Thursday, August 19, 2010

Ông Liên thành và Bà Thiên Hương nhận định về lời của Phản Chiến Võ Văn Ái


Audio Lưu trữ 1- Phản Chiến Võ Văn Ái lên án VNCH làm mất nước.
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-VoVanAiBangCaoTrangDanhChoVNCHSau35Nam417.wmv
Audio 2 Ông Liên thành và Bà Thiên Hương nhận định về lời của Phản Chiến Võ Văn Ái
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-LienThanhThH201008071NhanDinhVeVoVanAi414.wmv
Audio 3 Ông Liên thành và Bà Thiên Hương nhận định về lời của Phản Chiến Võ Văn Ái( Hết)
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-LienThanhThH201008072NhanDinhVeVoVanAi373.wmv

No comments: