Wednesday, February 17, 2010

Bài giảng của GM Châu Ngọc Trị ngày mùng Hai Tết dịp Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp


Bài giảng của GM Châu Ngọc Trị ngày mùng Hai Tết dịp Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp


Download Link Lưu Trữ Audio


No comments: