Thursday, May 3, 2012

Đặng Phúc-Nhà sử gian Lý Đại Nguyên thích nói phét.Nhà sử gian Lý Đại Nguyên thích nói phét.

Đặng Phúc
- Xin đọc giả coi chừng nhà sử da, tùng xẻo lịch sử Lý Đại Nguyên. Cái gì của tổ tiên, của dân tộc, luôn cả lịch sử giống nòi Bách Việt,  Lý Đại Nguyên dùng hệ thống truyền thông của SBTN, và các diễn đàn truyền thông băm vằm xẻo nát lịch sử từng mảng để nhét cái gọi là GHPGVNTN-AQ vào trung điểm và gọi đó là "mái chùa che chở hồn dân tộc". Rồi cùng nhau vỗ ngực kể công Phật giáo (Ấn Quang) có công dựng nước, giữ nước, che chở hồn dân tộc v..v... Lịch sử có đủ bằng chứng về thành tích phá nước, hại dân, tàn sát dân lành từ thập niên 60 "không tiền khoán hậu" của đoàn việt gian giả sư tăng GHPGVNTN-AQ và của những tên bút nô Lý đại Nguyên. Tội ác này đến nay vẫn chưa chấp dứt, chưa thấy bọn việt gian trốn trong đạo phật có thái độ ăn năn giác ngộ.
Nếu có chút liêm sĩ thì Lý Đại Nguyên nên dùng trí tuệ dọn dẹp sạch những tên công an nằm vùng, những tên việt gian, những tên dâm tăng, trộm cướp đang trốn trong chùa làm gián điệp cho bọn Tập Đoàn Việt Gian CS và cs Tàu đỏ xâm lược. Hãy đẹp bỏ hệ thống tam bảo điền, tam bảo nô mà tác giả Vân Anh đề cập đến.v..v..đừng vẻ vời thêm vào đạo phật.
Ai cũng biết hình Đức Phật Đản Sanh tay chỉ trời, tay chỉ đất mang ý nghĩa gì.. chỉ có lưu manh như Lý Đại Nguyên mới thêm mắm, dặm muối nhân chủ nhà Phật để phá bỏ chân lý phật giáo. 
Càng ngày bọn việt gian trốn trong Ấn Quang càng bị tẩu hỏa nhập ma nên phát ngôn bừa bãi , phải chăng chúng lộng ngôn dùng phương tiện truyền thông mặc sức tung hoành ? Lý đại Nguyên và bọn việt gian núp trong phật giáo đã lầm to. Miệng nói tu hành theo phật pháp, nhưng chưa thực hành được giác ngộ, vẽ vời thêm nhiều chuyện làm cái ác, cái ngu. Chúng lộ nguyên hình là yêu tinh, súc sanh, ngạ quỷ. Lý Đại Nguyên muốn hoàn thiện hãy chứng minh bằng hành động thực tiển, hãy cải tà quy chánh, đừng hỗn hào với Đức Phật, đừng ngoa ngôn, vọng ngữ xảo quyệt.
 Đặng phúc
Bản tin mới nhất do bọn chúng tuyên bố là chúng mặt để làm tình báo, làm tổ đặt công 80 quốc gia trên thế giới.


Xem hình  tên lưu manh Quảng Độ , không có điểm nào giống người tu hành. đây là hình ảnh của một tên hung thần cai ngục giết người không gớm tay.


From: tieudietcs <tieudietcs@gmail.com>
To: tieudietcs@yahoogroups.com
Sent: Thursday, May 3, 2012 1:24 AM
Subject: LÝ ĐẠI NGUYÊN - Really??? ĐỨC PHẬT NHÀ VĂN HÓA KHAI SÁNG NHÂN CHỦ ĐẠO CỦA NHÂN LOẠI

Xin post la.i ba`i lu'c tru*o*'c!!!
Thu Apr 22, 2010 8:10 am
Thấy Lý Ðại Nguyên và tên Thích Viên...Lý lên đài radio bip thiên hạ nữa thì chúng bây lấy tư cách gì mà Phật Giáo Phật Giáổ Bố khỉ bọn đầu trâu mặt ngựa hổ mang quốc doanh Miền Trung chúng bây!!! Xưa nay không có ai nói Phật Giáo làm sụp đổ Ðệ Nhất hay Ðệ Nhị Cộng Hoà!!! Xưa nay cũng không ai nói Phật Giáo tiếp tay Cộng sản đánh phá chính phủ VNCH cả!!!! Thế nhưng Lý Ðại Nguyên cùng Thích Viên...Lý lên đài bịp thiên hạ bằng cách nói Phật Giáo không này, Phật Giáo không nọ!!! Bố khỉ bọn ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân và bọn đầu trâu mặt ngựa GHPGVNTN Ấn Quang chúng bây!!!
Nghe cho rõ nè Lý Ðại Nguyên và Thích Viên...Lý!!! Xưa nay thiên hạ lên án cái tổ chức tôn giáo mang danh là GHPGVNTN Ấn Quang tiếp tay phá hoại Quốc Gia Dân Tộc Việt từ khi nó nghe theo lời chỉ thị của thằng Hồ Chó Minh từ năm 1947 cho đến ngày hôm nay chứ không ai nói Phật Giáo làm điều đó cả!!!
Thế đến lúc kể công thì Lý Ðại Nguyên và Thích Viên...Lý mới chịu dùng cái gọi là GHPGVNTN Ấn Quang!!! Thế thì lũ ngu dốt chó má đầu trâu mặt ngựa đến giờ phút này còn chưa chịu tu tâm dưỡng tánh thì chúng bây bàn đến Phật làm gi`??? Bố khỉ bọn đầu trâu mặt ngựa hổ mang quốc doanh GHPGVNTN Ấn Quang chúng bây!!! Nói thế thì chúng bây cho cái gọi là GHPGVNTN Ấn Quang chúng bây là Phật Giáo đấy ậ Hay nói một cách khác, chúng bây cho rằng chúng bây làm chủ của Phật Giáổ qua 2000 năm truyền thừẩ Bố khỉ lũ ăn ngang nói ngược cho má đầu trâu mặt ngựa hổ mang quốc doanh GHPGVNTN Ấn Quang chúng bây!!!
Thế Lý Ðại Nguyên viết: "Ðạo Phật với giáo pháp tôn trọng sự tự do tự chủ và giải thoát của con người, đã đương nhiên tiếp sinh khí cho suối nguồn tự chủ dân tôc thêm sức đề kháng với công cuộc đồng hóa Việt tộc của Hán tộc. Chính bản chất ‘Nhân Chủ Việt’ hòa quyện với biện chứng ‘Nhân Chủ Phật’ lại đã dung hoá luôn tinh hoa của hai nền tư tưởng Ðạo Khổng hữu vi với Ðạo Lão vô vi của nền Văn Minh Trung Hoa, làm thành nền Nhận Thức Nhân Chủ Nhân Văn Dung Hóa toàn diện, để người Việt sống chung với Văn Minh Trung Hoa, mà không bị biến chất thành người Hoạ"

-----------
Bố khỉ nó, cái gì mà Nhân Chủ Việt với Nhân Chủ Phật đây Lý Ðại Nguyên??? Việt ÐẠO đã có hàng ngàn hàng ngàn năm trước khi Phật Giáo ra đời và cái ÐẠO của Tổ Tiên của Dân Tộc Việt đã có hết tất cả rồi thì lấy thêm sức gì đề kháng cho tự chủ dân tộc??? Giáo Lý Phật Giáo là tự tại và vô ngại tạo phương tiện cho con người đi đến Ðại Tự Giác hay Giác Ngộ chứ có gì tự chủ dân tộc trong này Lý Ðại Nguyên??? Và rồi Phật là Phật chứ cái gì có Nhân Chủ Phật trong này Lý Ðại Nguyên??? Phật không cho chém giết thì lấy gì để đề kháng??? Phật là cho tất cả chúng sinh thì có gì dân tộc trong này??? Và rồi Văn Minh Trung Hoa là gi`??? chúng có gì gọi là Văn Minh??? Bố khỉ nó, bọn du mục đi cướp của giết người đạo đức giả của loại quân tử Tàu thì lấy văn minh đâu rẩ
Khi đi đến sự Giác Ngộ để Giải Thoát là ở cõi Phật rồi thì lấy đâu Nhân Chủ Phật trong này Lý Ðại Nguyên??? Hay Lý Ðại Nguyên muốn một chân ở dưới Ðất theo Nhân, một chân ở trên Trời theo Phật nên mới đẻ ra danh từ mới là Nhân Chủ Phật???
Bây giờ Lý Ðại Nguyên và bọn chó má đầu trâu mặt ngựa cố tìm cách để biện minh cho cái gọi là GHPGVNTN Ấn Quang núp dưới áo Phật Giáo có công góp và việc bảo vệ Ðất Nước Dân Tộc thì chúng bây đếch đời nào làm được!!! Vì sự thật không phải vậy nên càng tìm cách để biện minh thì nó càng lố bịch!!! Vì theo cái nhìn và hiểu biết của chúng bây về Phật Pháp thì nó hỏng từ khi chúng bây tưởng rằng thằng Hồ Chó Minh kêu gọi kháng chiến chống Pháp là giống như Phật diệt lũ ác ma nghiệp chướng TRONG TÂM con người vậy!!!
Võ dzâm Ái nói: "Năm 1947, ông Hồ Chí Minh kêu gọi Phật giáo đồ noi gương Ðức Phật Thích Ca ? hy sinh tranh đấu, diệt lũ ác ma ?, và ? đánh tan thực dân phản động, để cứu quốc dân ra khỏi khổ nạn, để giữ quyền thống nhất và độc lập của Tổ quốc ?. Có như thế mới ? làm theo lòng đại từ đại bi của Ðức Phật Thích Ca, kháng chiến để đưa giống nòi ra khỏi cái khổ ải nô lệ ?.
Bố khỉ bọn đầu trâu mặt ngựa hổ mang quốc doanh Miền Trung chúng bây!!!

tieudietcs!!!

Chúng bây chạy đi đâu??? Mà AI cho chúng bây chạy???
Tiêu Diệt Cộng Sản!!!
Giết chẳng tha mới là thành việc!
Chém chẳng nương mới diệt quỉ rừng!
Quyết tâm tiến bước chẳng ngừng!
Ðầu trâu mặt ngựa khó mừng Kỳ Ba!!!

trích 

LÝ ĐẠI NGUYÊN thích nói phét: 

ĐỨC PHẬT NHÀ VĂN HÓA
KHAI SÁNG NHÂN CHỦ ĐẠO CỦA NHÂN LOẠI
Mừng mùa Phật Đản 2636 – 2556, toàn thể những người con Phật trên khắp thế giới, hân hoan mở lễ hội trọng thể để ghi nhớ công đức của vị Giáo Chủ của Đạo Giải Thoát, đã chỉ cho mỗi người con đường tự tu, tự thắng, tự thoát khỏi cảnh tự làm khổ mình, làm khổ người, làm hư vật, bởi sự Tham, Sân, Si của chính mình tạo ra, để an nhiên tự tại, cho tuệ tâm bừng sáng, nhận thức thực tại được mình đang bị sống trong cõi Vô Thường Hằng Hóa của Vũ Trụ, sống trong dòng Diễn Hóa mịt mù của Lịch Sử, sống giữa Thế Giới khổ đau đầy dẫy bất công, tranh giành, thù hận, chém giết, đầy đọa nhau vì quyền lực, vì quyền lợi riêng tư, vì chủ quan hẹp hòi, vì nhân danh đủ thứ lý tưởng, vì những nhu cầu thực tế thiển cận, mà xa rời Tình Người, vi phạm Quyền Người, quên đi thực thể Tâm Linh vốn là nguồn sống tinh anh của Con Người, là nguồn sinh hóa vĩ đại của Vũ Trụ và là nguồn Thăng Hóa đích thực của Thế Giới. Từ đó nhận chân được trách nhiệm cứu độ của mình đối với tha nhân và vạn hữu, góp phần thăng hóa cho tất cả.
Nhân loại xuất hiện trên trái đất này là kết tinh của cuộc hằng hóa vi diệu, vĩ đại của vũ trụ, có nguồn Tâm Linh phong phú tiềm ẩn nơi mỗi người, mà Đức Phật đã chĩ rõ rằng:“Chúng sinh đều có Phật Tính, nhưng chỉ có Con Người mới hội đủ điều kiện để tu chứng thành Phật”. Chính nguồn tâm linh của vũ trụ ở trong mỗi người, mỗi ngày một Đẹp, Sáng, Tốt, Mới thêm ra, nên Con Người sớm thể hiện được Tình Người, Tính Người để quy tụ thành Xã Hội Người. Đi từ hình thái Xã Hội Mặc Thức Nhân Nhiên, của thời Bộ Lạc với nền Văn Hóa Đa Thần, tiến qua Xã Hội Ý Thức Nhân Loại, của thời Quốc Gia Phong Kiến với nền Văn Hóa Duy Thần, tiến lên Xã Hội Nhận Thức Nhân Văn, của thời Toàn Cầu Dân Chủ, với nền Văn Hóa Nhân Chủ Tâm Linh Thăng Hóa.
Đức Thích Ca là một Con Người Toàn Giác, một vị Giáo Chủ, một nhà Văn Hóa thể hiện trọn vẹn Nhân Chủ Tính là Tự Do, Tự Chủ và Sáng Tạo. Chính từ Ngài đã khai mở ra Nhân Chủ Đạo cho nhân loại, mà thời đại chúng ta hôm nay đang tuần tự thể hiện ra trong cuộc sống toàn diện, toàn cầu hóa của mình. Đức Phật tuy tuyệt đối đề cao Nhân Chủ Tính, nhưng Ngài không bao giờ phủ nhận sự hiện hữu của Năng Lực Siêu Nhiên Vũ Trụ, mà thế nhân thường xưng tụng là các vị Thần Linh, hay Thượng Đế, hoặc Thần Lực Vũ Trụ. ...
ngưng trích

No comments: