ca'i sai cu?a mi`nh ddo' Ha.t Na('ng???
Ha.t Na('ng vie^'t: "1_ Trên giấy mượn nợ do 3 ông Nguyễn Văn NGhiem ký là đại diện Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Chùa Phật Tổ Thích Ca Thụy Sĩ, Huỳnh Sang là Thủ Qũy, ông Trần Văn Long là Kiểm Soát ký. Đây là vấn đề tôi đã đưa ra ví dụ trong email lần trước. Nếu như hai vị HT Thích Hộ Giác và TT Thích Giác Đẳng đã ký tên mượn nợ từ ngân qũy của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy thì xin hỏi các ông tieudietcs và AoNhaBinh Minh Dung hai Ngài sẽ phải trả tiền cho ai?"
------
Chuye^.n ddo*n gia?n nhu* the^' na`y ma` Ha.t Na('ng co`n kho^ng bie^'t sao??? the^' Lua^.t pha'p dda^`y mi`nh cu?a Ha.t Na('ng cha.y ddi dda^u he^'t ro^`i??? DDa.i die^.n Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y CU~NG LA` Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~ la` o^ng Huy`nh Sang co' ky' te^n trong Contract (Gia^'y Vay Tie^`n) ma` hai te^n Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng mu*o*.n thi` ba^y gio*` hai te^n Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng pha?i tra? tie^`n la.i cho Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y CU~NG LA` (aka) Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~ chu*' tra? cho ai ba^y gio*` Ha.t Na('ng??? The^' co`n Ha.t Na('ng nghi~ Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng pha?i tra? tie^`n cho ai ne`???
Ha.t Na('ng vie^'t tie^'p: "2_ Hiện nay Chùa Phật Tổ Thích Ca có dòn đứng dưới danh xưng Hội Phật Giáo Nguyên Thủy và sinh hoạt theo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy nữa hay không? Hay đã không còn mang danh xưng Hội Phật Giáo Nguyên Thủy và cũng không còn sinh hoạt theo đường hướng của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, cũng như không còn ai hoặc ngân qũy của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy trong Chùa Phật Tổ Thích Ca nữa?"
------
The^' phi'a tre^n thi` tieudietcs ke`m theo mo^.t bu*'c thu* ma` dda.i die^.n cu?a ban tri. su*. la` O^ng Huy`nh Sang cu?a Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~ go*?i va`o nga`y 29, tha'ng 7, na(m 2011!!! Ro~ ra`ng la` va`o na(m 1995 cu~ng O^ng Huy`nh Sang dda.i die^.n cho Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~, thi` tho*`i gian hie^.n nay na(m 2011 dda.i die^.n dde^? ddo`i no*. cu~ng la` O^ng Huy`nh Sang cu?a ban tri. su*. Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~ !!! The^' thi` Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca va^~n co`n ddo' chu*' co' cha.y ddi dda^u dda^u Ha.t Na('ng??? Nhi`n la.i ca'i Contract "Gia^'y Vay Tie^`n" dde^? kho^n lie^`n ra chu't nu*~a Ha.t Na('ng!!!

Ha.t Na('ng vie^'t tie^'p: " Như vậy thì người của Chùa Phật Tổ Thích Ca KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÒI SỐ TIỀN DO 2 NGÀI ĐÃ KÝ TÊN MƯỢN CỦA HỘI PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY."
------
Bo^' khi? no', trong Contract "Gia^'y Vay Tie^`n" co' ghi ro~ ra`ng ra(`ng Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y (Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca) thi` Ha.t Na('ng nghi~ Ho^. Gia'c va` Gia'c Dda(?ng mu*o*.n tie^`n cu?a ai??? The^' trong ba`i tru*o*'c tieudietcs vie^'t ra(`ng "The^' trong khi nguyen nguyen cu?a ca'i go.i la` LLCSCHPG ke^u va^'t ddi hi`nh thu*'c di. bie^.t nho? to nga~ cha^'p, Ha.t Na('ng thi` gia?ng ve^` kho^ng vu*o*'ng ba^.n kho^ng bi. lo^i cuo^'n trong tra^`n ca?nh!!!! Thi` ma^'y tua^`n qua tieudietcs la.i tha^'y nguyen nguyen va` Ha.t Na('ng cu*' di. bie^.t nho? to vu*o*'ng ba^.n va` bi. lo^i cuo^'n va`o ca'i "Danh = Te^n" cu?a mo^.t Ho^.i Pha^.t Gia'o be^n Thu.y Si~ ma` hai te^n ho^? mang Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng dda~ mu*o*.n 200,000 quan Thu.y Si~ tu*` no*i a^'y!!! The^' thi` Ha.t Na('ng co`n cha^'p nhie^`u thu*' la('m dda^'y nhe' Ha.t Na('ng!!!" ...thi` co' sai chu't na`o dda^u???
Ne^'u du*.a va`o Pha'p Lua^.t ma` cho ra(`ng hai ca'i te^n=danh la` hai ca'i co* so*? kha'c nhau (two separate entities) thi` pha?i co' chu*~ "AND = VA`" pha?i kho^ng Ha.t Na('ng??? Ha.t Na('ng ra`nh lua^.t pha'p la('m ddu'ng kho^ng na`o??? The^' ne^'u cho ra(`ng "Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y" la` 1 entity (co* so*? thu*' nha^'t) va` "Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca" la` 1 entity kha'c (co* so*? thu*' nhi`n) thi` trong Contract "Gia^'y Vay Tie^`n" pha?i ghi ra(`ng: "Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng cu`ng ddi.a chi? tre^n, nay tho?a thua^.n vo*'i Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y VA` Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca, mu*o*.n so^' tie^`n 200,000Fs." DDu'ng kho^ng Ha.t Na('ng??? The^' nhi`n qua nhi`n la.i trong contract"Gia^'y Vay Tie^`n" thi` te^n tieudietcs na`y dda^u tha^'y chu*~ "VA`" dde^? chu*'ng to? ra(`ng "Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y" va` "Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca" la` hai trung ta^m kha'c nhau dda^u na`o??? Hay Ha.t Na('ng cho*i chie^u KHO^NG CO', CO' KHO^NG ro^`i phan ba^.y nu*~a ro^`i???
Va` khi ky' te^n thi` pha?i co' rie^ng hai pha^`n dda.i die^.n cho 1 entity la` Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y va` 1 entity kha'c la` Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca!!! The^' trong contract "Gia^'y Vay Tie^`n" thi` te^n tieudietcs na`y chi? tha^'y MO^.T dda.i die^.n be^n phi'a cho vay tie^`n la` Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y, Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca!!! Kho^ng co' mo^.t co* so*? hoa(.c trung ta^m thu*' hai dde^? cho vay tie^`n!!! Ddu'ng kho^ng Ha.t Na('ng???

Ha.t Na('ng vie^'t tie^'p: "Nay không còn là Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Chùa Phật Tổ Thích Ca nữa mà chỉ là Chùa Phật Tổ Thích Ca mà thôi, các ông đem giấy nợ mà các ông đại diện Hội Phật Giáo Nguyên Thủy để đi đòi, ngõ hầu muốn cướp số tiền của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, như vậy khi ra tòa sẽ phán xét các ông tội mưu đồ cướp tài sản riêng của Hội. "
------
The^' trong vu. Court cases ha`nh hung ti`nh du.c tre? em (Civil va` Criminal) cu?a te^n Cha'nh La.c aka Le^ Kim Cu*o*ng thi` Ha.t Na('ng gom hai la.i tha`nh mo^.t dde^? bi.p thie^n ha. ve^` ke^'t qua? cu?a HAI vu. kie^.n kha'c nhau!!! The^' trong tru*o*`ng ho*.p Vay Tie^`n 200,000 quan Thu.y si~ cu?a hai te^n Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng thi` Ha.t Na('ng la.i ta'ch ra mo^.t co* so*? tha`nh hai trung ta^m kha'c nhau dde^? mo^.t la^`n nu*~a dde^? bi.p thie^n ha.!!! Bo^' khi? no', tuy hai ma` mo^.t tuy mo^.t ma` ai thi` cu~ng kha'c gi` ca'i tro` Kho^ng Co', Co' Kho^ng cu?a Ha.t Na('ng ma` bo.n tu hu' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang thu*o*`ng ddem ra dde^? bi.p thie^n ha. pha?i kho^ng na`o???
Ha.t Na('ng vie^'t tie^'p: "Là Phật Tử thì ai cũng biết có Tam Quy và Ngũ Giới. Tam Quy đó là : Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Ngũ Giới đó là : Không Sát Sanh, Không Trộm Cắp, Không Tà Dâm, Không Nói Dối, Không Dùng Chất Say


Trong trường hợp nợ nần này các ông đã phạm vào giới 1, 2 và 4, vì sao? Vì trong khi tiền đó là của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy cho mượn, các ông không phải là chủ của số tiền đó mà các ông cố gắng phao vu lên rằng tiền đó là của các ông cho mượn và bêu rêu các Thầy là quỵt nợ. Như vậy các ông đã có ý đồ cướp tiền của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, đồng thời các ông muốn triệt hạ cho được uy tính của các Thầy, khiến cho các Thầy bị nhục và danh tiếng cũng bị hủy hoại. Đây là những tội nghiệp các ông đã phạm vào 3 giới Sát Sanh, Trộm Cắp, Nói Dối.
------
Pha?i ro^`i!!! Ha.t Na('ng dda^u bie^'t kha^?u nghie^.p la` gi` vi` Ha.t Na('ng co' bao gio*` no'i do^'i dda^u??? Ha.t Na('ng chi? no'i sai su*. tha^.t tho^i pha?i kho^ng na`o??? The^' sai thi` pha?i su*?a ddu'ng kho^ng Ha.t Na('ng??? Va` Ha.t Na('ng dda~ no'i sai trong ba`i post tru*o*'c ve^` ca'i te^n "Gia'o Ho^.i Pha^.t Gia'o Ta(ng Gia` Kha^'t Si~" ro^`i ddu'ng kho^ng na`o??? the^' trong ba`i post na`y thi` tieudietcs tha^'y Ha.t Na('ng kho^ng no'i do^'i ma` la.i no'i sai su*. tha^.t nu*~a ro^`i dda^'y nhe'!!! Ha.t Na('ng cho ra(`ng "ca'c o^ng" thi` trong ddo' co' te^n tieudietcs na`y "co^' ga('ng phao vu le^n ra(`ng tie^`n ddo' la` cu?a ca'c o^ng cho mu*o*.n..." Bo^' khi? no', the^' te^n tieudietcs co' cho tie^`n 200,000Fs la` cu?a te^n tieudietcs na`y cho mu*o*.n bao gio*` ddo' Ha.t Na('ng??? Trong ba`i post tru*o*'c va` tu*` tru*o*'c dde^'n nay te^n tieudietcs na`y va^~n cho thie^n ha. tha^'y 200,000 quan Thu.y si~ la` cu?a Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y (Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca) dda~ cho hai te^n Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng mu*o*.n kia ma`??? Ha.t Na('ng tu cao qua' ne^n nhi`n tha^'y nhie^`u thu*' ma` te^n tieudietcs na`y kho^ng tha^'y dda^'y nhe' Ha.t Na('ng!!!
Ha.t Na('ng vie^'t tie^'p: "Ngoài sự việc các ông vu khống, nói dối cho các Ngài là quỵt tiền nợ của các ông hay của Phật Tử Chùa Phật Tổ Thích Ca ra, tôi hoàn toàn không chia xẻ hoặc góp ý gì với những lời các ông cùng chị nguyennguyen tranh luận với nhau, bỡi các ông hiện đang mang bản chất của cái CÓ phàm trần thì làm sao hiểu được cái KHÔNG Nhà Phật. Đã là không có đủ căn tánh để thâm thấu thì cho dù có nói bao nhiêu đi nữa các ông cũng không hiểu, như vậy thì đã là KHÔNG ĐÚNG CƠ, KHÔNG ĐÚNG THỜI, KHÔNG ĐÚNG NGƯỜI để Giảng Pháp, nếu tôi vì lời kêu gọi của ông tieudietcs mà miễn cưởng Giảng Pháp Không cho ông thì ví như tôi là một kẻ không hiểu gì về lời Phật dạy sao?"
------
The^' thi` khi Ha.t Na('ng co' lo*`i qua tie^'ng la.i ddem ta`i kho^n lie^`n ra dde^? tranh bie^.n vo*'i te^n tieudietcs na`y thi` Ha.t Na('ng co' ba?n cha^'t cu?a ca'i CO' pha`m tra^`n kho^ng??? The^' khi te^n tieudietcs na`y o*? pha`m tra^`n thi` tha^'y co' te^n na`o nhu* Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng mu*o*.n tie^`n ngu*o*`i kha'c thi` co' tra'ch nhie^.m pha?i tra? tho^i!!! Ddo' la` chuye^.n cu?a DDO*`I pha?i kho^ng Ha.t Na('ng??? The^' Ha.t Na('ng quy? y ma^'y gio*'i ro^`i Ha.t Na('ng??? Ha.t Na('ng co' the^? cho te^n tieudietcs na`y bie^'t ddu*o*.c kho^ng??? 
Ha.t Na('ng vie^'t tie^'p: "Ông tieudietcs bảo tôi là khôn liền nhưng thật chất nhìn qua những bằng chứng các ông đưa ra và những việc các ông làm thì ai cũng rõ các ông mới chính là những kẻ KHÔN LIỀN. Hãy nhìn lại những gì ông đưa ra làm bằng chứng và tìm hiểu theo pháp luật trước khi nói, đừng đem giọng điệu ngang như cua, ngu như bò, láo như Vẹm ra mà đàn áp lên người khác, các Thầy tu hành nên không trả lời, cũng không quan tâm tới việc các ông làm, nhưng Phật Tử chúng tôi là hàng BẢO VỆ CHÁNH PHÁP, BẢO VỆ TAM BẢO, chúng tôi sẽ lên tiếng và sẽ đối chất với các ông cho đến cùng."
------
Dde^? tieudietcs post la.i ddoa.n trong ba`i lu'c tru*o*'c!!!
The^' khi a'p du.ng cho ma^'y te^n ho^? mang ba^.n a'o ca` sa tu ha`nh ho*n 30 na(m thi` cuo^'i cu`ng ca'i gi` cu~ng KHO^NG ca?!!! Thi' du. nhu* mu*o*.n 200,000 quan Thu.y Si~ thi` KHO^NG TRA?!!! Vi` chu'ng co' mu*o*.n nhu*ng va.n hu*~u chi? la` KHO^NG!!! Bo^' khi? no', ne^n du*o*'i ca'i nhi`n cu?a chu'ng thi` chu'ng KHO^NG mu*o*.n 200,000 quan Thu.y Si~!!! Ma` ne^'u dda~ tha^'y va.n hu*~u chi? la` KHO^NG thi` coi nhu* KHO^NG co' ai ddo`i!!! Ne^n coi nhu* la` KHO^NG co' chuye^.n gi` xa^?y ra ca?!!! Chi? co' 200,000 quan Thu.y Si~ lu'c tru*o*'c CO' trong tay ba' ta'nh ma` hie^.n gio*` KHO^NG co' ddo^`ng quan na`o ca?!!! The^' thi` 200,000 quan ddo' cha.y ddi dda^u??? Cho du` co' gia^'y chu*'ng nha^.n cho tha^'y con so^' 200,000 quan cha.y tu*` no*i na`y sang no*i no. nhu*ng vi` va.n hu*~u chi? la` KHO^NG thi` coi nhu* la` KHO^NG tha^'y, KHO^NG bie^'t, KHO^NG nha^.n, va` di~ nhie^n la` KHO^NG tra? pha?i KHO^NG na`o??? Bo^' khi? no', bo.n chu'ng tha`nh Pha^.t he^'t tro*n ro^`i!!! Ca'i gi` cu~ng KHO^NG KHO^NG KHO^NG ca?!!!
tieudietcs!!!

P.S. Chu'ng ba^y cha.y ddi dda^u??? Ma` AI cho chu'ng ba^y cha.y???

Tie^u Die^.t Co^.ng Sa?n!!!

Gie^'t cha(?ng tha mo*'i la` tha`nh vie^.c!
Che'm cha(?ng nu*o*ng mo*'i die^.t qui? ru*`ng!
Quye^'t ta^m tie^'n bu*o*'c cha(?ng ngu*`ng!
DDa^`u tra^u ma(.t ngu*.a kho' mu*`ng Ky` Ba!!!
---------- Forwarded message ----------
From: honghai <honghai386@...>
Date: 2011/10/27
Subject: Áo Nhà Binh "bộ đội" , TDCS , Phạm Luật, là VGCS !chínhcMột lũ giòi bọ gian manh

Ao' Nha` Binh " bộ đội " + Pha.m Luật + Tiêu Diệt CS là những tên lính khố xanh khố đỏ ,quen thói cướp giật , lường gạt , hù dọa ,gian manh , du côn , du đảng : những tên nầy là những tên vô loại thất học , theo thưc dân Pháp hống hách ngang tàn với đồng bào VN quen rồi; cho nên bọn sâu bọ nầy làm theo chỉ thị 36 CSVN đánh phá các tôn giáo hiện tại thì không có gì là lạ . 

Mục đích của bọn gian manh nầy làm bất cứ việc gì hể có lợi cho bọn chúng , lòng tham lam danh lợi đã làm mờ mắt nên bọn chúng đâu phân biệt đúng hay sai .

Hãy xem bọn nầy như loài giun ,sán, sâu , bọ quen sống trong cảnh dành giựt ,đấu tố; bọn chúng cũng chẳng làm gì được ai mà chị Hương Trần tổn hơi lý luận dạy dỗ . Hãy để cho nghiệp lực nhân qủa chúng tạo ra tự chuốc lấy !


VoBatPhi


Expand all
Collapse all

Nhờ chuyển: Xin mượn bằng chứng lá thư mượn nợ này để chỉ cho ông tieudietcs biết ai mới chính là kẻ KHÔN LIỀN v/v Nhờ chuyển: Trả lời những lời ngang ngược của ông Áo Nhà Binh Minh Dung và chỉ dạy cho ông thế nào là Biết Thì Thưa Thốt, Không Biết Thì Dựa Cột Mà Nghe v/v biết thì nói không biết thì ngồi nghe, đừng làm chuyện ruồi bu....
XInbox

X

Reply
More|
Huong Tran to tieudietcs, augustinus, ngoxuanhung, josephpham62, minhdung_ch, viengiactu, caocan2000, biendongmientr., luatp, ao_nhabinh, anquantran, ducqn2, nbtran76, ddpghh, hoinghi, honghanh75,honamtran5, hathanh1956, vanctnguyen, hung1106, luutrungkhao, kynguyen2000ts, PhoNang, vuicuoi, anh_vu_van, binhan5953
show details 10:19 AM (2 hours ago)

Thưa ông tieudietcs cùng qúy vị d/d và ông AoNhaBinh Minh Dung,


Trước hết, tôi xin cám ơn ông tieudietcs đã nhanh chóng gửi lại email dưới đây để tôi có thể xác định lại danh xưng của chùa và Giáo Hội mà tôi đã nhớ lộn đã viết sai tên Chùa và tên Giáo Hội trong email lần trước.


Tôi muốn xác định lại danh xưng Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, không phải Giáo Hội Phật giáo Tăng Gìa Khất Sĩ, và Chùa Phật Tổ Thích Ca chứ không phải Chùa Phật Tổ Như Lai.


Sau đây tôi xin được chân thành chia xẻ với ông tieudietcs những bằng chứng ông đưa ra về món nợ đó như sau:


1_ Trên giấy mượn nợ do 3 ông Nguyễn Văn NGhiem ký là đại diện Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Chùa Phật Tổ Thích Ca Thụy Sĩ, Huỳnh Sang là Thủ Qũy, ông Trần Văn Long là Kiểm Soát ký. Đây là vấn đề tôi đã đưa ra ví dụ trong email lần trước. Nếu như hai vị HT Thích Hộ Giác và TT Thích Giác Đẳng đã ký tên mượn nợ từ ngân qũy của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy thì xin hỏi các ông tieudietcs và AoNhaBinh Minh Dung hai Ngài sẽ phải trả tiền cho ai?


2_ Hiện nay Chùa Phật Tổ Thích Ca có dòn đứng dưới danh xưng Hội Phật Giáo Nguyên Thủy và sinh hoạt theo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy nữa hay không? Hay đã không còn mang danh xưng Hội Phật Giáo Nguyên Thủy và cũng không còn sinh hoạt theo đường hướng của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, cũng như không còn ai hoặc ngân qũy của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy trong Chùa Phật Tổ Thích Ca nữa?


Hai câu hỏi này đưa ra cho các ông tự trả lời, riêng bản thân tôi cũng như qúy Ngài thuộc GHPGVNTN VP I & ÌI VHĐ cũng như Phật Tử thuận thành đều biết rõ Chùa Phật Tổ Thích Ca không còn đứng dưới danh xưng của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy nữa, và những người lãnh đạo trong Hội Phật Giáo Nguyên Thủy cũng như ngân qũy của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy không còn nằm trong lĩnh vực hoặc nơi sinh hoạt của Chùa Phật Tổ Thích Ca nữa. Như vậy thì người của Chùa Phật Tổ Thích Ca KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÒI SỐ TIỀN DO 2 NGÀI ĐÃ KÝ TÊN MƯỢN CỦA HỘI PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY.


Như nơi chữ ký của 3 ông Nghiêm, Sang, Long là ĐẠI DIỆN, vậy thì như trong email trước tôi đã có ví dụ: Ông Smith là người đại diện cho Bank of America ký giấy tờ với tôi chấp nhận cho tôi mượn nợ, như vậy khi tôi trả nợ thì tôi chỉ trả cho Bank of America mà thôi, tôi không trả cho ông Smith. Trong vấn đề này cũng thế thôi, ông Nghiêm, Sang, Long đều là những người làm việc trong Hội Phật Giáo Nguyên Thủy và đại diện cho Hội để cho các Ngài mượn tiền, như vậy chỉ có Hội Phật Giáo Nguyên Thủy mới có quyền truy tố 2 Ngài ra tòa án nếu 2 Ngài không trả tiền nợ, 3 ông Nghiêm, Sang, Long không có quyền gì để truy tố hoặc lên tiếng về vấn đề nợ nần này, bỡi trên giấy nợ không có ông nào ký chính mình là chủ nợ và số tiền đó từ nơi ngân qũy của mình bỏ ra.


Nay không còn là Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Chùa Phật Tổ Thích Ca nữa mà chỉ là Chùa Phật Tổ Thích Ca mà thôi, các ông đem giấy nợ mà các ông đại diện Hội Phật Giáo Nguyên Thủy để đi đòi, ngõ hầu muốn cướp số tiền của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, như vậy khi ra tòa sẽ phán xét các ông tội mưu đồ cướp tài sản riêng của Hội.


Trên giấy trắng mực đen ông tieudietcs đưa ra đã rõ ràng, các ông chỉ dám đem vấn đề nợ nần này bêu rêu trên diễn đàn, hòng mong những người nhẹ dạ, ngu si, không hiểu biết về luật pháp tin lời các ông, nhưng các ông phải nhớ rằng, thế gian này có rất nhiều người có học thức, Phật Tử cũng có nhiều người có học thức và kiến thức, cho dù đời cha, mẹ, ông, bà của họ không hiểu luật pháp thì bản thân họ cũng hiểu, họ sẽ giải thích rõ ràng cho gia đình họ được hiểu, bỡi thế cho nên bao lâu nay các ông rêu rao chuyện này ngoài diễn đàn nhưng chẳng đi tới đâu cả, đó là bỡi vì PHẬT TỬ KHÔNG NGU, người đời cũng không ngu để nghe lời láo khoét như cộng sản của các ông.


Vừa qua tôi đã dạy cho ông tieudietcs về luật pháp, sau đây tôi sẽ dạy cho ông về Đạo Pháp:


Là Phật Tử thì ai cũng biết có Tam Quy và Ngũ Giới. Tam Quy đó là : Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Ngũ Giới đó là : Không Sát Sanh, Không Trộm Cắp, Không Tà Dâm, Không Nói Dối, Không Dùng Chất Say


Trong trường hợp nợ nần này các ông đã phạm vào giới 1, 2 và 4, vì sao? Vì trong khi tiền đó là của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy cho mượn, các ông không phải là chủ của số tiền đó mà các ông cố gắng phao vu lên rằng tiền đó là của các ông cho mượn và bêu rêu các Thầy là quỵt nợ. Như vậy các ông đã có ý đồ cướp tiền của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, đồng thời các ông muốn triệt hạ cho được uy tính của các Thầy, khiến cho các Thầy bị nhục và danh tiếng cũng bị hủy hoại. Đây là những tội nghiệp các ông đã phạm vào 3 giới Sát Sanh, Trộm Cắp, Nói Dối.


Ngoài sự việc các ông vu khống, nói dối cho các Ngài là quỵt tiền nợ của các ông hay của Phật Tử Chùa Phật Tổ Thích Ca ra, tôi hoàn toàn không chia xẻ hoặc góp ý gì với những lời các ông cùng chị nguyennguyen tranh luận với nhau, bỡi các ông hiện đang mang bản chất của cái CÓ phàm trần thì làm sao hiểu được cái KHÔNG Nhà Phật. Đã là không có đủ căn tánh để thâm thấu thì cho dù có nói bao nhiêu đi nữa các ông cũng không hiểu, như vậy thì đã là KHÔNG ĐÚNG CƠ, KHÔNG ĐÚNG THỜI, KHÔNG ĐÚNG NGƯỜI để Giảng Pháp, nếu tôi vì lời kêu gọi của ông tieudietcs mà miễn cưởng Giảng Pháp Không cho ông thì ví như tôi là một kẻ không hiểu gì về lời Phật dạy sao?


Ông tieudietcs bảo tôi là khôn liền nhưng thật chất nhìn qua những bằng chứng các ông đưa ra và những việc các ông làm thì ai cũng rõ các ông mới chính là những kẻ KHÔN LIỀN. Hãy nhìn lại những gì ông đưa ra làm bằng chứng và tìm hiểu theo pháp luật trước khi nói, đừng đem giọng điệu ngang như cua, ngu như bò, láo như Vẹm ra mà đàn áp lên người khác, các Thầy tu hành nên không trả lời, cũng không quan tâm tới việc các ông làm, nhưng Phật Tử chúng tôi là hàng BẢO VỆ CHÁNH PHÁP, BẢO VỆ TAM BẢO, chúng tôi sẽ lên tiếng và sẽ đối chất với các ông cho đến cùng.


HNTTFrom: tieudietcs <tieudietcs@...>
To: tieudietcs@yahoogroups.com; Huong Tran <hatnangusa@...>
Sent: Wednesday, October 26, 2011 10:16 PM
Subject: Fwd: Nhờ chuyển: Trả lời những lời ngang ngược của ông Áo Nhà Binh Minh Dung và chỉ dạy cho ông thế nào là Biết Thì Thưa Thốt, Không Biết Thì Dựa Cột Mà Nghe v/v biết thì nói không biết thì ngồi nghe, đừng làm chuyện ruồi bu....

--------------------
tieudietcs tha^'y Ha.t Na('ng dda~ kho^n lie^`n ve^` nhie^`u va^'n dde^` tru*o*'c kia dde^? da.y cho te^n tieudietcs na`y the^' na`o la` Lua^.t Pha'p va` the^' na`o la` DDa.o Pha'p!!! Trong ba`i vie^'t phi'a du*o*'i cu?a Ha.t Na('ng thi` mo^.t la^`n nu*~a co' dde^` ca^.p dde^'n DDa.o Pha'p va` Lua^.t Pha'p!!! The^' nhu*ng cu~ng vi` ca'i kho^n lie^`n cu?a Ha.t Na('ng ma` no' cho thie^n ha. tha^'y ca'i bo.n dde^. tu*? cu?a bo.n dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a ho^? mang quo^'c doanh GHPGVNTN A^'n Quang no' xa?o ngo^n xa?o quye^.t xa?o tra' ra sao!!!

Ba^y gio*` du*.a va`o ba`i vie^'t cu?a nguyen nguyen ma` tieudietcs co' go'p y' va`o nhe' Ha.t Na('ng!!!

nguyen nguyen co' vie^'t: "Một số người không hiểu như các ông cho rằng Niệm Phật Đường nhỏ bé như cái Am, cái Cốc, không to lớn như chùa và không đủ tiện nghi trong các công tác sinh hoạt Phật giáo, nhưng thực sự Niệm Phật Đường và Chùa cũng giống nhau thôi!"

Va` sau ddo', nguyen nguyen vie^'t tie^'p: "Người Phật tử học Phật thấm nhuần giáo lý Phật Đà, qua trình độ trung cấp Phật học ai cũng đều hiểu rằng ý nghĩa sắc không của Phật giáo, vạn hữu chỉ là không! Không lớn, không bé, không nhỏ, không to, không có thanh hương vi xúc pháp và NẾU biết được như thế, thì ĐIỀU CỐT YẾU phải vất đi những hình thức dị biệt, ngã chấp mới mong cầu thành Phật."
-------------------
Ha.t Na('ng tha^'y nguyen nguyen gia?i thi'ch ca'i KHO^NG cu?a su*. hie^.n hu*~u nho? to dde^? ddi dde^'n ke^'t lua^.n cho ra(`ng o^ng Minh Dung co' ca'i 'kie^'n thu*'c no^ng ca.n va` ca'i ta^m he.p ho`i" va.ch la' ti`m sa^u ddu'ng kho^ng na`o??? Va` nhu*~ng chuye^.n qua la.i giu*~a o^ng Minh Dung va` nguyen nguyen cu~ng vo`ng quanh hai te^n Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng mu*o*.n 200,000 quan thu.y si~ sau bao nhie^u na(m ro^`i ma` dde^'ch chi.u tra?!!! DDu'ng kho^ng Ha.t Na('ng!!!
Cu~ng du*.a va`o ba`i cu?a nguyen nguyen thi` ca'i KHO^NG ma` nguyen nguyen muo^'n no'i dde^'n, pha^`n nhie^`u la` "Sa('c Kho^ng" ke`m theo "Cha^'p Kho^ng" cu?a Ha.t Na('ng!!! Ddu'ng kho^ng na`o??? Ha.t Na('ng ne^n go'p y' vo*'i nguyen nguyen trong ca'i go.i la` Lu*.c Lu*o*.ng Cu* Si~ Cha^'n Hu*ng Pha^.t Gia'o mo*'i ddu'ng chu*' Ha.t Na('ng!!! Ha.t Na('ng tha^'y ca'i LLCSCHPG cu?a Ha.t Na('ng no' xa?o ngo^n ddu? be^` tha^'y kho^ng na`o??? Ddo^i lu'c co' ta`i kho^n lie^`n thi` kho^ng to^'t dda^u Ha.t Na('ng!!!
The^' trong khi nguyen nguyen cu?a ca'i go.i la` LLCSCHPG ke^u va^'t ddi hi`nh thu*'c di. bie^.t nho? to nga~ cha^'p, Ha.t Na('ng thi` gia?ng ve^` kho^ng vu*o*'ng ba^.n kho^ng bi. lo^i cuo^'n trong tra^`n ca?nh!!!! Thi` ma^'y tua^`n qua tieudietcs la.i tha^'y nguyen nguyen va` Ha.t Na('ng cu*' di. bie^.t nho? to vu*o*'ng ba^.n va` bi. lo^i cuo^'n va`o ca'i "Danh = Te^n" cu?a mo^.t Ho^.i Pha^.t Gia'o be^n Thu.y Si~ ma` hai te^n ho^? mang Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng dda~ mu*o*.n 200,000 quan Thu.y Si~ tu*` no*i a^'y!!! The^' thi` Ha.t Na('ng co`n cha^'p nhie^`u thu*' la('m dda^'y nhe' Ha.t Na('ng!!!
The^' tieudietcs co' ke`m theo "Gia^'y Vay Tie^`n" ma` ddo^i be^n co' ky' ke^'t va` coi ddo' la` mo^.t Contract va^.y!!!
DDe^? ddi va`o pha^`n mu*o*.n tie^`n 200,000 quan thu.y si~ nhe' Ha.t Na('ng!!!
Ha.t Na('ng vie^'t: "Vấn đền mượn số tiền 200,000 quan Thụy Sĩ đó là điều hiễn nhiên có thật, bỡi nó là pháp trần có hình tướng thì làm sao gọi là không được, vì thế cho nên một khi có tiền để mượn thì phải có chủ của tiền mượn đó. Chủ của số tiền 200,000 quan Thụy Sĩ đó là ngân qũy của Giáo Hội Phật Giáo Tăng Gìa Khất Sĩ. Đã là có chủ nhân thì phải trả cho đúng người, nếu trả sai người thì tức là LẦM LẪN. Trong các pháp của thế nhân có một loại gọi là LUẬT PHÁP, luật đã định mượn của ai thì trả lại cho người đó, trả sai người cũng bằng như là chưa từng trả, để tôi lấy một ví dụ để cho ông tiêu diệt cư sĩ và ông luật phạm v..v.. dễ hiểu như sau:"--------------------
The^' trong "Gia^'y Vay Tie^`n" co' gi` no'i dde^'n "Gia'o Ho^.i Pha^.t Gia'o Ta(ng Gia` Kha^'t Si~" dda^u Ha.t Na('ng??? Bo^' khi? no', hay la` Ha.t Na('ng cho*i tro` Co' Kho^ng, Kho^ng Co' nu*~a ro^`i??? Trong "Gia^'y Vay Tie^`n" co' vie^'t ro~ ra`ng ra(`ng "Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y" tu*'c la` hay cu~ng la` trong parenthesis () la` "Chu` Pha^.t To^? Thi'ch Ca" nhe' Ha.t Na('ng!!! Ha.t Na('ng tha^'y "Co'" hay "Kho^ng" ddo' Ha.t Na('ng???
Va` dda.i die^.n ky' te^n cu~ng la` "Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y, Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~" ro~ ra`ng chu*' te^n tieudietcs na`y dda^u tha^'y gi` "Gia'o Ho^.i Pha^.t Gia'o Ta(ng Gia` Kha^'t Si~" cu?a Ha.t Na('ng ddu*a va`o dda^u na`o??? Bo^' khi? no', con ma('t cu?a Ha.t Na('ng va` nguyen nguyen trong ca'i go.i la` LLCSCHPG tha^'y nhie^`u ca'i ma` thie^n ha. kho^ng nhi`n tha^'y la('m dda^'y nhe' Ha.t Na('ng!!!
The^' sang pha^`n Bank of America, CitiBank va` o^ng Smith cu?a Ha.t Na('ng ddu*a ra la`m vi' du.!!!
O^ng Smith tru*o*'c kia la`m cho Bank of America dda~ dda.i die^.n bank cho Ha.t Na('ng mu*o*.n tie^`n, sau ddo' o^ng Smith nghi? vie^.c sang la`m cho Citibank ro^`i va^~n dda.i die^.n cho Bank of America ddo`i no*. Ha.t Na('ng thi` di~ nhie^n Ha.t Na('ng ddo*`i na`o tra? no*. pha?i kho^ng na`o??? Ha.t Na('ng tha^'u hie^?u lua^.t pha'p ghe^ nhe'!!!
The^' nhi`n va`o Contract "Gia^'y Vay Tie^`n" thi` co' nhu*~ng tha`nh pha^`n nhu* sau:
O^ng Smith = O^ng Huy`nh Sang
Bank of America = Ho^.i Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y, Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~
Ha.t Na('ng = Ho^. Gia'c, Gia'c DDa(?ng
---------
O^ng Huy`nh Sang dda.i die^.n cho Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~ cho Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng mu*o*.n 200,000 quan Thu.y si~ , sau mu*o*`i ma^'y na(m lie^n tu.c, O^ng Huy`nh Sang mo^.t la^`n nu*~a cu~ng dda.i die^.n cho Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~ ddi ddo`i no*. Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng thi` Ha.t Na('ng nghi~ ra(`ng Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng co' ne^n tra? no*. kho^ng ddo' Ha.t Na('ng??? Va` ne^'u kho^ng tra? thi` thie^n ha. cho la` Qui.t No*. la` ddu'ng ro^`i!!! Ne^n nho*' ra(`ng O^ng Huy`nh Sang kho^ng la`m vie^.c gi` cho cho^~ kha'c ma` cho dde^'n gio*` ho^m nay va^~n co`n dda.i die^.n cho Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~ !!! trong khi ddo' thi` o^ng Smith cu?a Ha.t Na('ng dda~ ddi la`m cho Citibank ro^`i dda^'y nhe'!!!
Ha.t Na('ng co' vie^'t: "Ví dụ trên đây của tôi muốn cho các ông thấy rằng, những gì các ông đã và đang vu khống cho Ngài HT Thích Hộ Giác và TT Thích Giác Đẳng cũng giống như ví dụ của tôi vậy. Đã là mượn từ một công ty hoặc một tổ chức, hội đoàn Giáo hội nào thì phải trả đúng vào công ty, tổ chức, hội đoàn, Giáo hội đó chứ không phải vì người đã đứng ra làm người đại diện hay người làm chứng mà trả cho người đó. Điều dễ hiểu và đơn giản như vậy mà các ông không nhìn thấy thì rõ ràng là ĐỒ NGU, càng nói, càng viết thì càng cho người ta thấy sự ngu xuẩn của các ông và sự đê hèn của những kẻ muốn cướp tiền của người khác mà thôi."
---------
The^' te^n tieudietcs na`y vu kho^'ng gi` cho te^n Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng ddo' Ha.t Na('ng??? Vi' du. cu?a Ha.t Na('ng ddu*a ra dda^u co' gio^'ng nhu* tru*o*`ng ho*.p cu?a Chu`a Pha^.t To^? Thi'ch Ca Thu.y Si~ cho vay tie^`n hai te^n Ho^. Gia'c va` Gia'c DDa(?ng dda^u na`o!!! DDie^`u de^~ hie^?u co' gia^'y tra('ng mu*.c dden chu*~ ky' ro~ ra`ng ma` Ha.t Na('ng kho^ng nhi`n tha^'y thi` Ha.t Na('ng la` ddo^` gi` ddo' Ha.t Na('ng??? O^i...cu~ng la` su*. kho^n lie^`n cu?a Ha.t Na('ng trong ca'i go.i la` LLCSCHPG dda~ tha^'y nhie^`u thu*' ma` thie^n ha. kho^ng the^? tha^'y ddu*o*.c!!!
Vi` the^' te^n tieudietcs na`y no'i ra(`ng bo.n tu hu' (GHPGVNTN A^'n Quang) chu'ng dda~ tha`nh Pha^.t he^'t ro^`i ne^n nhu*~ng gi` chu'ng sanh du*o*'i tra^`n gian na`y nhi`n tha^'y thi` chu'ng KHO^NG tha^'y gi` ca?!!! Ddu'ng kho^ng Ha.t Na('ng???
tieudietcs!!!
P.S. Chu'ng ba^y cha.y ddi dda^u??? Ma` AI cho chu'ng ba^y cha.y???

Tie^u Die^.t Co^.ng Sa?n!!!

Gie^'t cha(?ng tha mo*'i la` tha`nh vie^.c!
Che'm cha(?ng nu*o*ng mo*'i die^.t qui? ru*`ng!
Quye^'t ta^m tie^'n bu*o*'c cha(?ng ngu*`ng!
DDa^`u tra^u ma(.t ngu*.a kho' mu*`ng Ky` Ba!!!

---------- Forwarded message ----------
From: Huong Tran <hatnangusa@...>
Date: 2011/10/26
Subject: Re: Nhờ chuyển: Trả lời những lời ngang ngược của ông Áo Nhà Binh Minh Dung và chỉ dạy cho ông thế nào là Biết Thì Thưa Thốt, Không Biết Thì Dựa Cột Mà Nghe v/v biết thì nói không biết thì ngồi nghe, đừng làm chuyện ruồi bu....
To


Thưa ông Áo Nhà Binh Minh Dung,


Để trả lời những điều ông đòi hỏi cũng như những lời ngang ngược ông viết dưới đây, tôi xin mạng phép có lời xin lỗi trước nếu trong câu nói của tôi có xúc phạm đến ông.


1_ Vấn đề chứng minh số tiền 200,000 quan Thụy Sĩ do Ngài HT Thích Hộ Giác và TT Thích Giác Đẳng mượn của Giáo Hội Phật Giáo Tăng Gìa Khất Sĩ thì sẽ có chứng minh, nhưng chứng minh đó sẽ trình trước tòa với quan tòa. Xin hỏi ông Áo Nhà Binh Minh Dung là ai? Là quyền hành gì trong số tiền nợ này mà ông đòi chứng minh? Cho dù ông có đúng thật là người đã từng đứng ra thay mặt cho Giáo Hội Tăng Gìa Khất Sĩ ký tên cho mượn đi nữa, nhưng ông không phải là chủ của số tiền đó thì ông cũng không có quyền để đòi hỏi chứng minh, và cũng không ai cần phải đưa ra chứng minh cho ông xem, những người được xem giấy tờ chứng minh này chỉ có những người như sau:

a)_ Luật sư của hai bên bị cáo và nguyên cáo và quan tòa phúc thẩm.
b)_ Luật sư của nguyên cáo có thể trình bày giấy tờ chứng minh này cho khổ chủ để xác nhận.


Ngoài ra không một ai khác có quyền đọc hay nhìn thấy giấy tờ chứng minh này cho đến khi tòa án kết thúc sự kiện. Ông Áo Nhà Binh Minh Dung là ai trong vụ này mà đòi trình bày giấy tờ chứng minh? Như vậy đã qúa rõ ràng chính ông mới là người không biết về luật pháp, không thông đạt mọi dữ kiện và tin tức, vì thế cho nên tôi xin được dạy cho ông một câu: "BIẾT THÌ THƯA THỐT, KHÔNG BIẾT THÌ DỰA CỘT MÀ NGHE".


2_ Vấn đề nợ nần giữa 2 vị Tu Sĩ với Phật Tử thì đã rõ ràng, trên mặt giấy tờ pháp lý thì phải có 2 người đứng ra ký tên làm chứng, nhưng tiền bạc lại xuất ra từ một ngân qũy khác, như vậy ví dụ của tôi không có sai. Người đàn ông thay mặt cho chùa Phật Tổ Như Lai ký tên đó cũng chỉ là nhân chứng, người đứng tên cho mượn và ký tên là thuộc về Giáo Hội Phật Giáo Tăng Gìa Khất Sĩ, đồng thời tiền bạc cũng xuất phát từ ngân qũy của GHPGTGKS. Cũng ví như khi một người đi mượn tiền của nhà Bank of America thì phải có người thay thế cho chủ của Bank of America đứng ra ký tên, nhưng tuyệt đối con nợ này khi trả tiền, người đứng ra thay thế chữ ký đó không được nhận xu nào mà tiền đó hoàn toàn phải trả về lại cho ngân qũy đã mượn. Ông Áo Nhà Binh Minh Dung chắc cũng thuộc loại không có Credit nên không hiểu gì về việc mượn nợ này, hèn chi ông cho ví dụ của tôi là sai bét. Như vậy chứng tỏ ông là một KẺ NGU MÀ THÍCH DẠY ĐỜI. Ông Áo Nhà Binh Minh Dung có hiểu nghĩa của chữ "Người không có Credit" không? Loại người này cho dù lời nói hay việc làm của họ đều KHÔNG ĐƯỢC TIN TƯỞNG


3_ Như tôi đã nói, số tiền mượn nợ đó xuất phát từ đâu thì để cho toà án quyết định, bản thân của ông Áo Nhà Binh Minh Dung đã không là chủ nợ, cũng không là người thay thế chủ nợ thì có quyền gì để quyết định số tiền đó từ đâu mà ra? Tôi không cần thiết phải chứng minh cho ông bất cứ điều gì, chỉ cần biết điều tôi nói là đúng với sự thật, ông Áo Nhà Binh Minh Dung nếu thấy tôi nói không đúng thì hãy đem vấn đề ra tòa thì ông sẽ có được chứng minh mà thôi, điều dễ hiểu như vậy mà ông không hiểu, điều dễ làm như vậy mà ông không làm là vì lý do gì? Có phải là lý do các ông đã rõ ràng số tiền đó thuộc GHPGTGKS chứ không phải thuộc Chùa Phật Tổ Như Lai, cho nên các ông sợ bị thua ngoài tòa mà không dám vác chiếu ra tòa để xử cho xong vụ này, các ông chỉ làm công việc của bọn đầu trâu mặt ngựa nào đó giao phó để tung lời tuyên truyền láo khoét, hòng làm nhục thanh danh các Ngài nói riêng, Phật Giáo nói chung, như vậy sẽ dễ cho bọn Về Nguồn lấn lướt làm tới cướp giựt quyền lãnh đạo Phật Giáo rồi cống hiến cho bọn cộng sản Việt Nam toàn quyền điều động Phật Giáo không? Xin ông đừng nuôi hy vọng có thể dùng những điều dối trá để gây tổn hại cho các Ngài trong hàng lãnh đạo Phật Giáo GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo của Ngài HT Thích Quảng Độ, bỡi Phật Tử chúng tôi sẽ không bao giờ nghe lời tuyên truyền dối trá đó của các ông, chúng tôi sẽ đồng lòng, đồng sức bảo vệ Phật Giáo không rơi vào tay bọn Về Nguồn, cộng sản. Vì thế cho nên, những điều ông nói ra, ông viết ra đã chứng minh rõ ràng các ông là những kẻ VỪA ĂN CƯỚP, VỪA LA LÀNG. Ông đang sống trong một nước có luật pháp rõ ràng, hãy dùng luật pháp mà giải quyết vấn đề cho sáng tỏ đi, nếu không thì cũng nên CÂM HỌNG LẠI đừng tự chuốc nhục vào thân.


Tôi rất vui khi thấy ông viết rằng các ông sẽ không bỏ qua việc nợ nần này, tôi mong rằng các ông nên đem chuyện xử bằng luật pháp, đừng dùng thái độ côn đồ để giựt tiền người khác. Nếu các ông có thể xử lý việc này bằng luật pháp và thắng được thì đó mới là vạch mặt người ta, còn như cứ đem lời du côn, xảo trá, dối lừa dư luận mà cho là vạch mặt thì chỉ có trên đất nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa mới làm được mà thôi. Thiết nghĩ rằng văn chương của tôi hành rất đúng và rất rõ ràng để diễn tả con người và vấn đề, tôi thấy không cần thiết phải thận trọn hơn nữa vì nếu thận trọng qúa thì đâm ra dùng chữ không hết ý, không rõ ý.Tôi rất tôn trọng mọi người, nhưng đối với tôi những kẻ lợi dụng sự việc để làm nhục người khác, cướp của người khác, hại người khác như các ông thì tôi hoàn toàn không có một chút nào tôn trọng, cho nên TÔI KHÔNG CẦN PHẢI TÔN TRỌNG CÁC ÔNG VÀ CŨNG KHÔNG CẦN PHẢI DÈ DẶT TRONG LỜI NÓI CỦA TÔI ĐỐI VỚI HÀNG CƯỚP VẶT. Thiết nghĩ rằng tuy tôi không tôn trọng các ông nhưng những lời tôi nói cũng vẫn còn nhẹ lắm rồi đó, nếu cho phép tôi được nói thẳng thì lời lẽ, văn chương của tôi sẽ khác chứ không giống như vậy đâu!


HNTT
 
 
Thao Nguyen wrote:
 
Vui thiệt là vui. Hội Phật Giáo Nguyên Thủy cho Trung Tâm Phật Giáo chùa Pháp Luân vay tiền......bây giờ có hai ông không có liên hệ với Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy hay chùa Pháp Luân đứng ra đòi tiền rồi thóa mạ hàng giáo phẩm. May là trong giấy nợ rỏ ràng là chùa mượn tiền cho Giáo Hội mà chúng nó cứ vu oan cho cá nhân các nhà tu hành vay tiền. Đây là những phật tử "gương mẫu" muốn lấy tiền của Giáo Hội hay chùa đưa cho cá nhân.
Xin đồng bào Phật tử lưu ý nhất là các chùa như Chùa Việt Nam tại Houston. Hảy đòi hỏi các nhà tu hành phải để cho các chùa do Giáo Hội đứng tên vì đây là tiền của do bá tánh đóng góp.
Không thì sẽ bị đám "phật tử" nó vu khống bắt đưa tiền lại đó !!!

----- Forwarded Message -----
From: Joseph Pham
To: "BTGVQHVN-2@yahoogroups.com" <BTGVQHVN-2@yahoogroups.com>
Sent: Sunday, November 27, 2011 5:03 PM
Subject: Fw: [PhoNang] Re: [Daploisongnui] Fwd: [ChinhNghiaViet] Re: [GoiDan] Fw: Chùa PHAP LUAN Houston TX USA mượn 200‘000.- cũa Chùa Phật Tổ Thích Ca rồi Quịt
Dem sosang 2 thang troc Ho Giac aka Ngo Buu Dat, Giac Dang aka Pham Dang voi may chu "DAU TRAU MAT NGUA" thi toi cho loai suc sanh do qua'. No ten hon loai suc sanh ngan lan. Nhung ten khon nan nao chay toi cho 2 thang troc thuoc tap doan cho ma GHPGVNTN cung mang cai toi dong loa.
----- Forwarded Message -----
From: SONNY PHAM
To: PhoNang@yahoogroups.com; ChinhNghiaViet <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com>; GoiDan <GoiDan@yahoogroups.com>
Sent: Sunday, November 27, 2011 4:50 PM
Subject: [PhoNang] Re: [Daploisongnui] Fwd: [ChinhNghiaViet] Re: [GoiDan] Fw: Chùa PHAP LUAN Houston TX USA mượn 200‘000.- cũa Chùa Phật Tổ Thích Ca rồi Quịt
Vi hữu à:
Đồng tiền nó có hai mặt. Chuyện đời nó có 2 bên trình bày rồi. Không bên nào chịu giải quyết theo tình, theo đạo,
thì nên đưa ra luật pháp giải quyết. Vi hữu nói như vậy thì không đi đến đâu, chỉ còn có kết luận hoặc : cãi chầy cãi cối
do thua vì lý (nếu có lý, sao không nhờ pháp luật giải quyết, nhứt là có giấy tờ "đàng hoàng"?), sợ gì mà không đưa kẻ nợ ra tòa cho rồi, hoặc giả bộ ù lì đánh võ miệng, chia rẽ tôn giáo thì lại phạm giới, phạm tội với tam bảo, mang lại nghiệp chướng cho chính mình; vi hữu muốn tạo thêm nghiệp chướng thì cứ tiếp tục đâu có gì phiền phức cho chúng sanh đâu ? Nhứt là tự cho mình trong đạo giới từ bi mà ngôn ngữ xử dụng quả thiệt rất đáng phàn nàn, tui thiết tưởng con dân VNCH tiên học lễ, hậu học văn, ngay như em bé lớp năm đâu có ăn nói viết lách lung tung như kiểu vi hữu, thiệt là không thể tượng tượng được trong cõi ta bà này. Thiện tai, Thiện tai !!!
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Phật Tổ.
Sonny

2011/11/26 tieudietcs <tieudietcs@...>
Nhu* tieudietcs dda~ no'i nhie^`u la^`n ro^`i Sonny Pham!!!
 

No comments: