Saturday, June 16, 2012

Thích Quảng Độ , GHPGVNTN -VP2 Viện (P)hóa Đạo nói gì về VNCH?

Thích Quảng Độ , GHPGVNTN -VP2 Viện (P)hóa Đạo nói gì về VNCH?

Chúng tôi mong mỏi những người phật tử chân chính, những người cựu tù nhân HO , những nạn nhân của Tập Đoàn Việt Gian CS mau thức tỉnh qua hành độn  , lời nói của Quảng Độ vị cao tăng GHPGVNTN- AQ , Đại Lão Hòa Thượng hưởng nhiều bổng lộc của phật tử, của Đệ I.II VNCH liên tục chống phá VNCH như các vị cao tăng tiền nhiệm của GHPGVNTN đã làm và quý phật tử chân chính nên xa lìa những tên ác tăng, dâm tăng mượn tôn giáo để thực hành những mưu đồ chính trị đen tối.
Chúng ta nên tố cáo những tội ác tày đình này,  đem công lý cho những nạn nhân Mậu thân Huế 1968 và hàng triệu nạn nhân đã chết thảm thương vì đã lầm tin vào những kẻ mượn Phật làm chính trị xô cả nước vào hiểm họa CS. 


No comments: