Thursday, August 23, 2012

Đặng Phúc :Ván bài lật ngữa: Võ Văn Ái -13 tuổi, và chuyện 1000 máy bay Mỹ ngợp trời VN năm 1948

http://ghpgvntn-toiacphatgiaoanquang.blogspot.com/2012/08/van-bai-lat-ngua-vo-van-ai-13-tuoi-va.htmlĐặng Phúc
Việt Gian Võ Văn Ái nuôi ước mơ làm lãnh tụ PG-MTGPMN được bàn tay lông lá của ngoại bang viện trợ ngân quỹ, tài lực, phương tiện, với sự tiếp tay của  gián điệp Faulkner/Ỷ Lan của đài BBC giả làm phật tử, làm phóng viên của "Á châu Tự Do, Phóng viên của Nhân Quyền, Phóng Viên của Báo Quê MTGPMN, Phóng viên của GHPGVNTN v..v.. để xâm phạm vào văn hóa Phật Giáo VN .  Nhìn lại quá khứ, bàn tay lông lá của ngoại bang đã dựng lên một tên bồi rữa chén Hồ Chí Minh thành "cha già dân tộc" . Vào ngày 06-06-1931 Hồ chí Minh bị bắt giam ở Hong Kong về tội gián điệp. Tên đại bịp Hồ Chi Minh được tập đoàn luật sư Anh gởi luật sư Frank Loseby biện hộ (bào chữa) che chở, giải vây để Hồ Chí Minh tiếp tục con đường Nô lệ hóa toàn dân VN dưới danh từ "kách mạng vô sản". (trích ...Hồ Chí Minh và Luật sư Loseby gặp nhau năm 1931 tại Hồng Công trong hoàn cảnh Hồ bị Quốc dân đảng bắt, kết tội tử hình, còn luật sư Loseby đã quyết tâm tìm lại công lý cho thân chủ của mình, bất chấp mọi sức ép từ lực lượng ngoài giới luật gia và ông đã thực hiện được điều đó.)

Lịch sử lại diễn tiến thập niên 70's,  bàn tay lông lá của tên Do Thái Gian Kissinger đã kết hợp với Tàu và Việt Gian Lê Đức Thọ để bán đứng Miền Nam VNCH qua Hòa đàm  Ba lê, dẫn đến việc con Rồng Đỏ Tàu cướp Biền Đông, đe dọa xâm lăng Châu Á của năm 2012 . 
Chúng ta đứng trước nền khoa học của truyền thông internet, Võ Văn Ái, gián điệp Faulkner Ỷ Lan không thể tiếp tục lừa bịp, bít mắt mọi người hay xâm phạm , làm xáo trộn văn hóa Phật giáo Việt nam qua bàn tay của PG MTGPMN, Võ Văn Ái, Thích Quảng Độ v...v...
Trong bài tới chúng tôi sẽ đặt nói về mục đích của gián điệp Faulkner đánh bóng tên Công An Phật giáo Lê Công Cầu. 
 Đặng Phúc


From: m l <giangngoc558@yahoo.com>
Subject: [GoiDan] THÊM SỰ LÁO KHOÉT CỦA ÔNG VIỆT CỘNG VÕ VĂN ÁI ((bí danh TÊN LÙN MÃ TƯ? ỐN LÀI tức ÚN LÀI) và MU. MẬP trốn chúa lộn chồng ỶN ỶN (bí danh đầm hôi nách ỦN ỈN).
To: GoiDan@yahoogroups.com
Date: Sunday, August 5, 2012, 5:01 AM


KÍNH GỞI ĐẾN QUÝ VỊ XEM ĐỂ HIỂU RÕ THÊM SỰ LÁO KHOÉT CỦA ÔNG VIỆT CỘNG VÕ VĂN ÁI. ( chính ông ta công nhận ông ấy hoạt động ủng hộ cho bọn MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG - NLF - mà người dân thường gọi bọn ấy là VIỆT CỘNG)

XIN NHỮNG AI TÔN TRỌNG CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT, HÃY BUỘC VÕ VĂN ÁI PHẢI NHẬN TỘI CỦA ÔNG TA. 

NẾU QUÝ VỊ LÊN ÁN BÙI TÍN, NẾU QUÝ VỊ LÊN ÁN BÁO NGƯỜI VIỆT, XIN QUÝ VỊ ĐỪNG THA THỨ CHO VÕ VĂN ÁI, ĐỪNG ĐỂ CHO VÕ VĂN ÁI TIẾP TỤC LÀM CON NỘI TRÙNG CẮN NÁT PHẬT GIÁO VIỆT NAM.

ĐÂY LÀ PHẦN 
MỘT BÀI ĐƯỢC TỜ BÁO THÂN CỘNG CỦA Ý ĐĂNG TẢI VỀ BUỔI THUYẾT TRÌNH CHỐNG MIỀN NAM VIỆT NAM CỦA ÔNG VÕ VĂN ÁI NĂM 1967 TẠI SICILY.

Da “L’Idea Socialista”, 1967

Conclude la serie di interventi molto drammaticamente VO VAN AI: “Tutta la mia infanzia e quella della mia generazione non ha conosciuto che la guerra. A tredici anni ho conosciuto la prigione. La prima notte che mi hanno arrestato, nella camera degli interrogatori ho visto coi miei occhi cinque miei compatrioti torturati fino alla morte. Ho visto donne violentate, villaggi incendiati, bambini gettati nel fuoco. Ma tutte queste immagini esprimono soltanto la milionesima parte di quanto avviene attualmente nel Sud Vietnam, giorno dopo giorno, notte dopo notte. Avete mai visto dei bambini napalmizzati? Avete mai visto madri divenire folli davanti ad atrocità incommensurabili? Immaginate il cielo della Sicilia tutta ad un tratto stracciato da migliaia di aerei della morte, il cui solo rumore dei motori ci rende folli? Immaginate le vostre case e le vostre spiagge divenire d’un tratto basi militari?
Ora nel Sud Vietnam una prostituta può nutrire quattro persone (la ruffiana che l’alberga, il protettore, l’uomo che col triciclo le porta il cliente e lei stessa), mentre un operaio specializzato non ha il lavoro per guadagnarsi il suo pane. Ci sono ragazze che scambiano il loro corpo per un pezzo di pane o per una bottiglia di latte.
E chi deve ricevere aiuti governativi vede che le sue somme attraversando tante mani burocratiche divengono un niente.
Né la libertà, né democrazia ora esistono nel Sud Vietnam. Chi parla di pace e di neutralismo viene tacciato come comunista, imprigionato ed ucciso.
Affinché una soluzione sia realizzabile, è necessario che tutti i popoli del mondo facciano pressione sui loro governi perché questi all’unanimità domandino:
1) La cessazione immediata di tutti i bombardamenti americani nel Vietnam.
2) La cessazione del sostegno americano al governo Ky nel Sud Vietnam.
3) La costituzione al Sud di un governo civile eletto dal popolo, indipendente da tutte le ingerenze straniere, che possa lavorare effettivamente per la pace, negoziando per la cessazione delle ostilità e tendendo alla riunificazione.
Voi avete sentito che i nostri problemi sono anche vostri; come io sento che i vostri problemi sono anche i miei.
La soluzione dei problemi fondamentali nel Vietnam, nella Sicilia, in ogni paese del mondo è necessaria non solo al singolo paese ma a ciascuno al mondo. Viva il Vietnam e la Sicilia”.
Jerry Cooper, cantante negro ha cantato infine uno spiritual.DỊCH SANG ANH NGỮ: 

From "The Socialist Idea", 1967

VO VAN AI Concludes the series very dramatically: "All my childhood and that of my generation has not experienced war as that . At thirteen years old, I have known the prison. The first night I got arrested in the interrogation room I saw with my eyes Five of my compatriots tortured to death. I have seen women raped, villages burned, children thrown into the fire. But all these images express only the millionth (
1/1,000,000 ) part of what is currently in South Vietnam, day after day, night after night. Have you ever seen children napalmizzati (
Burn victims of napalm) ? Have you ever seen a mother turned crazy before immeasurable atrocities? Imagine the Sicilian sky all of a sudden was shredded by thousands of devil’s planes, which came the engine noise that made all people turned crazy? Imagine your homes and your beaches suddenly become military bases?
In South Vietnam today, one prostitute can feed four people (the pimp that provided the room, the protector, the Xich-Lo tricycle man, and a prostitute herself), while a skilled worker has no work to earn his bread. Everywhere , there are little girls who exchange their bodies for one piece of bread or one bottle of milk.
And the one who received all the aids is the government. They, through many hands, become a bureaucratic. The 
government sees that is a money making opportunities .
Neither freedom nor democracy ever exist in South Vietnam today. Those who speak of peace is accused as a communist, imprisoned and killed.
For a solution is feasible, it is necessary that all the peoples of the world should put pressure on their governments , and they should unanimously ask themselves for:
1) The immediate cessation of all American bombings in Vietnam.
2) The cessation of American support for KY ( Nguyen Cao Ky) Government in South Vietnam.
3) The establishment of the South an elected by the people a civilian government, independent of all foreign interference, which can work effectively for peace, negotiations for the cessation of hostilities and tending to unification ( with the North ).
You have heard that our problems are your, as I feel that your problems are my own.
The solution of the fundamental problems in Vietnam, in Sicily, in every country in the world is necessary not only to individuals but to every country in the world. Viva Vietnam and Sicily. "
Jerry Cooper, then a singer sang negro spirituals.

-------------
Trích ...

DP Phỏng dịch 
Trong bài diễn văn  (phản chiến MTGPMN chống VNCH ) Võ văn Ái tại Sicily, Ý 1967
Võ Văn Ái kết luận những điều xảy ra một cách thống thiết là: Cả tuổi thơ của tôi, và của thế hệ này chưa ai trải qua chiến tranh đau thương như vậy. Từ lúc 13 tuổi tôi đã nếm mùi tù tội.  Đêm đầu tiên tôi bị bắt và bị thẩm tra. Tôi chứng kiến tận mắt 5 đồng chí của tôi bị tra tấn đến chết (
 Five of my compatriots tortured to death )
Tôi thấy đàn bà bị hãm hiếp, thôn làng bị phóng hỏa, trẻ em bị quăng vào lửa. Những hình ảnh này chỉ là1 phần triệu (1/1,000,000) những gì đang xảy ra tại Miền Nam VN ngày này qua ngày khác, đêm này đến đêm tới. Quí vị có thấy trẻ em bị đốt bởi bom napalm không? Quí vị có thấy -phụ nữ trở thành điên loạn bởi những cực hình không ? quí vị hãy tưởng tượng nếu như bầu trời thành phố  Sicilian bị vỡ tung bởi hàng ngàn bày quỷ máy bay tiến tới , tiếng gầm của động cơ làm cho mọi người điên loạn không? QUí vị có thể hình dung là mọi nhà ở, và bãi biển thành căn cứ quân sự không? Miền Nam VN hiện nay một cô gái đĩ/ bán dâm có thể nuôi bốn miệng ăn ( đó là tên điếm cung cấp cho cô ta chổ ở, tên bảo vệ, tên đạp xích lô, và bản thân cô ta). Trong lúc đó những người thợ không có việc làm để nuôi thân.
Nơi nơi đều có nhiều em bé gái sẳn sàng bán thân vì mẫu bánh mì hay chai sữa. Và tất cả mọi tiền viện trợ vào tay của chính quyền (VNCH). Đây là một chính phủ quan liêu có lắm tay chân bộ hạ, họ xem tiền là cơ hội để tiến lên danh vọng.
hiện nay Miền Nam VNCH không có tự do, không có dân chủ. Nếu ai lên tiếng về "hòa bình" thi bi chụp mũ là cộng sản, bị tù đày, bị giết chết.
Để  có được một kết quả kha thỉ thì thế giới nên gây áp lực trên chính phủ VNCH, và cùng nhau thống nhất đưa ra những yêu sách  sau đây:
1-Mỹ phải tức thời ngưng ngay việc dội bom VN.
2- Mỹ phải đình chỉ mọi yểm trợ cho chính phủ Nguyễn Cao Kỳ. của VNCH.
3-Yêu cầu chính quyền dân sự của Miền Nam VNCH phải có lãnh đạo do dân bầu lên, không được ngoại bang tham gia, và phải tích cực đem lại hòa bình , chấm dứt mọi hành động gây hấn , phải hòa hợp hòa giải để tiến đến thống nhất với Miền Bắc ...

ngưng trích.)


---------------------
câu hỏi của bà Giáng Ngọc/Mỹ Thuận đến Võ Văn Ái

ÔNG VÕ VĂN ÁI HÃY TRẢ LỜI CHO TÔI, TRẺ EM NÀO CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM TRƯỚC 1975 PHẢI ĐI LÀM ĐIẾM ĐỂ KIẾM BÁNH MÌ VÀ SỬA ?

ĐÓ LÀ CHƯA KỂ NHIỀU ĐIỀU NHỤC MẠ KHÁC CỦA ÔNG TRONG ĐOẠN VĂN TRÊN.

CHIẾN TRANH LÚC NÀO CÙNG TÀN NHẪN, LÀM SAO ÔNG BIẾT ĐƯỢC QUÂN ĐỘI MỸ & CỘNG HÒA ĐÃ CỨU GIÚP NẠN NHÂN 
CHIẾN TRANH NHƯ THỂ NÀO?

BÀ CỦA TÔI LÀ NẠN NHÂN BỊ PHỎNG VÌ BOM NAPALM TẠI QUẢNG NGÃI, LẬP TỨC BÀ ĐƯỢC TRỰC THĂNG MỸ ĐƯA RA TÀU Y-VIỆN ĐẬU NGOÀI KHƠI QUẢNG NGÃI CẤP CỨU, VÀ SAU ĐÓ BÀ ĐƯỢC ĐƯA QUA NHẬT ĐỂ SỬA VẾT PHỎNG TRÊN MẶT, SAU 10 THÁNG TRỞ VỀ LẠI VN, BÀ TÔI TRÔNG NHƯ KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ XẢY RA. 
ĐÓ, ÔNG THẤY CỘNG SẢN CÁC ÔNG LÀ NÓI LÁO CHƯA ÔNG ÁI " KÍNH YÊU" CỦA TÔI ?

VÌ VNCH QUÁ NHÂN ĐẠO, HỌ ĐÃ KHÔNG THẲNG TAY, DO ĐÓ CÁC CON ĐỘC TRÙNG NHƯ ÔNG VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ CỦA ÔNG MỚI SỐNG PHÂY PHÂY ĐỂ HÃM HẠI DÂN TỘC.

HƠN NỮA, ÔNG ĐÃ QUÁ THÙ GHÉT MỸ VÀ VNCH, TẠI SAO NGÀY NAY ÔNG CỨ PHÓC SANG MỸ LÀM TIỆC CHAY GÂY QUỸ HOÀI VẬY ÔNG ÁI ? ÔNG KHÔNG BIẾT MẮC CỠ SAO ÔNG?????---------

--------------
THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 17.8.2012 ( của Quê MTGPMN)
http://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=1892 

Ông Võ Văn Ái lên tiếng về những tin tức bịp bợm và vu cáo thấp hèn của bà Mỹ Thuận giangngoc558@yahoo.com chuyển tải trên Mạng Internet từ 3 tháng qua


2012-08-17 | | Que Me


PARIS, ngày 17.8.2012 (QUÊ MẸ) - Vào lúc Trung Cộng đang từng bước xâm lăng biển, đảo và lãnh thổ Việt Nam, trước sự nhắm mắt không phản ứng của nhà cầm quyền Hà Nội. Chẳng những thế, lãnh đạo Hà Nội còn đàn áp các cuộc biểu tình tự phát của thanh niên, sinh viên, học sinh, nhân sĩ, trí thức từ Bắc tới Nam, bắt bớ người yêu nước, phong tỏa các ngôi chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vì Giáo hội lên tiếng kêu gọi cho các cuộc biểu tình bảo vệ non sông;

Vào lúc mà Dân Oan lên số triệu, liên tục suốt 24 năm qua, biểu tình đòi đất đai, tài sản bị Đảng Cộng sản cướp bóc; nông dân ở Hải Phòng, Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản, Can Lộc… bị cưỡng chế đất đai, đến nỗi xẩy ra trường hợp hai mẹ con bà Trần Thị Lài / Hồ Nguyên Thủy phải Biểu tình Khỏa thân để giữ đất ở Cái Răng, Cần Thơ, v.v…

Vào lúc xã hội đen hoành hành khắp nước, đạo đức suy đồi, văn hóa sa đọa, tham nhũng nghiểm nhiên thành quốc sách của nhà nước Cộng sản, nhân tâm ly tán, dân tình khốn khổ;

Vào lúc vụ xử các nhà Bloggers Điếu Cày, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần do hành xử chính đáng quyền tự do ngôn luận mà bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt giam, rồi hứa đem ra xử trước Tòa án Nhân dân Tp Hồ Chí Minh, nhưng hoãn đi hoãn lại đã 3 lần, khiến dư luận quốc tếxôn xao ;

Vào lúc bà Đặng Thị Kim Liêng, thân mẫu của chị Tạ Phong Tần, tự thiêu ngày 30.7 vừa qua vì bị công an bức bách, đồng lúc nhận tin ái nữ bà có thể bị xử và lĩnh án nặng nề, làm thế giới thương đau, chấn động.

Thì với mục tiêu đánh lạc hướng hai nguy cơ ngoại xâm, nội xâm trên quê hương Việt, một số Cây bút, Trang nhà, Trang mạng, Diễn Đàn, Đài phát thanh ngày đêm mở chiêu đánh phá lẫn nhau, bôi nhọ các tổ chức, đoàn thể, tôn giáo, cá nhân tranh đấu cho dân tộc trong Cộng đồng Hải ngoại. Trong số này, ba tháng qua bỗng xuất hiện từ địa chỉ bà Mỹ Thuận giangngoc558@yahoo.com những bản tin thấp hèn đưa lên Mạng Internet vu cáo vô bằng rằng tôi, Võ Văn Ái, là Cộng sản nằm vùng hiện nay, là điệp viên của Liên Xô trong thời chiến, v.v…và v.v…

Thậm chí bà Mỹ Thuận giangngoc558@yahoo.com còn cả gan đưa tin bịp bợm lên Mạng Interne RẰNG năm 1967 tôi bị Cảnh sát Đức bắt tại München vì liên hệ với đảng viên Đảng Cộng sản Đức Walter Fabian; RẰNG ngày 26.1.1968, tôi bị Cảnh sát bắt tại Huế với hàm ý lúc đó tôi chuẩn bị Tết Mậu Thân cho Cộng sản (sic). Những việc mà ở các quốc gia văn minh và dân chủ Âu châu thật dễ dàng kiểm chứng để biết rõ thực hư.

Trước hiện trạng một thiểu số cơ quan truyền thông bịp bợm, vu cáo trắng trợn theo sự học đòi nền văn hóa chửi bới cha ông và tố khổ đồng bào của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin minh xác 12 điều trọng yếu sau đây:

1. Tôi từng được mời diễn thuyết nhiều lần tại Đức từ năm 1958 trở đi. Nhưng không hề có chuyện bị «cảnh sát Đức bắt» như bà Mỹ Thuận giangngoc558@yahoo.com tạo sự vu cáo. Bức hình bà trưng dẫn trên Mạng ngày 6.8.12 cho thấy người bị bắt được bà hoang tưởng viết tên Võ Văn Ái, là một phụ nữ cầm chiếc dù đàn bà! Còn ông đảng viên Đảng Cộng sản Đức tôi mới được nghe tên lần đầu do bà Mỹ Thuận cung cấp. Xưa nay tôi không hề liên hệ với bất cứ người Cộng sản Đức nào.

<strong>Trên đây là bức hình cùng ghi chú của bà Mỹ Thuận công bố trong Email gửi đi ngày 6.8.2012, y thị viết tên chữ đỏ Đảng viên Cộng sản Walter Fabian, và Võ Văn Ái để vu cáo trắng trợn Võ Văn Ái bị Cảnh sát Đức bắt ngày 8+9.5-1967. Xin độc giả nhìn kỹ vào hình xem có phải Võ Văn Ái? hay là một phụ nữ Tây phương tay cầm chiếc dù của đàn bà? Thế mà sự giả tạo bất lương của Mỹ Thuận đang làm «vui sướng» một số thủ hạ khi chúng loan truyền trên Mạng, trên Paltalk rằng Võ Văn Ái bị «Cảnh sát Đức bắt vì hoạt động Cộng sản»!!!</strong>
Trên đây là bức hình cùng ghi chú của bà Mỹ Thuận công bố trong Email gửi đi ngày 6.8.2012, y thị viết tên chữ đỏ Đảng viên Cộng sản Walter Fabian, và Võ Văn Ái để vu cáo trắng trợn Võ Văn Ái bị Cảnh sát Đức bắt ngày 8+9.5-1967. Xin độc giả nhìn kỹ vào hình xem có phải Võ Văn Ái? hay là một phụ nữ Tây phương tay cầm chiếc dù của đàn bà? Thế mà sự giả tạo bất lương của Mỹ Thuận đang làm «vui sướng» một số thủ hạ khi chúng loan truyền trên Mạng, trên Paltalk rằng Võ Văn Ái bị «Cảnh sát Đức bắt vì hoạt động Cộng sản»!!!


2. Sự gian xảo của bà Mỹ Thuận giangngoc558@yahoo.com còn nói rằng tôi bị Cảnh sát VNCH bắt tại Huế ngày 26.1.1968 bằng cách giả mạo một bản tin AP, chứng minh thêm tính chất hoang tưởng của tâm thần bà ta. Từ ngày tôi rời nước đi du học, chưa bao giờ tôi về lại Việt Nam.

3. Trong thời chiến tranh vừa qua, tôi không hề có một liên hệ xa gần nào với bất cứ Đảng Cộng sản nào trên thế giới, đương nhiên kể cả Đảng Cộng sản Việt Nam và Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền nam vốn là Xứ ủy Miền Nam của đảng Cộng sản.

4. Trong thời chiến tranh vừa qua, tôi có đi thuyết trình nhiều nơi ở Âu châu, Mỹ châu, Á châu để nói lên ngưỡng vọng Hòa bình của nhân dân Miền Nam, một nền Hòa bình không-Cộng-sản, không-Mặt-trận. Tôi chưa hề tuyên bố lời nào ủng hộ Hà Nội hay Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Trái lại tôi còn báo động cho công luận Âu Mỹ biết Mặt trận là Xứ ủy Cộng sản ở miền Nam, trong lúc rất đông người Tây phương lúc bấy giờ, do Hà Nội tuyền truyền dối gạt, tưởng lầm Mặt trận là phong trào tự phát của nhân dân miền Nam.

5. Tôi chưa bao giờ vận động trước năm 1975 cho một Quyết nghị nào tại Quốc hội Hoa Kỳ chống lại Miền Nam. Tôi từng đi thuyết trình nhiều chục tiểu bang tại Hoa Kỳ nói lên quan điểm Hòa Bình dân tộc, nghĩa là Hòa bình không Cộng sản, mà thời bấy giờ Đức Đệ nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết và Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), kêu gọi công khai trong nước.

GHPGVNTN là một tôn giáo truyền thống có lịch sử Hai Nghìn Năm, và hoạt động có tính Pháp nhân dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Những ai còn rắp tâm vu cáo GHPGVNTN là Cộng sản, thì những người đó phải tố cáo trước tiên Chính quyền VNCH là Cộng sản. Bởi vì Cộng sản bị đặt ngoài vòng pháp luật dưới thể chế VNCH. Có thể nào Chính quyền VNCH lại dung dưỡng một Giáo hội Cộng sản trên lãnh thổ mình? Các cuộc xuống đường vận động của GHPGVNTN chỉ là hành xử bình thường để đòi hỏi cho các ngưỡng vọng tôn giáo như chúng ta thường chứng kiến trong các nước dân chủ văn minh Âu Mỹ. VNCH thời ấy tuy còn nhiều hạn chế, nhưng vẫn áp dụng thể chế cộng hòa và dân chủ, không phải là Nhà nước độc tài toàn trị như Cộng sản hiện nay.

Miền Nam thất thủ ngày 30.4.1975 là do Hoa Kỳ cắt viện trợ theo chính sách Á châu mới của Hoa Kỳ, đồng thời với việc lãnh đạo VNCH không có kế sách thân dân và giữ nước. Trái lại, còn tẩu thoát ra nước ngoài trước khi Cộng quân tiến vào Saigon, bỏ mặc binh sĩ VNCH và dân đen trong thống hận.

Cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trả lời đài Truyền hình quốc tế xác nhận nguyên nhân Miền Nam sụp đổ là vì Hoa Kỳ cúp viện trợ; trong khi ông cựu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ thì xác nhận việc rút quân ở miền Trung và Cao nguyên là lỗi của chúng tôi (lãnh đạo VNCH) đưa tới sự sụp đổ của Miền Nam, rồi ông Kỳ đổ lỗi cho ông Nguyễn Văn Thiệu là người trách nhiệm việc rút quân vô cùng tai hại gọi là «rút quân chiến lược».
Mấy chục năm sau, thì chính cả hai ông Tổng thống và Phó Tổng thống Thiệu - Kỳ đều ngỏ lời xin «hòa giải» với Hà Nội thông qua các đài quốc tế. Nhưng Đảng chỉ chấp nhận ông Kỳ mà phủ nhận ông Thiệu. Đây là giới «lãnh đạo quốc gia» mà bà Mỹ Thuận giangngoc558@yahoo.com và nhóm bà yêu sách chúng tôi phải qùy gối tung hô?!

Xin chấm dứt việc đổ lỗi không mấy liêm sỉ cho Phật giáo hay những người Phật giáo mà miền Nam mất vào tay Cộng sản. Thế thì các ông ở đâu và làm gì thời gian ấy? Hãy chấm dứt việc đóng trò Pontius Pilate rửa tay sau khi xuống lệnh đóng đinh Chúa Ki Tô.

6. Tôi chưa bao giờ điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ để yêu sách Hoa Kỳ cúp viện trợ VNCH. Bà Mỹ Thuận giangngoc558@yahoo.com và nhóm bà hãy trưng bằng cớ?! Chỉ cần trích lục trong Sách ghi chép của Quốc hội Hoa Kỳ (Congressional Record) tất biết ngay tôi có yều cầu việc ấy hay không. Việc dễ thế sao bà Mỹ Thuận giangngoc558@yahoo.com và nhóm bà không thực hiện, mà chỉ chăm chăm bịp bợm vu cáo?

7. Không chỉ 2 Thượng Nghị sĩ như bà Mỹ Thuận giangngoc558@yahoo.com viết theo bài viết lấy từ một Trang Nhà tại Pháp, mà bài viết này do cơ quan phản gián Bộ Công an Cộng sản đặt hàng. Thực tế, tôi đã gặp trên 20 Thượng Nghị sĩ và Dân biểu Hoa Kỳ trước năm 1975. Những cuộc gặp gỡ ấy chỉ cốt thông tin cho các vị này biết tới ngưỡng vọng hòa bình không Cộng sản của người dân Miền Nam lúc bấy giờ. Trong những cuộc gặp gỡ chính giới Hoa Kỳ, tôi nói lên quan điểm của tôi, đồng thời tôi cũng phê phán chính sách Hoa Kỳ thời ấy ủng hộ nhóm quân phiệt ở Saigon, mà không ủng hộ một chính quyền dân sự đại diện toàn dân bao gồm các đảng phái quốc gia và các tôn giáo lớn, là đẩy Miền Nam vào tay Cộng sản Hà Nội.

8. Tôi chưa bao giờ có lời bêu riếu các chiến sĩ Quân lực VNCH, mà tôi ý thức là những người đã đổ máu xương bảo vệ tổ quốc. Bà Mỹ Thuận giangngoc558@yahoo.com và nhóm bà đặt điều vu cáo với manh tâm kích tướng để gây xáo trộn cho cảnh gà một nhà bôi mặt đá nhau, nhằm ly gián và phân hóa Cộng đồng Người Việt Tị nạn Hải ngoại. Mục tiêu đâm bị thóc chọc bị gạo là thủ thuật thấp hèn và lỗi thời. Người thức giả không ai còn mắc mưu gian tế ấy.

9. Trước 1975 tôi tham gia nhiều tổ chức tôn giáo, văn hóa, nhân bản, bất bạo động là cốt tiếp cận thế giới để thông tin cho họ biết sự thật và ngưỡng vọng thoát ly Cộng sản của nhân dân Miền Nam, thay vì nhường sân chơi ấy cho các đảng Cộng sản Liên Xô, Tây Âu và Việt Nam lũng đoạn, mê hoặc. Trong tài liệu gửi lên Mạng ngày 11.8.12, bà Mỹ Thuận giangngoc558@yahoo.com gian xảo đăng tiểu sử Mục sư tả khuynh Martin Niemöller làm Phó chủ tịch tổ chức WRI để vu cáo tôi Việt Cộng.

Tại các nước văn minh, dân chủ, các tổ chức quốc tế không đặt vấn đề tôn giáo hay chính kiến riêng của các thành viên, miễn sao thành viên đồng ý mục tiêu của tổ chứckhi gia nhập. WRI là tổ chức bất bạo động theo đường lối của thánh Gandhi. Mục sư Martin Niemöller tham gia WRI vì tín ngưỡng bất bạo động Tin Lành của ông ấy. Chuyện ông này theo Liên Xô, theo Hà Nội, là chuyện của ông. Chẳng dính gì tới chủ trương của WRI hay của tôi. Tôi tham gia tổ chức này để bênh vực cho lập trường nhân dân miền Nam không Cộng sản, hầu ngăn chận sự tràn ngập của phe Hà Nội lúc bấy giờ đang trèo cao lặn sâu vào các tổ chức quốc tế để phản tuyên truyền.

Phó chủ tịch không phải là «Boss / Ông chủ» theo cách hiểu của bà Mỹ Thuận với não trạng thời bà còn là đối tượng Đảng và đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở Saigon. Ngay danh sách WRI bà Mỹ Thuận cung cấp còn thấy có Chủ tịch, Tổng Thư ký, với Ban Thường vụ gồm đại diện các quốc gia Việt Nam, Úc Đại Lợi, Đan Mạch, Hoa Kỳ, Na Uy, Bỉ, Ý Đại Lợi và Anh quốc.

Chỉ nói việc bỏ phiếu cho một nghị quyết gì của WRI, thì Mục sư Martin Niemöller dù theo Liên Xô và Hà Nội như bà Mỹ Thuận cung cấp, ông ta cũng chỉ có MỘT (1) phiếu trên MƯỜI (10) phiếu.

10. Tình trạng chiến tranh thảm khốc như thế nào đối với toàn dân, đặc biệt đối với phụ nữ và thiếu nhi. Không người Việt Nam nào chẳng cảm nhận phẩm giá mình bị tha hóa và khổ lụy trong những năm tháng địa ngục ấy. Thảm cảnh này thâm tâm mọi người dân Việt thời ấy, các nhà văn, nhà thơ, nhà báo biểu lộ thường xuyên trên báo chí, sách vở ở Saigon. Tôi chỉ phản ảnh thực tế phũ phàng này, mà tôi tin rằng chẳng ai «yêu thích» và «say sưa» với bi kịch ấy như bà Mỹ Thuận ngày nay.

Dễ hiểu hơn, khi ta biết bà Mỹ Thuận giangngoc558@yahoo.com mở mắt chào đời năm 1965, thì làm sao đứa bé ấy có thể cảm nhận nỗi nhục nhằn của bi kịch chiến tranh thập niên 60, để ngày nay cao giọng vu hãm thế hệ cha anh của bà?

11. Thủ thuật bất lương của bà Mỹ Thuận giangngoc558@yahoo.com và nhóm bà là pha trộn những tài liệu có thật, rồi chèn ghép sự bôi nhọ và vu cáo tôi, Võ Văn Ái, giữa các tài liệu ấy, tạo nên tình trạng hư hư thực thực cốt gây hoang mang, ngờ vực cho người đọc.

Ví dụ như bài viết đưa lên Mạng hôm 10.8.2012, bà ta cặm cụi cóp chép các tài liệu bằng tiếng Anh của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam cùng những truyền đơn Chống Mỹ của Cộng sản (National Liberation Front (NLF) Anti-American leaflets of the Vietnam War) tổng cộng 128 (một trăm hai mươi tám) trang, để cuối tư liệu ấy, bà ta ghép một bài viết 6 (sáu) trang tố cáo tôi là điệp viên Cộng sản trong thời chiến. Bài viết 6 trang này bà rút từ một Trang Nhà tại Pháp tung ra khoảng một năm nay nhưng chẳng ai thèm đọc hay tin. Vì Trang Nhà gọi là Chống Cộng này chuyên viết những bài đánh phá, bôi nhọ các đảng phái quốc gia, các cá nhân tranh đấu không Cộng sản trong Cộng đồng. Bản thân Trang Nhà này và chủ của nó chưa có bất cứ hành động gì suốt 37 năm qua nhằm cứu sống thảm cảnh Người Vượt Biển, Tù nhân Cải tạo, đàn áp nhân quyền và tôn giáo trong nước. Những tay bút của cơ quan phản gián Bộ Công an Cộng sản và Trung cộng điều khiển Trang Nhà này. Nay bà Mỹ Thuận trích đăng thì cũng chỉ là động thái của Mẹ hát Con khen.

12. Chẳng những vu cáo cá nhân tôi, bà Mỹ Thuận giangngoc558@yahoo.com còn dối gạt hàng chú bác đang cư trú cùng tỉnh với bà qua lời cảnh báo đưa lên Mạng ngày 14.7.2012. Bà Mỹ Thuận viết:

«CẢNH BÁO, ĐÃ CÓ RẤT NHIỀU LẦN ÔNG VÕ VĂN ÁI BÀN BẠC TÂM SỰ VỚI ÔNG ĐHH VỀ VIỆC THỦ TIÊU NGƯỜI KHI CẦN THIỆT LÀ THƯỢNG SÁCH. NAY ÔNG ĐHH ĐÃ TẨY CHAY & PHẢN TỈNH. KÍNH QUÝ VỊ GIŨ EMAIL NÀY ĐỂ GIÚP NHÀ CHỨC TRÁCH TÌM RA MANH MỐI KHI CÓ VIỆC ĐÁNG TIẾC XẢY RA».

Tôi đã viết thư hỏi Ông ĐHH, và được ông ĐHH hồi âm qua Email ngày 15.7.2012 như sau:

«Kính Anh, Đọc qua message Anh gởi v/v “thủ tiêu”, tôi hoàn toàn sửng sờ.
«Anh cứ vững tin rằng tôi không bao giờ làm điều rồ dại, nhất là không bao giờ hại bạn - là Anh, người Anh kính yêu của cá nhân tôi». (ông ĐHH nhấn mạnh)

«ĐHH»


Kết luận:

Cuộc sống và hoạt động của tôi mấy mươi năm ở nước ngoài từ khi tôi rời nước tổ, đã được tôi trả lời qua 56 câu phỏng vấn của báo điện tử Gió O. Sau in thành sách dưới tựa đề «Người Trí thức hành động và dẫn đường»,330 trang, do Gió O và nhà xuất bản Quê Mẹ ở Paris ấn hành năm 2010 với nhiều chứng liệu. Những gì viết khác tư liệu này đều là dối gạt, bịp bợm, vu cáo vô bằng.

Tôi mong mỏi bà Mỹ Thuận giangngoc558@yahoo.com hãy chấm dứt ngay hành động bất lương mà bà thực hiện suốt 3 tháng qua. Tôi không quan tâm việc bà là cộng-sản hay không-cộng-sản, nhưng hậu quả các bài bà vu cáo chỉ có lợi cho Đảng Cộng sản là Đảng đang đàn áp dân và làm điêu linh đất nước. Vì việc này gây phân hóa, ly gián Cộng đồng người Việt đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ, là điều Hà Nội mơ ước, trông chờ.

Điều tôi quan thiết là sự gian xảo và bịp bợm mà bà Mỹ Thuận giangngoc558@yahoo.com đang thể hiện trước cộng đồng người Việt hải ngoại. Tôi chống chủ nghĩa Cộng sản vì chủ nghĩa ấy tập trung sự gian xảo, dối gạt và giết người. Nếu ai tự nhận là người quốc gia mà cũng gian xảo, dối gạt, hãm hại người, tôi cũng chống.

Bà Mỹ Thuận giangngoc558@yahoo.com hãy chấm dứt ngay việc gieo thêm nhân ác, nhân xấu để quả báo bớt giáng búa xuống bà.Võ Văn Ái,
Paris, 17.8.2012
----------------

----- Forwarded Message -----
From: Tin huu Nguyen <nguyenhuutin2@gmail.com>

Sent: Thursday, August 23, 2012 3:39 PM
Subject: [diendanviahe] GỬI Cô GIÁNG NGỌC. ~ // ~ [GoiDan] KÍNH CẢM ƠN ÔNG NGUYỄN HỮU TÍN
 
GỬI Cô GIÁNG NGỌC.

a.  Không có chi Cô Giáng Ngọc ạ!.

b.  Đọc Email của ông Võ Văn Ái viết "chửi " cô.  Ông ta lại xử dụng "Phòng Thông Tin Phật Giáo"  dùng những danh từ "quá nặng" mắng nhiếc cô .  Tôi không hiểu nổi Giáo Hội Phật Giáo VNTN lại để lọt tên phản chiến nắm giử một chức vụ quan trọng như thế nầy !  Than ôi !.

c.  Thưa cô Giáng Ngọc và quý Độc giả nào còn giử bản Tcbc của ông Ái viết cho Cô Giáng Ngọc xin làm ơn gởi đến cho tôi xin.  Tôi xin chân thành cảm tạ. và xin báo đến Cô Giáng Ngọc tôi  sẽ tiếp tay chuyển lá thư của cô viết đến quý vị có tên mà Cô nhờ tôi chuyễn lời.  Sự thật tôi cũng như Cô không liên hệ mật thiết với họ.  Chỉ biết nhau qua đọc và tình nguyện chuyển tiếp những bài của họ gởi lên các Diễn Đàn mà thôi.  Xin kính báo đến Cô đặng rõ.

Chúc cô nhiều sức khoẻ.

Tôi;

Nguyễn hữu Tín 
(Người chưa hề quen biết Cô)
From: m l

Sent: Thursday, August 23, 2012 4:13 AM
Subject: [GoiDan] KÍNH CẢM ƠN ÔNG NGUYỄN HỮU TÍN

 
KÍNH CẢM ƠN ÔNG NGUYỄN HỮU TÍN ĐÃ CÓ LỜI KHUYÊN GN. 

MẤY HÔM NAY GN TỰ NGHĨ... CÁI "HIỆN TƯỢNG" " BÀ MỸ THUẬN" CHÍNH LÀ BÀI HỌC CHO NHỮNG AI NGÂY THƠ DẠI DỘT HY SINH DANH DỰ, CÔNG SỨC,  VÀ TIỀN BẠC ĐỂ ĐI ỦNG HỘ ÔNG VÔ VĂN ÁI NHƯ GN ĐÃ TỪNG LÀM !
 QUA MỘT THỜI GIAN DÀI GN NHẬN HỎA MÙ, ĐẾN KHI NGỘ RA , ĐI TÌM SỰ THẬT VÀ NÓI LÊN SUY NGHĨ CỦA CHÍNH MÌNH THÌ BỊ BỌN CHÚNG ĐÁNH KHÔNG NƯƠNG TAY, CHẲNG KHÁC NÀO NGƯỜI DÂN TRONG NƯỚC NÓI LÊN SỰ THẬT THÌ BỊ BỌN CÔN ĐỒ CÔNG AN ĐÀN ÁP VẬY... 
KÍNH CHÚC ÔNG NHIỀU SỨC KHOẺ VÀ CHO GN GỞI LỜI THĂM ĐẾN CHÚ BQK, TT, TSV, CÔ PHV VỚI TẤT CẢ LÒNG QUÝ MẾN.
Joseph Pham <josephpham62@yahoo.com>

Sent: Thursday, August 23, 2012 5:55 PM
Subject: [diendanchinhtri] GỬI Cô GIÁNG NGỌC. ~ // ~ [GoiDan] KÍNH CẢM ƠN ÔNG NGUYỄN HỮU TÍN
Kính Ông Nguyễn Hữu Tín.

Tập đoàn vô đạo GHPGVNTN không phải là Phật Giáo thưa ông.  Chúng nó thực ra chỉ là công cụ của Cộng Sản, chúng núp trong vỏ bọc  Phật Giáo để tạo danh đời.  Ông có thấy  Diệp Trương Thuần aka Đôn Hậu  đã làm gì, nói gì trong suốt cuộc sống chó má của nó. Huyền Quang  cũng vậy.  Tôi sẽ  đưa tài liệu của Huyền Quang ra trước  công luận  sau  tên ún lài phản quốc VVA này.  Tài liệu này ông sẽ còn thất vọng hơn việc  ông đang thất vọng về tên phản quốc lùn mã tử này.  
Ông thấy đấy 5 Giới luật căn bản của Đức Phật mà  chúng  còn giữ không được huống chi 250  Giới cho hàng tỳ kheo.  Chúng có xứng đáng là "trưởng tử như lai"  không?  Là  một phật tử bình thường còn làm không được thì chúng làm sao ví chúng là môt giáo hội truyền thừa 2000 năm cho được. 
 
Rất mong ông, người chiến sĩ VNCH hãy mạnh dạn lật tẩy những thằng  ăn cơm Quốc Gia, thờ ma cộng sản trong vỏ bọc của bất cứ tôn giáo  nào. 
Mong lắm thay.

No comments: