Monday, September 26, 2011

Thử làm cuộc so sánh để truy tầm chuyện các nhà Sư (GHPGVNTN) Cướp tiền Phật Tử


Thử làm cuộc so sánh để truy tầm chuyện các nhà Sư Cướp tiền Phật Tử
Phó Thường Dân
 
 
 
 
Thử làm cuộc so sánh để truy tầm chuyện các nhà Sư Cướp tiền Phật Tử
Phó Thường Dân
 
 
Kính thưa quý đọc giã.
Kính thưa quý vị làm truyền thông, báo chí, anh chị em xa gần !!!
Đã bao lâu nay, từ khi đọc được tin trên diễn đàn bacaytrúc do ông Minh Dũng gữi tin đến vấn đề sư sải mượn tiền cũa bá tánh rồi dựng chuyện Phật Tử quá khích đuổi Sư cướp Chùa để hầu quịt số tiền 200‘000.- mà quý ngài đã mượn cũa chùa PTTC thuy sĩ, thoạt đầu đọc qua chúng tôi không tin có chuyện đó, bỡi vì sư sãi tu hành cần gì phải đi mượn tiền, nếu chuyện Phật Sự ở nơi nào có ban trị sư nơi đó lo quý thầy cần gì bận tâm ..v..v.. cần chi phải chạy qua tận thuy sĩ để mượn tiền.
Sau khi nghe đi nghe lại những  audio cũa Phật Tữ, cũa đại diện ban trị sự Chùa PTTC, và cũa Sư Thich Giác Đẳng làm chúng tôi có 1 sự phân tích như sau:
 
1. BTS và Phật Tử Chùa PTTC nói: 
a)       Ông Nguyễn Văn Nghiêm đến sinh hoạt Phật Sự (có lãnh lương cũa hội từ thiện Caritas) sau khi Niệm Phật Đường PTTC đã thành lập do 1 vị Ni Sư.
 
b)       nhiều phật tử xác nhận không có ai đuổi (sư) Nguyễn Văn Nghiêm.
c)       Chuyện ông  Nguyễn Văn Nghiêm bị phát giác với 1 người Đàn Bà trong Niệm Phật Đường PTTC là có 100%. (nhiều người xác nhận).
d)       Ông Nghiêm bỏ nhiệm sở không thông báo, tự ý hũy bõ hộp đồng mướn nơi làm Phật sự (cơ sở Niệm Phật Đường PTTC).
e)       Khi bõ đi không thông báo, ông Nghiêm mang theo 1 số tiền, những hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến sổ sách cúng tiền để xây dựng Chùa PTTC (cuốn sổ vàng) và tất cả địa chỉ cũa Phật Tử.
f)       Ban Tri Sự và Phật Tử cho biết, tiền 200’000.- 2 vị Sư  Thích Hộ Giác và Thích Giác Đẳng mượn cũa chùa PTTC chứ không phải cũa hội nào.
g)       Giấy chuyễn Tiền cũa Bank đề địa chỉ và tên: Verein der Indochina-Buddhisten in der Schweiz, Moosstrasse 15, 6003 Luzern (tên và địa chỉ đăng ký cũa Niệm Phật Đường PTTC).
h)       Giấy ký mượn tiền cũa quý ngài  trước sau đều xác nhận là Chùa Phật Tổ Thích Ca.
k)       Phật Tử ở St. Gallen xác nhận Chơn Minh Tịnh Xá chưa bao giờ là 1 Ngôi Chùa, nó chỉ là 1 Niệm Phật Đường mà thôi, và bây giờ đã dẹp bỏ không còn nữa.(trên 10 năm).
l)       Thượng Tọa Thích Quảng Hiền xác  nhận: chuyện TT Thích Giác Đẳng nói có 1 số người quá khích đuổi sư cướp Chùa là cách dựng chuyện vọng ngữ, vì Thầy Quảng Hiền hôm đó cũng có mặt tại hiện trường. 
 
2Thượng Tọa Thích Giác Đẵng tố cáo: http://www.youtube.com/watch?v=WmEiMlI6uOM
 
a)       Có 1 số người quá khích đuổi (Sư) Nguyễn Văn Nghiêm để Cướp Chùa. (không có chứng cớ).
b)       Thích Giác Đẳng (nguyên văn): trong lúc mua ngôi chùa mới như vậy đó (chùa PHAP LUAN) USA , quý Phật Tử ở bên thuỵ sĩ họ đề nghị rằng là ở bên thuỵ sĩ họ có 1 ngân quỹ là 200‘000.- Sfr thay vì đề đó không làm gì họ cho mượn.
c)       Chùa PTTC chống lại Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất (không có chứng cớ)
d)     Nhóm Lực lượng Cư Sỉ Chấn Hưng Phật Giáo (thục vũ) xác nhận có kiễm chứng với quý ngài rồi, quý ngài xác nhận chuyện mượn 200‘000.- không có.
 
Sau khi nghe 2 bên: Chúng tôi nhận thấy nhiều vấn đề TT Thích Giác Đẳng nói không có thuyết phục, chúng tôi chỉ xin 1 đề nghị với thượng tọa thích Giác Đẳng như sau:
 
-       Nếu đích thực số tiền 200’000.- cũa hội Phật Giáo Nguyên Thủy như ngài nói, xin hỏi có gì chứng minh không ? Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Đăng Ký dưới hình thức gì ..? điều cần nên nhớ Niệm Phật Đường PTTC được thành lập trước khi ông Nghiêm cũng như Sư Thich Hộ Giác và Thích Giác Đẳng đến sinh hoạt. (có chứng minh).
 
-       Entry in the commercial register:                  00.00.000  ?
-       Legal domicile of the company:                    - - - - - - - -  ?
-       Registered number:                           CH-000.0.000.000-0 ?
-       Commercial register:                         Canton of - - - - - - -?
 
Đương nhiên tất cả hồ sơ sẽ có kiễm chứng.tại: Commercial Register
Chùa PTTC có đăng ký,.ở thụy sỉ, vì tất cả những tổ chức làm việc có tính cách tư nhận (Privat) đều phải đăng ký dưới hình thức Hội Đoàn (Verein).
 
Kính thưa quý vị, để cho sự việc  được rõ trắng đen, tôi nghĩ là chỉ cần TT Thích Giác Đẳng chứng minh những gì nói trên, sự việc xem như được giải quyết, còn như không làm được điều nói trên  xin quý ngài hãy trã lại 200’000.- cho Chùa PTTC thuy sĩ  pls, giữ làm chi số tiền không thuộc cũa mình..?  mọi sự trốn tránh chỉ gây tổn thương đến Ph

BLOGS MOI CUA ANH AO NHA BINH 1 PHAT TU VA LA NGUOI THU UY HO SO CUOP TIEN PHAT TU CHUA PHAT TO THICH CA THUY SY.O SO CU

TRAN TRONG GIOI THIEU MOT BLOG MOI CUA ANH AO NHA BINH, MOT PHAT TU, MOT THANH VIEN BAN TRI SU, VA LA NGUOI THU UY HO SO CUOP TIEN PHAT TU NIEM PHAT DUONG PHAT TO THICH CA THUY SI.  KINH NHO CHU VI VUI LONG PHAT TAN VA CUNG NHAU LAM SANG VAN DE,  LAY LAI SU CONG BANG CHO PHAT TU NPD PHAT TO THICH CA.

HTTP://MINHDUNG-CH.BLOGSPOT.COM/

THỬ LÀM CUỘC SO SÁNH ĐỂ TRUY TẦM CHUYỆN CÁC NHÀ SƯ CƯỚP TIỀN PHẬT TỬ
PHÓ THƯỜNG DÂN
 
 
 
 
THỬ LÀM CUỘC SO SÁNH ĐỂ TRUY TẦM CHUYỆN CÁC NHÀ SƯ CƯỚP TIỀN PHẬT TỬ
PHÓ THƯỜNG DÂN
 
 
KÍNH THƯA QUÝ ĐỌC GIÃ.
KÍNH THƯA QUÝ VỊ LÀM TRUYỀN THÔNG, BÁO CHÍ, ANH CHỊ EM XA GẦN !!!
ĐÃ BAO LÂU NAY, TỪ KHI ĐỌC ĐƯỢC TIN TRÊN DIỄN ĐÀN BACAYTRÚC DO ÔNG MINH DŨNG GỮI TIN ĐẾN VẤN ĐỀ SƯ SẢI MƯỢN TIỀN CŨA BÁ TÁNH RỒI DỰNG CHUYỆN PHẬT TỬ QUÁ KHÍCH ĐUỔI SƯ CƯỚP CHÙA ĐỂ HẦU QUỊT SỐ TIỀN 200‘000.- MÀ QUÝ NGÀI ĐÃ MƯỢN CŨA CHÙA PTTC THUY SĨ, THOẠT ĐẦU ĐỌC QUA CHÚNG TÔI KHÔNG TIN CÓ CHUYỆN ĐÓ, BỠI VÌ SƯ SÃI TU HÀNH CẦN GÌ PHẢI ĐI MƯỢN TIỀN, NẾU CHUYỆN PHẬT SỰ Ở NƠI NÀO CÓ BAN TRỊ SƯ NƠI ĐÓ LO QUÝ THẦY CẦN GÌ BẬN TÂM ..V..V.. CẦN CHI PHẢI CHẠY QUA TẬN THUY SĨ ĐỂ MƯỢN TIỀN.
SAU KHI NGHE ĐI NGHE LẠI NHỮNG  AUDIO CŨA PHẬT TỮ, CŨA ĐẠI DIỆN BAN TRỊ SỰ CHÙA PTTC, VÀ CŨA SƯ THICH GIÁC ĐẲNG LÀM CHÚNG TÔI CÓ 1 SỰ PHÂN TÍCH NHƯ SAU:
 
1. BTS VÀ PHẬT TỬ CHÙA PTTC NÓI: 
A)       ÔNG NGUYỄN VĂN NGHIÊM ĐẾN SINH HOẠT PHẬT SỰ (CÓ LÃNH LƯƠNG CŨA HỘI TỪ THIỆN CARITAS) SAU KHI NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PTTC ĐÃ THÀNH LẬP DO 1 VỊ NI SƯ.
 
B)       NHIỀU PHẬT TỬ XÁC NHẬN KHÔNG CÓ AI ĐUỔI (SƯ) NGUYỄN VĂN NGHIÊM.
C)       CHUYỆN ÔNG  NGUYỄN VĂN NGHIÊM BỊ PHÁT GIÁC VỚI 1 NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PTTC LÀ CÓ 100%. (NHIỀU NGƯỜI XÁC NHẬN).
D)       ÔNG NGHIÊM BỎ NHIỆM SỞ KHÔNG THÔNG BÁO, TỰ Ý HŨY BÕ HỘP ĐỒNG MƯỚN NƠI LÀM PHẬT SỰ (CƠ SỞ NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PTTC).
E)       KHI BÕ ĐI KHÔNG THÔNG BÁO, ÔNG NGHIÊM MANG THEO 1 SỐ TIỀN, NHỮNG HỒ SƠ, GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SỔ SÁCH CÚNG TIỀN ĐỂ XÂY DỰNG CHÙA PTTC (CUỐN SỔ VÀNG) VÀ TẤT CẢ ĐỊA CHỈ CŨA PHẬT TỬ.
F)       BAN TRI SỰ VÀ PHẬT TỬ CHO BIẾT, TIỀN 200’000.- 2 VỊ SƯ  THÍCH HỘ GIÁC VÀ THÍCH GIÁC ĐẲNG MƯỢN CŨA CHÙA PTTC CHỨ KHÔNG PHẢI CŨA HỘI NÀO.
G)       GIẤY CHUYỄN TIỀN CŨA BANK ĐỀ ĐỊA CHỈ VÀ TÊN: VEREIN DER INDOCHINA-BUDDHISTEN IN DER SCHWEIZ, MOOSSTRASSE 15, 6003 LUZERN (TÊN VÀ ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ CŨA NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PTTC).
H)       GIẤY KÝ MƯỢN TIỀN CŨA QUÝ NGÀI  TRƯỚC SAU ĐỀU XÁC NHẬN LÀ CHÙA PHẬT TỔ THÍCH CA.
K)       PHẬT TỬ Ở ST. GALLEN XÁC NHẬN CHƠN MINH TỊNH XÁ CHƯA BAO GIỜ LÀ 1 NGÔI CHÙA, NÓ CHỈ LÀ 1 NIỆM PHẬT ĐƯỜNG MÀ THÔI, VÀ BÂY GIỜ ĐÃ DẸP BỎ KHÔNG CÒN NỮA.(TRÊN 10 NĂM).
L)       THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG HIỀN XÁC  NHẬN: CHUYỆN TT THÍCH GIÁC ĐẲNG NÓI CÓ 1 SỐ NGƯỜI QUÁ KHÍCH ĐUỔI SƯ CƯỚP CHÙA LÀ CÁCH DỰNG CHUYỆN VỌNG NGỮ, VÌ THẦY QUẢNG HIỀN HÔM ĐÓ CŨNG CÓ MẶT TẠI HIỆN TRƯỜNG. 
 
2THƯỢNG TỌA THÍCH GIÁC ĐẴNG TỐ CÁO: HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=WMEIMLI6UOM
 
A)       CÓ 1 SỐ NGƯỜI QUÁ KHÍCH ĐUỔI (SƯ) NGUYỄN VĂN NGHIÊM ĐỂ CƯỚP CHÙA. (KHÔNG CÓ CHỨNG CỚ).
B)       THÍCH GIÁC ĐẲNG (NGUYÊN VĂN): TRONG LÚC MUA NGÔI CHÙA MỚI NHƯ VẬY ĐÓ (CHÙA PHAP LUAN) USA , QUÝ PHẬT TỬ Ở BÊN THUỴ SĨ HỌ ĐỀ NGHỊ RẰNG LÀ Ở BÊN THUỴ SĨ HỌ CÓ 1 NGÂN QUỸ LÀ 200‘000.- SFR THAY VÌ ĐỀ ĐÓ KHÔNG LÀM GÌ HỌ CHO MƯỢN.
C)       CHÙA PTTC CHỐNG LẠI GIÁO HỘI PHẬT GIÁO THỐNG NHẤT (KHÔNG CÓ CHỨNG CỚ)
D)     NHÓM LỰC LƯỢNG CƯ SỈ CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO (THỤC VŨ) XÁC NHẬN CÓ KIỄM CHỨNG VỚI QUÝ NGÀI RỒI, QUÝ NGÀI XÁC NHẬN CHUYỆN MƯỢN 200‘000.- KHÔNG CÓ.
 
SAU KHI NGHE 2 BÊN: CHÚNG TÔI NHẬN THẤY NHIỀU VẤN ĐỀ TT THÍCH GIÁC ĐẲNG NÓI KHÔNG CÓ THUYẾT PHỤC, CHÚNG TÔI CHỈ XIN 1 ĐỀ NGHỊ VỚI THƯỢNG TỌA THÍCH GIÁC ĐẲNG NHƯ SAU:
 
-       NẾU ĐÍCH THỰC SỐ TIỀN 200’000.- CŨA HỘI PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY NHƯ NGÀI NÓI, XIN HỎI CÓ GÌ CHỨNG MINH KHÔNG ? HỘI PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY ĐĂNG KÝ DƯỚI HÌNH THỨC GÌ ..? ĐIỀU CẦN NÊN NHỚ NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PTTC ĐƯỢC THÀNH LẬP TRƯỚC KHI ÔNG NGHIÊM CŨNG NHƯ SƯ THICH HỘ GIÁC VÀ THÍCH GIÁC ĐẲNG ĐẾN SINH HOẠT. (CÓ CHỨNG MINH).
 
-       ENTRY IN THE COMMERCIAL REGISTER:                  00.00.000  ?
-       LEGAL DOMICILE OF THE COMPANY:                    - - - - - - - -  ?
-       REGISTERED NUMBER:                           CH-000.0.000.000-0 ?
-       COMMERCIAL REGISTER:                         CANTON OF - - - - - - -?
 
ĐƯƠNG NHIÊN TẤT CẢ HỒ SƠ SẼ CÓ KIỄM CHỨNG.TẠI: COMMERCIAL REGISTER
CHÙA PTTC CÓ ĐĂNG KÝ,.Ở THỤY SỈ, VÌ TẤT CẢ NHỮNG TỔ CHỨC LÀM VIỆC CÓ TÍNH CÁCH TƯ NHẬN (PRIVAT) ĐỀU PHẢI ĐĂNG KÝ DƯỚI HÌNH THỨC HỘI ĐOÀN (VEREIN).
 
KÍNH THƯA QUÝ VỊ, ĐỂ CHO SỰ VIỆC  ĐƯỢC RÕ TRẮNG ĐEN, TÔI NGHĨ LÀ CHỈ CẦN TT THÍCH GIÁC ĐẲNG CHỨNG MINH NHỮNG GÌ NÓI TRÊN, SỰ VIỆC XEM NHƯ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT, CÒN NHƯ KHÔNG LÀM ĐƯỢC ĐIỀU NÓI TRÊN  XIN QUÝ NGÀI HÃY TRÃ LẠI 200’000.- CHO CHÙA PTTC THUY SĨ  PLS, GIỮ LÀM CHI SỐ TIỀN KHÔNG THUỘC CŨA MÌNH..?  MỌI SỰ TRỐN TRÁNH CHỈ GÂY TỔN THƯƠNG ĐẾN PHẬT GIÁO VÀ NHỮNG VỊ TU HÀNH NÓI RIÊNG.
PHÓ_THƯỜNGDÂN


Sent: Monday, September 26, 2011 3:25 AM
Subject: Sư sãi mượn tiền Chùa rồi quịt, vu khống Phật Tử đuổi sư cướp Chùa
Xin chuyển tin từ WEB:
 
 
 
Kính Thưa tất cả quý vị trong văn phòng thông tin Phật Giáo Quốc Tế.!
Cơ quan thông tin và Phát Ngôn của Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Kính thưa quý đồng Hương ! cơ quan truyền thông báo chí !
 
Mọi hành động đánh phá Tôn Giáo là tiếp tay cho Việt Cộng !
Mang áo tu sĩ làm chuyện lưu manh là tiếp tay cho Việt Cộng !
 
            Chúng tôi lên tiếng về hành vi kém đạo đức cũa những con người mang áo Cà Sa nhân danh tu sĩ nhưng làm chuyện bất Chánh & thất Nhân tâm. Lên tiếng vì nhìn thấy Tôn Giáo đang bị những thành phần theo chủ thuyết cộng sãn, việt gian lưu manh lợi dụng, lên tiếng vì cho đến giờ phút nầy chúng tôi chưa thấy những vị có trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp trong hàng giáo phẫm đại diện Phật Giáo trong và ngoài nước có tiếng nói gì cho vụ việc nêu trên, một sự im lặng rất đáng ngờ vực !...
Chúng tôi xin nêu đích danh 2 vi Sư  mượn 200‘000.-Sfr rồi quịt vu khống Phật Tử đuổi sư cướp Chùa
HT. Thích Hộ Giác và TT. Thích Giác Đẳng
Một chút giới thiệu và nói rõ thêm cách sinh hoạt cũa Chùa PTTC:
Niệm Phật Đường Phật Tổ Thích Ca do 1 vị Ni Sư cùng với 1 số vị cao niên sinh sống trung vùng Kanton Luzern thành lập vào thập niên 80 sinh hoạt có tính cánh như 1 hội đoàn, và cũng là nơi gặp gở cũa những người VN tỵ nạn cộng sãn thời bấy giờ, sự sinh hoạt rất độc lập do sự đại diện và điều hành cũa 1 ban trị sự (do Phật Tử trong vùng đề nghị) thuần túy sinh hoạt Phật Sự & Văn Hóa.
Vì nhu cầu cần cho sinh hoat chung, Phật Tử đề nghị nên thành lập Chùa có 2 lý do chính sau đây:
1-    Không làm phiền đến những người xung quanh (vì cơ sở Niệm Phật Đường PTTC trong 1 chung cư) đốt nhan cúng Phật khói bay ra ngoài dể làm phiền những người xung quanh.
2-    Có cơ sở riêng, đồng hương, Phật Tử đến sinh hoạt, có nơi đậu xe, có nhiều chổ cho những lớp học tiếng Việt cho con em PT và đồng Hương nói chung.
Những ngày Lễ lớn cũa Phật Giáo BTS chùa có trách nhiệm gữi thư đến đi thỉnh những vị Sư từ mọi nơi đến Thuy Sĩ (không phân biệt Nam Tông hay Bắc Tông) và cách sinh hoạt và kinh Pháp sẽ tùy nhu cầu hôm đó thuộc vị Sư nào đến chủ trì . (sau buổi Lễ mọi người mạnh ai về nhà người đó).
Thưa quý vị  trường họp 2 Sư Thích Hộ Giác và Thích Giác Đẳng cũng không ngoại lệ, có thể vì sự quen biết cũa tên Nguyễn Văn Nghiêm với 2 sư nói trên, nên quý ngài được mời đến nhiều hơn những vị Sư ở những nơi khác ..  và có thế đã có những sự sắp xếp (dài hạn) bên trong với quý Ngài do tên Nghiêm chủ động (chưa xong nhiệm vụ)..v.v.. nên sau khi tên Nghiêm bị phát hiện hành vi u ám cũa chính hắn với 1 người khác phái trong NPĐ – PTTC hắn ta đã tự rời bõ NPĐ ra đi không một lời từ giã (trốn qua Mỹ).
 
Sau nhiều năm liên lạc với quý Ngài bằng viết thư, FAX, điện thoại, đi qua Mỹ gặp quý Ngài nói chuyện, nhưng vô vọng, chúng tôi rất cố gắng trong sự kính nể tuyệt đối, hòa nhã từ lời văn tiếng nói bằng mọi cách chỉ muốn giãi quyết chuyện nầy trong vòng riêng tư, cố tránh chuyện vạch áo cho người xem lưng, và quý Ngài với nhiều lý luận không thuyết phục cố tình không hoàn trã món nợ 200‘000.- Sfr do chính quý Ngài thay mặt đại diện và chịu trách nhiệm cho Chùa PHAP LUAN Houston Mỹ đã ký mượn cũa Chùa Phật Tổ Thích Ca Thuỵ Sĩ.
Mới đây nhất, cách nay 3 tháng chúng tôi có nghe lời phát biểu cũa Sư Thích Giác Đẳng (Audio) chúng tôi liên tưởng đến năm xưa những tên đại BIP to mòm lớn tiếng như: Mặt Trận Hoàng Cơ Minh có 10‘000 kháng chiến quân, Nguyễn Hửu Chánh có 17‘000 quân ngoài biên thùy, bọn dư đãng Vịt Tiềm  ViệtTân chuyên đi đánh bóng cho VC và sẵng sàng bán linh hồn cho quỹ .. v..v..
 
Thích Giác Đẳng không ngoại lệ: qua Audio 14’05
-       TT. Thích Giác Đẳng vu khống Phật Tư đuổi sư để cướp Chùa
-       TT. Thích Giác Đẳng dựng chuyện hôm PT đuổi sư có ngài chứng kiến
-       TT. Thích Giác Đẳng dựng chuyện Niệm Phật Đường Chơn Minh Tịnh Xá sau khi thành lập Chùa xong đã thành lập ngôi Chùa thứ 2 là Chùa Phật Tổ Thích Ca.
-       TT. Thích Giác Đẳng vọng ngữ: Phật Tử Thuỵ Sĩ đề nghị cho quý Ngài mượn tiền vì 200‘000 để trong BANK không làm gì...  (ai đề nghị ai ? )
-       TT. Thích Giác Đẳng từng biết Chơn Minh Tịnh Xá chưa bao giờ là 1 ngôi Chùa
-       TT. Thích Giác Đẳng biết rõ tên Nguyễn Văn Nghiêm có vợ tên: Lương Thanh Thuỷ và Nghiêm được vợ bảo lãnh từ Pháp qua Thuỵ sĩ
-       TT. Thích Giác Đẳng biết tên Nguyễn Văn Nghiêm Khi bõ Niệm Phật Đường PTTC (trước khi xây Chùa) đi không thông báo, tên Nghiêm còn (cướp) mang theo 1 số tiền, những hồ sơ, giấy tờ ,  có liên quan đến sổ sách cúng tiền để xây dựng Chùa PTTC (cuốn sổ vàng) và tất cả địa chỉ (danh sách) cũa Phật Tử. [ Đây là hành động mờ ám, gian manh, không phải việc làm của phật tử, hay của giai cấp tu hành (phật -pháp- tăng]
-       TT. Thích Giác Đẳng lương lẹo 200‘000.- mượn cũa hội PGNT chứ không phãi cũa Chùa PTTC trong khi đó giấy chuyển ngân (BANK) và địa chỉ đăng ký đề tên Hội Phật Giáo (Verein) đều cùng 1 địa chỉ: Moosstrasse 15, 6003 Luzern Schweiz.
-       TT. Thích Giác Đẳng biết tên Nghiêm bị phát hiện trong NPĐ-PTTC với 1 người đàn bà và sau nhiều giờ PT kêu gọi mở cửa tên Nghiêm vẩn ở trong NPĐ im lặng, cụ Huỳnh Sang được PT gọi đến mới biết có tên Nghiêm trong đó vì chìa khóa bị tên Nghiêm để nằm trong ổ khóa sau khi kỹ lưỡng khóa cữa lại, sau vài lần hô to tôi là Huỳnh Sang đây, yêu cầu ông Nghiêm mở cửa, ông có bị vấn đề gì không, nếu không mở cửa chúng tôi sẽ gọi cảnh sát đến, sau khi nghe nói đến Cảnh Sát, tên Nghiêm đã mở cửa NPĐ-PTTC và mọi người đã nhìn thấy 1 người đàn bà trong đó riêng tên Nghiêm nhìn không thấy bị sơ sát hay có bị thương tích gì.
 
Kính thưa quý vị đồng hương, sự thật là đây chúng tôi không ngoài mục đích nêu lên và trình bày lại những gì đã xảy ra, mọi người nghe sẽ có sự nhận định, và đương nhiên chúng tôi có yêu cầu những vị có trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp cũa văn phòng 2 viện hóa đạo và đại diện cũa Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất trong và ngoài nước hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sự thật và giải quyết vấn đề nầy, hành động im lặng tiếp tục là bao che cho sự lưu manh cũa 2 nhân vật nói trên, hay coi thường Phật Tử. Chúng tôi chờ đợi sự trã lời, họp tác làm việc và đóng góp ý kiến cũa quý ngài .. ý kiến cũa quý vị đồng hương .... Nam Mo A Di Đà Phật .
Nay kính
MinhDung
chứng cớ đầy đủ trong: http://minhdung-ch.blogspot.com xin kính mời quý vị vào xem.
 

No comments: