Tuesday, September 11, 2012

Mậu than 1968 - Tsi lieu-PG-MTGPMN tiếp tay cho CS tại Huế


http://ghpgvntn-toiacphatgiaoanquang.blogspot.com/2012/09/mau-than-1968-pg-mtgpmn-tiep-tay-cho-cs.html

No comments: