Wednesday, January 27, 2010

HLTLT-Anh Sáu » Tức Nguyễn Văn Chức Cựu Tỉnh Trưởng Bình Định - Cựu Cục Trưởng Cục Công Binh

Khi « Anh Sáu » Tức Nguyễn Văn Chức Cựu Tỉnh Trưởng Bình Định - Cựu Cục Trưởng Cục Công Binh; và là « Quân Ủy Trưởng Liên Đảng Cách Mạng Việt Nam Tại Căn Cứ Biên Thùy Đông Dương »: Tái Xuất … Gian-Hề

(Bài 1)

No comments: