Monday, August 3, 2009

Tại Sao Nhiều Vị Đã Yêu Cầu Thích Quảng Độ Lên Tiếng -Hàn Giang Trần Lệ Tuyền


Audio

T
i Sao Nhiu V Đã Yêu Cu Thích Qung Đ Lên Tiếng V S Kin Giáo X Ta m Tòa ?


Hàn Giang Trn L Tuyn


Nhng ngày qua, khi các giáo dân thuc giáo x Tam Tòa đã công khai ra đng gia thanh thiên bch nht đ cùng nhau góp li cu nguyn cho Công Lý, thì đã có vài người đt câu hi : « Ti sao my người đã viết trên các trang đin báo li không yêu cu các tôn giáo khác như : Tin Lành, Hòa Ho, Cao Đài v…v… lên tiếng v s kin đang xãy ra ti giáo x Tam Tòa, mà c đòi HT Thích Qung Đ phi lên tiếng ?

Mc dù tôi không có thi gian đ vào các din đàn, song tôi đã được nhiu v chuyn đến cho tôi nhng câu hi đó, nên tôi cũng góp thêm ý kiến : Theo tôi, thì chc các v suy nghĩ ít ra cũng … hơi ging tôi.

Th nht, Pht giáo n Quang dù có ngy bin bng cách nào chăng na, cũng không th chi cãi được nhng hành vi làm cng sn, chưa nói đến chuyn tng làm gic, tng giết hi dân lành. Do đó, các v đã mun ông Qung Đ hãy lên tiếng có ng h, hay chng đi các giáo dân thuc các giáo x đã cùng hip thông cu nguyn cho giáo x Tam Tòa ? Vì đây là dp đ cho Thích Qung Đ biu l lp trường ca ông ta. Vì nếu ông vn c « im lng là đng lõa » thì đương nhiên ông Qung Đ đã đng v phía cng sn Hà Ni đang áp bc các giáo dân, đánh đp ba v Linh Mc đến gãy răng, gãy tay, nht là đi vi mt bé gái ch mi lên tám tui đã dám có « thái đ dũng cm » như ông Qung Đ đã nói, vì thế mà em bé này đã b « công an nhân dân » đánh đp mt cách tàn nhn, đo Pht dy dù là con kiến cũng phi thương, hung thay là các giáo dân ca Giáo x Tam Tòa đang lâm nn ; và ông Qung Đ nghe nói gii ch Tu lm, nên trước đây ông đã viết bn ch « m thy tư nguyên » ri đem treo trước cng. Vy, ti sao ông không biết câu : « Kiến nghĩa bt vi vô dõng dã, Lâm ( kiến) nguy bt cu mc anh hùng » ?

Ri còn « Tinh thn Vô úy » ông đ đâu ? mà ông c trùm mn mà « Biu tình ti gia », ch chng h dám thò đu đuôi ra ngoài, hay dám ho mt tiếng. Như thế, có phi chăng đã « hp tác đôi bên cùng có li, ông li cái này, tôi được li cái kia … » đã được « đng đng, bình đng » ri, nên ông Qung Đ c im lng đ kêu gi mi người hãy trùm mn mà « biu dương » vi nhau trên giường đ « Bt tuân dân s » ?Th hai, vì cái « Giáo hi Pht giáo Vit Nam Thng nht » ca ông nó ln lm, nó to lm. Này nhé, nào là Tng Thng ý quên Tăng Thng, nào là Lưỡng Vin Quc Hi, ý quên Lưỡng Vin giáo Hi, nào là Hiến Pháp, ý quên na Hiến Chương nè. Chưa hết đâu, mà còn c cái « Phòng Thông Tin Pht Giáo Quc Tế », cái này mi to thit, quý v hng có tin thì c vào trang đin báo Exodus thì s thy ông Ls Đinh Thch Bích luôn luôn đi lên đu và đem chưng lên trang báo, ri quý v c úp cái bàn tay lên cái « Thông cáo báo chí » này th nó có va vn hay không ? nói thit nhé, nhng cái này nếu … bên Phi Châu mà có nhng người có điu kin như ông Đinh Thch Bích c đem in ra, thì k cũng hu dng cho nhng người dân nghèo không mua ni mt cun giy v sinh, còn các nước văn minh thì nhng th này chùi nó đau, nó rát da Đ… lm. Và cái cây Đinh chuyên môn Đâm, Thc này xem ra cũng chng làm cho ai rơi rt mt si lông nào.
Open in new window( Foto: giáo dân nhà th Tam Tòa biu tình)
Tr li vi cái « Hiến chương Pht giáo », tht quái l, tôn giáo thì ch có giáo quy, giáo lut, ch làm gì có Hiến chương, mà cho dù là Hiến chương hay Hiến pháp gì đó ca n Quang thì cũng ch là mt miếng giy ln mà thôi, nó chng có mt ly giá tr nào. Vì nếu nó có giá tr thì ti sao n Quang còn áp lc c TT Nguyn Văn Thiu phi ký cái « Hiến chương » đó ? Như thế, rõ ràng là chính Pht giáo n Quang cũng đã t bit nó không có giá tr ri ; bi cu tướng Nguyn Khánh không đ tư cách đ ký mt cái gì hết. Vy, phi nói cho tht chính xác là Pht giáo ch có ngoan c, ch có Vng ng, vì sau khi c TT Nguyn Văn Thiu không ký vào cái « Hiến chương Pht giáo » thì mt ln na tôi lp li là cái « Hiến chương » đó nó ch là mt miếng giy ln.

Nhưng không sao, cu tướng Nguyn Khánh vn còn sng đó, nếu n Quang vn còn đem cái « Hiến chương » kia ra đ mà lòe bp lũ con nít, thì c cái « Giáo hi Pht giáo Thng nht » cũng nht đnh là phi nm trong « Chính ph Nguyn Hu Chánh» ca « Quc trưởng Nguyn Khánh ». Vy đng có lng ngôn vng ng, đng có mng du ri t đt n Quang lên ngang bng vi chính ph. Ngày xưa, c hai Nn Đ Nht và Đê Nh Vit Nam Cng Hòa, vì phi đi đu vi gic nên đã phi làm ngơ, đng có cung mơ, ri c tưởng n Quang là Quc giáo. Tôi chc quý v nào đã đc qua cái « Hiến chương » đó ri thì đã biết nó chng khác Bn Hiến Pháp ca Đ Nh Vit Nam Cng Cng Hòa là my.

Còn hi ti sao các v không có yêu cu các tôn giáo như : Tin Lành, Hòa ho, Cao Đài … lên tiếng, là vì các tôn giáo này đu rt khiêm, h không có « Hiến chương », không có « Lưỡng Vin », không có Phòng thông tin Quc tế v…v… Vì có anh chàng Miên, anh chàng Lào nào chu phc tùng cái « Phòng Thông tin Pht giáo Quc tế » bá láp này đâu. Mà ông Qung Đ ly cái tư cách gì đ phong cái chc « Giám Đc Phòng thông tin Pht giáo Quc tế » ??? Ôi ! đi sao lm k cung điên đến hết thuc cha ?!!!

Và tôi vn nh cui bài viết trước. Tôi có nói : s đưa lên lot bài : Gic n Quang. Nhưng, nay tôi thành tht xin li quý đc gi ; bi tôi đã đưa lot bài này và nhiu hình nh ca các « cao tăng » là bng chng làm gic ca n Quang cùng tt c nhng bài viết ca tôi t trước đến nay đ in thành mt cun sách mang ta đ cùng tên : Sách Gic n Quang, sp xut bn. Vì thế, mt ln na, tôi chân thành xin li quý v.

Hàn Giang Trn l Tuyn

Xin mời vào xem: www.dangvannham.com

No comments: