Saturday, October 6, 2012

Viện hóa đạo không là nơi tu hành, là nơi làm loạn gieo rắc bệnh dịch


Viện hóa Đạo không là nơi Tu hành , chỉ là nơi tụ họp của bọn việt gian, cộng sản nằm vùng giả sư tăng khích động phật tử và tam bảo nô phá hoại, gieo rắc bệnh tật cho mọi người. Họ dùng người già và trẻ em để làm lá chắn bảo vệ cho bọn viện gian đội lớp tu hành, với mưu đồ chính trị

No comments: