Thursday, December 13, 2012

Tieu diet cs : Giác Hạnh không hiểu ma tăng/ Militant Buddhist" monks


http://ghpgvntn-toiacphatgiaoanquang.blogspot.com/2012/12/tieu-diet-cs-giac-hanh-khong-hieu-ma.html

AP News Analysis By GEORGE MCARTHUR , and Others
Associated Press Writer
SAIGON (AP)- .... " The flame tongued Thich Ho Giac, who has plastered the An Quang pagoda ,with posters denouncing the newly elected president, Chief of State Nguyen Van Thieu" .... "Thich Ho Giac, South Vietnam's fragmented radical Buddhist movement June 23 1966, and shouted into a hand-held loudspeaker: ' You will do what I tell you ' ... " .... " Fiery Thich Ho Giac, whose oratory had inflamed the movement and incited a dozen people to burn themselves alive " ... " The woman reportedly left two letters explaining her action. One was addressed to church leaders and the other to President Johnson. Buddhist leaders, addressing a rally while the woman's brightly painted coffin stood nearby, called on Johnson to step into the political controversy and withdraw U.S. support to the Ky government. Tam Chau and Ho Giac were chief architects of the compromise settlement anounced Wednesday night by which the military junta would be doubled " ...


 
HÃY CAN ĐẢM BIỆN MINH, ĐỪNG CÙ NHẦY BIỆN BÁC  .
 
Xin giải quyết rối rắm dứt khoát từng điểm một bằng lý luận
Đừng làm thân phận “chewing gum” dính nhiều điểm nhưng dễ tróc !
 
-Trong hình dưới đây, ông Sư nào đứng canh xác tội đồ Dân tộc Hồ chí Minh ?
 
-Trong lịch sử Phòng tuyên Úy Phật giáo Việt nam Cộng Hòa, quyết định sa thải Sư Thích hộ Giác ra khỏi chức Phó phòng TUPG, do ông Đổng lý Văn phòng Bộ quốc Phòng ấn ký với lý do Sư Hộ giác vào bưng họp với Cộng sản Cục R ( Trung ương Cục Miền Nam của Cs ) – đúng sai ở chỗ nào ?
 
Nếu đúng thì im lặng thừa nhận “ con sâu róm trong tô cháo niềm tin”, và tiếp tục “ lọc máu giáo hội”, nếu sai xin cung cấp bằng chứng, giải thích lý tình theo khoa học phân tích lý luận, đừng dùng thứ ngôn ngữ áp đảo đấu tranh của phường thảo khấu để biện minh gian dối, đánh trả lại đối phương ôn tồn giải thích và buộc tội.
 
Bối cảnh lịch sử và thời gian đã khác xa, đủ chín muồi nhận thức, đủ bình tĩnh nhận định, và cũng dư thời gian nhận…tội, chạy quẩn quanh chỉ “vướng áo rách quần, lộ diện chân tướng, gây thêm nghiệp quả, xả “HỒN” Giáo Hội Phật giáo thành từng mảng ly thân, và đắc tội với chúng sanh, tăng thêm uy tín cho ngạ quỷ giặc Hồ.
 
Nguyễn đăng Trình
------------

Tru*o*'c tie^n thi` dde^? xem coi nghi~a cu?a "Militant" la` gi` nhe' Giac Hanh!!!
The English word militant is both an adjective and a noun, and is usually used to mean vigorously active, combative and aggressive, especially in support of a cause, as in 'militant reformers'.[1][2] It comes from the 15th century Latin "militare" meaning "to serve as a soldier". The related modern concept of the militia as a defensive organization against invaders grew out of the Anglo-Saxon fyrd. In times of crisis, the militiaman left his civilian duties and became a soldier until the emergency was over, when he returned to his civilian occupation and life.

However, the current meaning of militant does not usually refer to a registered soldier: it can be anyone who subscribes to the idea of using vigorous, sometimes extreme, activity to achieve an objective, usually political. For example, a "militant [political] activist" would be expected to be more confrontational and aggressive than an activist not described as militant.

The word "militant" is sometimes used to describe groups that do not name or describe themselves as militants, but that advocateextreme violence; for example in the early twenty first century members of groups involved in Islamic terrorism such as Al-Qaeda are usually described as militants.[6]

---------------------
No'i dde^'n Al-Qaeda thi` la`m tieudietcs cho*.t nho*' dde^'n dda`i Al-Jazeera pha?i sang Vie^.t Nam  pho?ng va^'n te^n dda^`u so? dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a Qua?ng DDo^. aka DDa(.ng Phu'c Tue^. cu?a ca'i go.i la` GHPGVNTN A^'n Quang!!! 
The^' sau khi cho thie^n ha. tha^'y ddu*o*.c nghi~a cu?a "militant" la` gi` thi` ba^y gio*` tro*? la.i va^'n dde^` cu?a bo.n "Militant Buddhist" monks. 

Kho^ng bie^'t Giac Hanh ho.c o*? lo*'p ba tru*o*`ng la`ng na`o cu?a nu*o*'c CHXHCNVN ma` cho ra(`ng bo.n dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a ho^? mang quo^'c doanh GHPGVNTN A^'n Quang kho^ng pha?i la` "Militant Buddhist" monks vi` chu'ng kho^ng co' qua^n ddo^.i va` chu'ng pha?i cho^'ng che^' ddo^. ddo^.c ta`i thi` mo*'i ddu*o*.c go.i la` militants!!!
Thi' du. be^n Syria hie^.n hay thi` da^n qua^n cho^'ng la.i che^' ddo^. ddo^.c ta`i cu?a Assad thi` ho. ddu*o*.c go.i la` "Rebels" chu*' dda^u pha?i la` "militants" dda^u Giac Hanh!!!  The^' nhu*ng the^' gio*'i thu*o*`ng du`ng chu*~ "militant" cho bo.n khu?ng bo^' hoa(.c nhu*~ng tha`nh pha^`n du`ng vu~ lu*.c dde^? dda.t ddu*o*.c mu.c ddi'ch cu?a chu'ng!!!  Va^.y thi` trong nghi~a cu?a no' thi` bo.n dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a ho^? mang quo^'c doanh GHPGVNTN A^'n Quang/Va.n Hanh la` bo.n khu?ng bo^' du`ng vu~ lu*.c dde^? dda^'u tranh dde^? dda.t mu.c ddi'ch!!!  Va^.y thi` gio*'i Ta^y Phu*o*ng go.i bo.n cho' ma' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a ho^? mang quo^'c doanh GHPGVNTN A^'n Quang la` bo.n "militant buddhist monks" cu~ng dda^u co' sai dda^u Giac Hanh!!!  Va` ngu*o*`i Vie^.t Quo^'c Gia go.i chu'ng la` bo.n pha^.t gia'o pha?n loa.n cu~ng dda^u co' sai dda^u na`o!!!
Ne^n nho*' ra(`ng definition cu?a militant nhu* sau: "For example, a "militant [political] activist" would be expected to be more confrontational and aggressive than an activist not described as militant."
------
Va^.y thi` Ngu*o*`i Vie^.t Quo^'c Gia go.i bo.n dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang la` bo.n pha^.t gia'o pha?n loa.n dde^? pha^n bie^.t giu*~a nhu*~ng ngu*o*`i Pha^.t Tu*? tu ha`nh cha^n chi'nh la` va^.y!!!  Vi` ngu*o*`i tu ha`nh cha^n chi'nh khi tro`ng a'o ca` sa va`o tha^n theo gia'o ly' Pha^.t Gia'o thi` dda^u co' "dda^'u tranh" vu~ lu*.c nhu* bo.n cho ma' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a ho^? mang quo^'c doanh GHPGVNTN A^'n Quang dda^u Giac Hanh!!!  Ngu*o*`i Pha^.t Tu*? cha^n chi'nh la` ho. dda^'u tranh vo*'i ca'i TA^M cu?a ho. ha`ng nga`y dda^'y nhe' Giac Hanh!!!
Bo^' khi? no', Giac Hanh hie^?u Pha^.t Pha'p ra sao ma` Giac Hanh cho ra(`ng vie^.c la`m cu?a bo.n tro.c dda^`u ba^.n a'o ca` sa cu?a DDu*'c Pha^.t GHPGVNTN A^'n Quang ddem ba`n tho*` xuo^'ng ddu*o*`ng dda^'u tranh va` co' tha'i ddo^. chi'nh tri. la` gia'o ly' cu?a nha` Pha^.t???  The^' ro^`i chu'ng co' dda'nh ba(`ng vu~ trang kho^ng khi chu'ng ca^'t gia^'u vu~ khi' trong chu`a dde^? tie^'p tay cho bo.n bo.n vi.t co^.ng hoa.t ddo^.ng dda'nh du ki'ch khu?ng bo^' trong Mie^`n Nam Vie^.t Nam???
Hay Giac Hanh cu~ng gio^'ng nhu* Vo~ dza^m A'i khi ha('n cho ra(`ng chu'ng (GHPGVNTN A^'n Quang) noi gu*o*ng DDu*'c Pha^.t Thi'ch Ca ba(`ng ca'ch dda'nh tan thu*.c da^n pha?n ddo^.ng hoa(.c la`m theo lo`ng dda.i tu*` dda.i bi cu?a DDu*'c Pha^.t dde^? kha'ng chie^'n ddu*a gio^'ng no`i ra kho?i ca'i kho^? a?i no^ le^.???
Vo~ dza^m A'i no'i:"Na(m 1947, o^ng Ho^` Chi' Minh ke^u go.i Pha^.t gia'o ddo^` noi gu+o+ng DDu+'c Pha^.t Thi'ch Ca ? hy sinh tranh dda^'u, die^.t lu~ a'c ma ?, va`  dda'nh tan thu+.c da^n pha?n ddo^.ng, dde^? cu+'u quo^'c da^n ra kho?i kho^? na.n, dde^? giu+~ quye^`n tho^'ng nha^'t va` ddo^.c la^.p cu?a To^? quo^'c. Co' nhu+ the^' mo+'i ? la`m theo lo`ng dda.i tu+` dda.i bi cu?a DDu+'c Pha^.t Thi'ch Ca, kha'ng chie^'n dde^? ddu+a gio^'ng no`i ra kho?i ca'i kho^? a?i no^ le^. "
-------
The^' gia'o ly' Pha^.t Gia'o thi` Giac Hanh va` bo.n cho' ma' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang co`n kho^ng na('m vu*~ng thi` Giac Hanh la`m sao tha^'y ddu*o*.c ha`nh ddo^.ng "militancy" cu?a mi`nh pha?i kho^ng na`o???
The^' pha^`n tre^n la` chi? no'i ve^` the^' na`o la` "Militant" tho^i nhe' Giac Hanh!!!
Ba^y gio*` ddi sa^u va`o va^'n dde^` ti`nh ba'o gia'n ddie^.p va` bo.n gia(.c xa^m la(ng co^.ng sa?n Ba('c Vie^.t gia? su* ba^.n a'o ca` sa cu?a Ddu*'c Pha^.t chui va`o chu`a dde^? hoa.t ddo^.ng cuo^.c xa^m la(ng cu?a chu'ng!!! 
The^' nhu* tieudietcs dda~ no'i lu'c tru*o*'c!!!  Nhu*~ng vi. tu cha^n chi'nh thi` ho. kho^ng to^'n mo^.t xu, ti`m no*i he~o la'nh dde^? ddi.nh ta^m va` tu*. ti`m con ddu*o*`ng dde^? dda.t DDa.i Tu*. Gia'c!!!  Va` ne^'u ai xem phim ta`i lie^.u "Vietnam!Vietnam!" cu?a O^ng John Ford cu~ng ddie^`u tha^'y ra(`ng trong Mie^`n Nam Vie^.t Nam va`o tho*`i 60 thi` ngu*o*`i da^n so^'ng ye^n o^?n tu*` DDa` Na(~ng va`o trong Sa`i Go`n. Ngu*o*`i da^n tu*. do muo^'n ha`nh dda.o na`o cu~ng ddu*o*.c!!!  The^' nhu*ng khi bo.n cho' ma' co^.ng sa?n vi. gian xa^m nha^.p va`o ca'c chu`a thi` tu*` tho*`i ddie^?m a^'y tro*? ddi, Mie^`n Nam Vie^.t Nam loa.n le^n!!!  Vi` the^' nhu*~ng ngu*o*`i Vie^.t Quo^'c Gia go.i bo.n su* tro.c dda^`u ba^.n a'o ca` sa la` bo.n pha^.t gia'o pha?n loa.n la` va^.y!!!  La` "militant buddhist monks" la` va^.y!!!  Va` khi du*.a va`o ca'c ta`i lie^.u ti`nh ba'o thi` ca'c co* quan ti`nh ba'o trong Mie^`n Nam Vie^.t Nam bie^'t ra^'t ro~ nhu*~ng te^n tro.c dda^`u ma` hoa.t ddo^.ng cho co^.ng sa?n!!!  Tu*` nhu*~ng te^n nhu* DDo^n Ha^.u, Tri' Quang, Huye^`n Quang, Tri' Thu?, Ho^. Gia'c, Minh Cha^u, Thie^.n Minh v.v..la` nhu*~ng te^n CS trong Ma(.t Tra^.n To^? Quo^'c la^.p ra nhu*~ng to^? chu*'c nhu* Ho^.i Ddo^`ng Nha^n Da^n Cu*'u Quo^'c hoa(.c Lu*.c Lu*o*.ng Tranh Thu? Ca'ch Ma.ng dde^? dda'nh pha' hai ne^`n DDe^. Nha^'t va` DDe^. Nhi. Co^.ng Hoa` trong Mie^`n Nam Vie^.t Nam!!!
Va` nhu* tieudietcs dda~ cho tha^'y trong ba`i tru*o*'c ra(`ng chi'nh Tra^`n Va(n Ddo^n cu~ng xa'c nha^.n ra(`ng ca'c chu`a dda~  bi. co^.ng sa?n xa^m nha^.p!!!  Va^.y thi` chu'ng ca.o dda^`u chu'ng mo*'i xa^m nha^.p ddu*o*.c pha?i kho^ng Giac Hanh???
The^' thi` khi xem la.i nhie^`u khi'a ca.nh thi` bo.n pha^.t gia'o pha?n loa.n na`y chi'nh la` bo.n co^.ng sa?n na(`m vu`ng ngay trong Mie^`n Nam Vie^.t Nam chu*' chu'ng co' tu ca'i cho' gi` dda^u Giac Hanh!!!  Vi` the^' chu'ng dda^u co' hie^?u ddu*o*.c gia'o ly' Pha^.t Gia'o ra sao ddu'ng kho^ng na`o???  Va` khi Chi'nh Phu? cu?a TT Ngo^ Ddi`nh Die^.m ra tay dde^? de.p bo.n chu'ng thi` chu'ng he`n ha. lu*u manh du`ng nhu*~ng lo*`i tuye^n truye^`n la'o khoe't la` TT Diem "dda`n a'p Pha^.t Gia'o"!!!  Bo^' khi? no', gia'o ly' Pha^.t Gia'o ma` bo.n ngu do^'t cho' ma' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang co`n kho^ng hie^?u kho^ng na('m ba('t ddu*o*.c thi` chu'ng la^'y tu* ca'ch gi` dde^? cho ra(`ng Pha^.t Gia'o bi. dda`n a'p???  Bo^' khi? no', ddi ba('t nhu*~ng te^n khu?ng bo^' dda'nh du ki'ch co^.ng sa?n vi.t gian nu'p trong a'o ca` sa kho^ng pha?i la` dda`n a'p Pha^.t Gia'o nhe' Giac Hanh va` bo.n ngu do^'t cho' ma' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang chu'ng ba^y!!!  Mo^.t la^`n nu*~a, xem phim ta`i lie^.u "Vietnam!Vietnam!" thi` quy' vi. se~ tha^'y tieudietcs nhu*~ng gi` tieudietcs no'i tu*` tru*o*'c dde^'n nay la` cu~ng nhu* the^' tho^i!!!  The^m va`o ddo' thi` bo.n GHPGVNTN A^'n Quang la` mo^.t to^? chu*'c to^n gia'o dda^'u tranh pha?n loa.n chu*' chu'ng ba^y dda^u pha?i la` Pha^.t Gia'o dda^u ma` chu'ng ba^y cho ra(`ng TT Diem dda`n a'p Pha^.t Gia'o pha?i kho^ng Giac Hanh??? 
Giac Hanh tha^'y bo.n ngu do^'t cho' ma' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang lu*u manh dde^?u ca'ng he`n ha. nhu* the^' na`o chu*a Giac Hanh???
The^' qua ha`nh ddo^.ng va` ba?n cha^'t cu?a bo.n dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang thi` chu'ng ddu'ng ddu*o*.c go.i la` bo.n pha^.t gia'o pha?n loa.n hay co`n ddu*o*.c go.i la` "Militant Buddhist" monks!!! Kho^ng ho*n kho^ng ke'm!!!
The^' Giac Hanh co`n chie^u na`o ha^'p da^~n ho*n nu*~a kho^ng???  Nhu* tieudietcs dda~ no'i nhie^`u la^`n!!!  Ba^y gio*` thie^n ha. he^'t nga^y tho* nhu* con nai to* va` cu~ng kho^ng co`n mu` nhu* lu~ ngu do^'t cho' ma' vi.t co^.ng vi.t gian vi.t ta^n chu'ng ba^y nghi~ dda^u nhe'!!!
Va` cuo^'i cu`ng thi` Giac Hanh shot himself in the foot nhu* sau:
Giac Hanh vie^'t: "Militant, là từ xuất phát chỉ định đặt danh cho các thành phần chống lại chính quyền độc tài. Họ dùng chiến thuật bằng vũ trang và huy động những nhân sự nhỏ để đánh du kích. Thành phần được gọi là "militant" là thành phần đứng dậy ngay trong lòng quốc gia của chế độ độc tài. "
--------
The^' xu*a nay thi` thie^n ha. tha^'y bo.n cho' ma' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n lu'c na`o cu~ng cho ra(`ng che^' ddo^. TT Die^.m la` che^' ddo^. ddo^.c ta`i va` vi` the^' chu'ng pha?i dda'nh tra^u la` va^.y!!!  Va^.y thi` Giac Hanh va` bo.n dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a ho^? mang quo^'c doanh GHPGVNTN A^'n Quang dda~ tu*. mi`nh nha^.n la` chi'nh mi`nh la` "Militant" ro^`i co`n gi` ma` cho^'i ca~i ddo' Giac Hanh???  Tha^'y ca'i ki'nh chie^'u ye^u chu*a na`o???
Ni' nua^.n cu`n nu*~a ro^`i Giac Hanh!!!  Until next time...
tieudietcs!!!
P.S. Chu'ng ba^y cha.y ddi dda^u??? Ma` AI cho chu'ng ba^y cha.y???
Tie^u Die^.t Co^.ng Sa?n!!!
Gie^'t cha(?ng tha mo*'i la` tha`nh vie^.c!
Che'm cha(?ng nu*o*ng mo*'i die^.t qui? ru*`ng!
Quye^'t ta^m tie^'n bu*o*'c cha(?ng ngu*`ng!
DDa^`u tra^u ma(.t ngu*.a kho' mu*`ng Ky` Ba

---------- Forwarded message ----------
From: Giac Hanh <giachanh2012@gmail.com>
Date: 2012/12/12
Subject: Re: [GoiDan] FW: Việt Thường và Liên Thành quá thâm độc, bọn chúng công khai sỉ nhục VNCH một cách trắn trợn
To: GoiDan@yahoogroups.com
Cc: "tieudietcs@gmail.com" <tieudietcs@gmail.com>, "duyact@yahoo.com.au" <duyact@yahoo.com.au>, "tuan_hoang_anh_21@yahoo.com" <tuan_hoang_anh_21@yahoo.com>, "nguyen.thaison@neuf.fr" <nguyen.thaison@neuf.fr>


Cám ơn Ông Quang Diệu chia sẽ ý kiến.

Tôi xem rồi, cười khì khà thôi, hàhàhà. Cứ từ từ quí bạn đọc tiếp các tài liệu tôi sẽ đưa ra, rồi chúng ta biết ngay thế nào là "Militant monks" thôi. 

Một người đang hỏi tôi là tại sao thằng nào ác ôn gọi mấy ông Sư là Militant monks vậy. cái từ này đã có vài người hỏi tôi lâu rồi chứ không phải mới đây đâu. Một số giải đáp về Militant monks mà họ vẫn thắc mắc, tôi xin trả lời cho các cháu này hiểu như sau: 

Militant, là từ xuất phát chỉ định đặt danh cho các thành phần chống lại chính quyền độc tài. Họ dùng chiến thuật bằng vũ trang và huy động những nhân sự nhỏ để đánh du kích. Thành phần được gọi là "militant" là thành phần đứng dậy ngay trong lòng quốc gia của chế độ độc tài. 

Mục đích người ta gọi là "militant" ám chỉ hoàn toàn cho một thành phần chính trị bằng vũ trang. Đạo Cao đài có quân đội thì tạm thời có thể dịch là Militant Cao Dai monks. Hoặc Hòa Hảo có quân đội riêng cũng có thể gọi là militant monks. Nhưng GHPGVNTN không có quân đội cho nên gọi Militant monks là một nhóm người ngu xuẩn không hiểu sự kiện tôn giáo VN. 

Đối với người Mỹ không rành văn hóa Việt nam, và họ chỉ thuần theo văn hóa công giáo kiểu âu châu, thì họ quen lối tổ chức của các chiến sĩ tôn giáo như các chiến binh của thiên chúa dùng đao kiếm để đấu tranh cho quyền lợi của thiên chúa giáo. 

Nhưng cũng có số người Mỹ giải thích rằng đó là một sai lầm ngôn ngữ lẫn tư duy. Bởi Phật giáo không có ai gọi là militant monks.

Tuy nhiên, có xuất hiện từ này trên mặt trận tuyên truyền của phe công giáo hoa kỳ làm báo chí hoàn toàn ghét Phật giáo Việt nam, chẳng hạng như tờ báo của công giáo cực đoan Mỹ là các tờ báo tuyên truyền tôn giáo của phe Catholics. Họ gọi các sư VN đấu tranh đòi tự do tôn giáo, chống độc tài, đấu tranh vì một nền phái trị VNCH là Militant monks. Nghĩa la phiến quân phản loạn đội lốt Phật giáo. 

Về mục tiêu đặt tên này, phe công giáo Mỹ muốn nói rằng cuộc đấu tranh của các Sư là cuộc đấu tranh chính trị bằng vũ khí. 

Như vậy, theo ông Quang Diệu hãy chứng minh xem ai đấu tranh bằng vũ khí, đấu tranh chính trị đây? 

Bộ phận ngoại giao của Hoa Kỳ có hàn tấn tài liệu nói về cuộc đàn áp của Ngô Đình Nhu dùng bộ máy công an chính trị tức bộ phận cảnh sát đặc biệt chuyên thủ tiêu các thành phần đối lập đó đã đánh phá Phật giáo ra sao, họ dùng hàng rào nhốt các sư trong chùa như nhốt khỉ vào chuồng chó. 

Nhu đã dùng những phương thức bạo động nhất để đối phó với các Sư, và khi các sư biểu tình, lên tiếng thì chính bà chằn cái Trần LỆ Xuân dùng từ Militant monks rất nhuần. Đến nổi Mỹ kêu gọi là Nhu phải tống cổ bà này ra khỏi bộ máy chính quyền, và sau cùng là cả hai vợ chồng Nhu phải bị tống cổ ra khỏi bộ máy chính trị VN hay là chết! 

Và tất nhiên, các sự kiện của cái gọi là "militant monks" đã được Mỹ bạch hóa rõ ràng. Ai còn ngu dốt đến nỗi không biết cái từ này, thì chắc chắn kẻ đó rất thấm và chỉ biết có hai từ thôi trong tư duy tôn giáo họ, đó là Satanic Catholics. 

Tôi hy vọng là giải thích này có thể giúp cho các em bé còn bú biết ngủ ngon trong bầu sửa mẹ Hebrew. 

Giác Hạnh

No comments: