Saturday, December 26, 2009

HT Thich Tam Chau goi Thích Minh Tâm, GHPGVNTN Ve Nguon


Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới

Tổ Đình Từ Quang, 2176 Ontario Est,Montreal, Quebec H2K1V6, CANADA.

Tổ Đình Từ Quang, PL.2553, ngày 26 tháng 9 năm 2009

Văn thư số 1546/VP/TT

Kính gởi :

Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chánh Văn Phòng Điều Hợp, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu.

Kính Bạch Hòa Thượng,

Đáp ứng lời thỉnh cầu của Hòa Thượng Chánh Văn Phòng, Hoà Thượng Nguyên Trí,Thượng Tọa Thông Hải và Đạo hữu Huỳnh tấn Lê tại Chùa Quán Âm,Los Angeles, hồi 12 giờ 15, ngày 18 tháng 9 năm 2009, tôi đã tới tu viện An Lạc đúng 11 giờ 30 ngày 19 tháng 9 năm 2009, ngày hội thảo của Giáo Hội Thống Nhất Liên Châu, và đã làm trọn chức năng được giao phó trước hiện tình điên đảo của Phật Giáo trong thế giới điên đảo.

Nghiệp vận của Phật Giáo -từ mọi phía -nằm trong thế giới điên đảo , bị ảnh hưởng điên đảo , thiếu nhìn xa trông rộng , thiếu chân thành xây dựng , thiếu độ lượng khoan dung , mang nặng thành kiến, phe nhóm, làm sao thực hiện sự cải tiến được !

Cảm nhận nghiệp vận không thay đổi , tuổi đời đã quá cao, xin cáo lỗi cùng đại chúng tăng già và Phật Tử, tôi xin trả lại chức vị “Chứng Minh Đạo Sư” cho Giáo Hội Phật Giáo Vi ệt Nam Thống Nhất Liên Châu . Và, tôi cũng xin Hoà Thượng Chánh Văn Phòng chỉ thị cho chư vị có chức vụ, tuyệt đối không được đăng hình ảnh của tôi trong các tài liệu của Ngày Về Nguồn.

Đạo tình nơi tôi vẩn bất diệt. Tôi xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ, tứ chúng Phật Tử thấm nhuần hương vị Phật Pháp, chuyển hóa nhân tâm, đem lại sự thanh bình, an lạc và trường tồn chân chính cho thế giới, nhân loại và đạo giáo.

Kính thư

(Ấn ký)

Hoà Thượng Thích Tâm Châu

Nguyễn-kim Khánh

57 Avenue Jean Jaurès
91120 Palaiseau

Tél. (33) 1 6932 0580 / (33) 6 1251 6647

e-mail : knguyenkim@...

No comments: