Saturday, July 30, 2011

Thích Hộ Giác- Thích Giác Đẳng cướp 200,000 cua Phật tử Thụy Sĩ


 HT Hộ Giác- HT Giác Đẳng (1) cướp 200,000 quan Thuỵ Sĩ của Phật tử

http://www.youtube.com/watch?v=qNGLHLvuB7E


 HT Hộ Giác- HT Giác Đẳng (2) 

cướp 200,000 quan Thuỵ Sĩ của Phật tử HT Hộ Giác- HT Giác Đẳng (3) 

cướp 200,000 quan Thuỵ Sĩ của Phật tử

 HT Hộ Giác- HT Giác Đẳng (4)

cướp 200,000 quan Thuỵ Sĩ của Phật tử
No comments: